Osiguranje

Poslovi osiguranja su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja.

Poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj može obavljati:

 1. društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja,
 2. podružnica stranog društva za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja preko podružnice,
 3. društvo za osiguranje države članice koje, sukladno ovome Zakonu, ima pravo obavljati poslove osiguranja na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.

Poslovi osiguranja smiju se obavljati samo u onim vrstama osiguranja za koje je dobivena dozvola za obavljanje poslova osiguranja.

Društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje druge države članice

Društvo za osiguranje koje u drugoj državi članici ima pravo obavljati poslove osiguranja u pojedinim vrstama osiguranja može poslove osiguranja u tim vrstama osiguranja obavljati i na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice. Na takvo društvo za osiguranje, odnosno njegovu podružnicu na području Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe članka 13., članka 89. do 91. i odredbe članka 258. Zakona o osiguranju.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Društvo za osiguranje mora prije upisa osnivanja u sudski registar dobiti dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za obavljanje poslova osiguranja.

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad društva za osiguranje

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad društvu za osiguranje, Agenciji podnose osnivači Društva.

Ako je Društvo već osnovano, za proširenje predmeta poslovanja, zahtjev za izdavanje dozvole za rad podnosi uprava Društva. Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za rad dužan je u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad navesti vrste osiguranja iz članka 3. odnosno članka 3.a Zakona za koje traži dozvolu za rad.

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv vrste osiguranja i rizika osiguranja unutar vrste osiguranja koji Društvo namjerava osiguravati,
 2. iznos temeljnog kapitala Društva,
 3. adresu opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, kada podnositelj zahtjeva nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a kad je isti zahtjev podnijelo više osoba, adresu zajedničkog predstavnika ili opunomoćenika za primanje pismena.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za rad Društva dužan je Agenciji uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. statut Društva s ispravom na temelju koje je statut usvojen (izjava članova), u obliku javnobilježničkog akta,
 2. popis članova odnosno dioničara Društva sa navedenim podacima: ime i prezime, OIB (ako je primjenjivo) i prebivalište i boravište sa preslikom osobne iskaznice ili putovnice, odnosno tvrtka ili naziv, OIB (ako je primjenjivo) i sjedište s izvodom iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, s izjavom svakog od njih:

 

 1. a) je li povezana osoba s drugim dioničarom Društva u smislu članka 10. Zakona, a ako jest opisati način povezanosti,
 2. b) o ukupnom nominalnom iznosu dionica i postotnom udjelu s kojim sudjeluje u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva s opisom porijekla njegovih financijskih sredstava koja će uplatiti u temeljni kapital Društva i dokumentacijom kojom potvrđuje pravni status i porijeklo financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva,
 3. c) ima li poreznih dugova i je li nad njim otvoren ili proveden stečajni postupak, postupak likvidacije ili postupak predstečajne nagodbe,
 4. isprave koje iskazuju financijski položaj svih dioničara Društva koji su namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela u Društvu i to:
 5. a) pravna osoba dostavlja revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u Društvu osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,
 6. b) fizička osoba dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o visini ostvarenih dohodaka za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva i izjavu o svom financijskom stanju i obvezama,
 7. c) potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,
 8. popis kandidata za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora Društva s njihovim izjavama propisanim člankom 59. stavkom 1. točkom 3. Zakona, ovjerenim kod javnog bilježnika,
 9. organizacijsku strukturu i poslovni plan Društva za sljedećih pet poslovnih godina izrađen u skladu s člankom 63. Zakona
 10. projekcije izvještaja iz članka 63. Zakona za sljedećih pet poslovnih godina, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva i pravilnikom koji propisuje adekvatnost kapitala Društva i dostavljene uz program u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju,
 11. opis sustava upravljanja rizicima,
 12. kada je planirano izdvajanje poslova ili funkcija, obavijest iz članka 73. Zakona,
 13. osobne podatke osoba koje će obavljati ključne funkcije sukladno članku 92.a Zakona,
 14. potvrdu ovlaštenog aktuara o tome je li Društvo sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrstu i opseg poslova koje će obavljati, potpisanu od ovlaštenog aktuara,
 15. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,
 16. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole za rad Društva propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

Namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u Društvu Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje , a nadzorni odbor Društva Agenciji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u skladu s pravilnikom Agencije koji propisuje uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, jer o navedenim zahtjevima Agencija može istodobno odlučivati pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Društvu.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu ili sukladno članku 21. stavku 3. Zakona, povećanje kvalificiranog udjela u Društvu, osoba koja namjerava steći ili povećati kvalificirani udjel u Društvu (namjeravani stjecatelj) treba navesti:

 1. ime i prezime, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište, boravište i OIB (ako je primjenjivo) namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba, odnosno tvrtku ili naziv, sjedište i OIB (ako je primjenjivo) namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba,
 2. ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Agencije,
 3. adresu opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, kada podnositelj zahtjeva nema prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj.

