Organiziranje energetske zajednice građana

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ako imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluge organiziranja energetske zajednice građana na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana od Hrvatske energetske regulatorne agencije, uz dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Dokazi opće kvalificiranosti:

 • Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana (ZDOED obrazac) ispunjen i potpisan od strane pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana ili informacija o javnom registru uvidom u koji Agencija može utvrditi da li je pravna osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana
 • Osnivački akt odnosno akt na temelju kojeg je registrirana pravna osoba, kao i druga dokumentacija iz koje je vidljivo da energetska zajednica građana zadovoljava uvjete za energetsku zajednicu građana iz zakona kojim se uređuje tržište električne energije
 • Popis svih vlasnika udjela i svih članova u energetskoj zajednici građana iz kojeg su za svakog vlasnika udjela odnosno člana vidljivi podaci o:

– vrsti pravne ili fizičke osobe (trgovačko društvo, udruga, zaklada, …), pri čemu je za poduzetnike potrebno naznačiti kategoriju prema propisima iz računovodstva (mikro poduzetnik, mali poduzetnik, srednji poduzetnik ili veliki poduzetnik)

– mjestu stanovanja, poslovnog nastana ili poslovnog prostora na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište energetske zajednice građana

– postotnom udjelu u vlasništvu i stvarnoj kontroli energetske zajednice građana (prema načelima ustroja energetske zajednice građana)

– stvarni postotni udio u vlasništvu ili stvarnoj kontroli energetske zajednice građana (uključuje udjele vlasništva proizašle iz vlasništva ili stvarne kontrole u pravnoj osobi koja je drugi vlasnik udjela ili član iste energetske zajednice građana)

 • Izjava odgovorne osobe da srednja poduzeća i velika poduzeća nemaju stvarnu kontrolu nad vlasnicima udjela i članovima energetske zajednice građana odnosno da srednja poduzeća i velika poduzeća nemaju vlasništvo, prava, ugovore ili druga sredstva koja, bilo odvojeno ili kombinirano i uzimajući u obzir činjenične ili pravne okolnosti, daju mogućnost provođenja odlučujućeg utjecaja na energetsku zajednicu građana, ovjerena od javnog bilježnika
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da energetska zajednica građana djeluje na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, ako Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
 • Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

Dokazi tehničke kvalificiranosti

 • Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora
 • Opis informacijskog, komunikacijskog i ostalih sustava za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)
 • Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • Uvjeti sudjelovanja u energetskoj zajednici građana koje donosi energetska zajednica građana

Dokazi stručne osposobljenosti

 • Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost organiziranja energetske zajednice građana
 • Popis zaposlenih radnika i/ili članova energetske zajednice građana i/ili vlasnika udjela u energetskoj zajednici građana koji obavljaju poslove u energetskoj djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)

Dokazi financijske kvalificiranosti

 • Obrazac BON-1
 • Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne osobe

Naknade

995,42 EUR (za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole)

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

From:     Company title, Company Address

(in case of natural persons use full name for title)

Receiver: HERA, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb, Croatia

VAT No.: HR83764654530

Bank: Hrvatska poštanska banka, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9123900011100027703

BIC code: HPBZHR2X

Reference No.: VAT Number of the natural or legal person submitting the ZDOED Form


Prijava

hera@hera.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6323 700

hera@hera.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21)

Zakon o energiji (NN 120/1214/14102/1568/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 44/22)

Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 38/22)


Odobrenje

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja energetske zajednice građana

Rok ishođenja: 30 dana, a u slučaju ispitnog postupka 60 dana


Pravni lijekovi

Protiv Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Upravni spor se pokreće podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, Zagreb.

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.