Osiguranje kvalitete mjerenja i kvalitete zraka (referentni laboratorij)

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere. Pritom se moraju ispuniti sljedeći uvjeti koji su isti kao i kod opcije poslovnog nastana. Razlika je što se kod prve opcije šalje e-izjava izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingor.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz države EU-a/EGP-a ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno ugovor o zakupu radnog uz izvadak iz zemljišne knjige zakupodavca
 • potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) s popisom referentnih metoda mjerenja propisanih Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, za koje se traži dozvola
 • dokaz o uspješno provedenom sudjelovanju u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, za koje je akreditiran i za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije na pisarnica@mingor.hr odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka – jednakovrijedno u zemlji registracije pravne osobe
 • da zapošljava najmanje tri radnika, a od kojih najmanje jednog sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja kvalitete zraka
 • da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 • da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) za jednu ili više referentnih metoda mjerenja propisanih Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka
 • da je uspješno sudjelovao u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, a za koje je akreditiran i za koje se ispitivanja organiziraju.

Dostava fotografiranih ili skeniranih sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata) na pisarnica@mingor.hr:

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz EGP države sjedišta ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno ugovor o zakupu radnog uz izvadak iz zemljišne knjige zakupodavca
 • potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) s popisom referentnih metoda mjerenja propisanih Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, za koje se traži dozvola
 • dokaz o uspješno provedenom sudjelovanju u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, za koje je akreditiran i za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju.

Naknade

Nema

Prva opcija: e-Usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mingor.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)

Odobrenje

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka.

Rok ishođenja: 30 dana

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. prosinca 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.