Pravna osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj, ne stariji od tri mjeseca,
 2. popis osoba koje su u smislu članka 10. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti,
 3. revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,
 4. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,
 5. potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,
 6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja,
 7. ovjerenu izjavu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja da:
 8. a) u razdoblju od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela namjeravani stjecatelj nije imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu Društva, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,
 9. b) namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: država članica) i stranih država,
 10. c) nad namjeravanim stjecateljem nije otvoren ili proveden stečajni postupak, postupak likvidacije ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe,
 11. d) ne postoje okolnosti zbog kojih je u sukobu interesa s Društvom,
 12. podatak:
 13. a) je li protiv namjeravanog stjecatelja pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak, je li potvrđena optužnica ili izrečena ne/pravomoćna osuđujuća presuda iz propisa u nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i trećih država te podatke je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 21. stavka 8. točke 6. i 7. Zakona i
 14. b) je li protiv namjeravanog stjecatelja izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva.
 15. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog nadzornog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju,
 16. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,
 17. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Fizička osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a namjeravani stjecatelj iz druge države članice ili treće države presliku osobne iskaznice ili putne isprave u skladu s odredbama Zakona o strancima,
 2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivalište i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel,
 3. podatke propisane stavkom 2. točkom 8. ovoga članka,
 4. popis osoba koje su u smislu članka 10. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem i opis načina povezanosti,
 5. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja i dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva,
 6. ovjerenu izjavu namjeravanog stjecatelja:
 7. a) da je potpuno poslovno sposobna osoba,
 8. b) da u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela namjeravani stjecatelj nije imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu Društva, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,
 9. c) da mu zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država,
 10. d) da nad njegovom imovinom nije otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ili postupak predstečajne nagodbe,
 11. e) da nije bio na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak predstečajne nagodbe, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad,
 12. f) da ne obavlja dužnost u državnoj službi, odnosno da ne obavlja dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,
 13. g) da ne postoje okolnosti zbog kojih je u sukobu interesa s Društvom,
 14. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,
 15. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava značajan utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem Društva, namjeravani stjecatelj je osim navedene dokumentacije, na zahtjev Agencije dužan uz zahtjev priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 21. stavak 10. i 11. Zakona o osiguranju.

Uvjeti za člana uprave društva za osiguranje

Uvjeti za člana uprave društva za osiguranje propisani su Zakonom o osiguranju, a član uprave društva za osiguranje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,
 2. ima poslovnu sposobnost, odnosno odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka,
 3. ima dobar ugled, te za koju je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za osiguranje,
 4. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za osiguranje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe, koje je brisano iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili kojem je doneseno rješenje o ukidanju rješenja o dozvoli, osim ako nadzorno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, pokretanje predstečajne nagodbe, brisanje iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili donošenje rješenja o ukidanju rješenja o dozvoli,
 5. nad čijom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se, niti je proveden stečajni postupak odnosno nije pokrenut i ne vodi se postupak predstečajne nagodbe, osim ako nadzorno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje

postupka predstečajne nagodbe,

 1. nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje rješenjem nadzornog tijela iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona,
 2. kojoj nadzorno tijelo nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili ako je proteklo najmanje godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,
 3. ispunjava uvjete za člana uprave iz zakona koji uređuje trgovačka društva,
 4. nije član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva niti   član nadzornog odbora

u sljedećim pravnim osobama:

-drugog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,

-mirovinskog osiguravajućeg društva,

-mirovinskog društva,

-depozitara,

-investicijskog društva,

-društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, UCITS fondovima ili

alternativnim investicijskim fondovima,

-kreditne institucije,

-drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja nadzornog tijela.

 1. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno

kršenje propisa iz nadležnosti nadzornog tijela, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih

tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i stranih država, odnosno za kaznena djela

propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/2011 i 144/2012) i to:

-glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

-glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

-glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

-glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

-glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

-glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

-glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe

tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni

postupak pokreće po službenoj dužnosti,

-kaznena djela iz zakona koji uređuje trgovačka društva, odnosno za kaznena djela iz

Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to:

-glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

-glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe

pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni

postupak pokreće po službenoj dužnosti,

-glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

-glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,

-glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

-glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

-kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno

djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115.,

 1. koja nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, članove

nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje Agenciji podnosi nadzorni odbor društva i u zahtjevu navodi:

– ime i prezime kandidata, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja kandidata, državljanstvo, prebivalište, boravište i OIB kandidata,

– bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu Društva te obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se Društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata,

– trajanje mandata, funkciju i nadležnosti člana uprave na koju se namjerava imenovati kandidata.

Nadzorni odbor Društva dužan je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice ili putovnice kandidata, odnosno za stranog državljanina preslik osobne iskaznice ili putne isprave izdane u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca,
 2. presliku dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja kandidata, a u slučaju inozemne isprave (diplome) dostavlja se i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kada je primjenjivo,
 3. životopis kandidata s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu (trajanje naobrazbe, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, naziv društava u kojima je kandidat do sada radio i na kojim funkcijama, razdoblje rada, opis poslova) te razina znanja hrvatskog jezika i pisma,
 4. odgovarajuću ispravu kojom kandidat dokazuje svoj radni staž,
 5. potvrde poslodavaca kandidata o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti, naziv funkcije/radnog mjesta) o radnom iskustvu iz članka 3. ovoga Pravilnika,
 6. strani državljanin treba priložiti odgovarajuću ispravu potrebnu za zasnivanje radnog odnosa u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),
 7. program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje,
 8. ispunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,
 9. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka),
 10. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi koji se plaćaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisani aktom Agencije o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi,

Osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se mogu potvrditi stručne kvalifikacije, sposobnost, radno iskustvo i dobar poslovni ugled kandidata.

Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Naknada

Naknade i administrativne pristojbe propisane su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/63/administrativne-pristojbe-i-naknade.html

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za obavljanje poslova osiguranja

Pravni lijekovi

O zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja nadzorno tijelo će odlučiti rješenjem u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.