Operator zatvorenog distribucijskog sustava

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ako imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava od Hrvatske energetske regulatorne agencije, uz dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Dokazi opće kvalificiranosti:

 • Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava (ZDOED obrazac) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava ili informacija o javnom registru uvidom u koji Agencija može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava
 • Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

Dokazi tehničke kvalificiranosti

 • Dokaz o vlasništvu sustava u kojem će se obavljati energetska djelatnost ili predugovor između vlasnika sustava u kojem bi se obavljala energetska djelatnost (u daljnjem tekstu: vlasnik sustava) s podnositeljem zahtjeva iz kojeg je vidljiva namjera vlasnika o određivanju podnositelja zahtjeva za operatora zatvorenog distribucijskog sustava
 • Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se sustav u kojem će se obavljati energetska djelatnost (u daljnjem tekstu: sustav) može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost operatora zatvorenog distribucijskog sustava
 • Izjava odgovorne osobe vlasnika sustava da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka u njegovom sustavu koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni, za svaki pojedini sustav
 • Tehnički opis sustava, za svaki pojedini sustav, iz kojeg je vidljivo da sustav zadovoljava uvjete za zatvoreni distribucijski sustav propisane zakonom kojim se uređuje tržište električne energije
 • Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora
 • Popis poslovnih prostora na teritoriju Republike Hrvatske
 • Opis informacijskog, komunikacijskog i ostalih sustava za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava
 • Uvjeti za korištenje zatvorenog distribucijskog sustava koje donosi operator zatvorenog distribucijskog sustava
 • Tipski ugovori s korisnicima zatvorenog distribucijskog sustava
 • Obrasci računa vezani uz korištenje zatvorenog distribucijskog sustava
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)
 • Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe

Dokazi stručne osposobljenosti

 • Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost operatora zatvorenog distribucijskog sustava
 • Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)

Dokazi financijske kvalificiranosti

 • Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine
 • Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

Naknade

995,42 EUR (za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole)

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

From: Company title, Company Address

(in case of natural persons use full name for title)

Receiver: HERA, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb, Croatia

VAT No.: HR83764654530

Bank: Hrvatska poštanska banka, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9123900011100027703

BIC code: HPBZHR2X

Reference No.: VAT Number of the natural or legal person submitting the ZDOED Form


Prijava

hera@hera.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6323 700

hera@hera.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21)

Zakon o energiji (NN 120/1214/14102/1568/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 44/22)

Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 38/22)


Odobrenje

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti operatora zatvorenog distribucijskog sustava

Rok ishođenja: 30 dana, a u slučaju ispitnog postupka 60 dana


Pravni lijekovi

Protiv Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Upravni spor se pokreće podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, Zagreb.

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.