Opskrba električnom energijom

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a i aktivni ste opskrbljivač električnom energijom u državi poslovnog nastana, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na trajnoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, uz uvjet da od Hrvatske energetske regulatorne agencije ishodite dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom po pojednostavljenoj proceduri.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na hera@hera.hr,

uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • izvadak iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom u državi poslovnog nastana (ovjereni prijevod)
 • izjavu odgovorne osobe o prihvaćanju zakonskih obveza kojima se uređuje energetski sektor, zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i podzakonskim propisima donesenima na temelju tih zakona
 • dokaz o uplati naknade
 • dokaz da posjeduje bankarsku garanciju iz države članice Europske unije na iznos od 20.000 HRK

Hrvatska energetska regulatorna agencija će od regulatornog tijela države članice EU u kojoj je vaš poslovni nastan, kao dokaz kvalificiranosti, zatražiti podatak o ispunjavanju uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluge opskrbe električnom energijom na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom od Hrvatske energetske regulatorne agencije, uz dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Dokazi opće kvalificiranosti:

 • Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom (ZDOED obrazac) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom ili informacija o javnom registru uvidom u koji Agencija može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom
 • Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika
 • Dokaz o uplati naknade

Dokazi tehničke kvalificiranosti

 • Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora
 • Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom s opisom sustava za obračun električne energije krajnjim kupcima
 • Popis poslovnih prostora na teritoriju Hrvatske
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)
 • Tipski ugovori s kupcima
 • Obrasci računa za isporučenu električnu energiju koji će se dostavljati kupcima
 • Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom, potpisan od strane fizičke osobe

Dokazi stručne osposobljenosti

 • Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom
 • Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)

Dokazi financijske kvalificiranosti

 • Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine
 • Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

Naknade

10.000 HRK + PDV (za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom)

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

From:     Company title, Company Address

(in case of natural persons use full name for title)

Receiver: HERA, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb, Croatia

VAT No.: HR83764654530

Bank: Hrvatska poštanska banka, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9123900011100027703

BIC code: HPBZHR2X

Reference No.: VAT Number of the natural or legal person submitting the ZDOED Form


Prijava

hera@hera.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6323 700

hera@hera.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN, 111/21)

Zakon o energiji (NN,120/1214/14102/1568/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN, 88/15114/1566/18)

Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN, 155/0850/09103/0921/12)

Guidance for obtaining gas/electricity trading/supply licences


Odobrenje

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom

Rok ishođenja: 30 dana, a u slučaju ispitnog postupka 60 dana


Pravni lijekovi

Protiv Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Upravni spor se pokreće podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, Zagreb.

Datum zadnjeg ažuriranja: 14. prosinca 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.