Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. registrirana ustanova ili trgovačko društvo pri nadležnom trgovačkom sudu koje mora imati pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenim oružjem, a poslovni prostor mora biti uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima te uvjetima za zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba i posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja
  2. osoba zadužena za vođenje ustanove ili druge pravne osobe mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– biti hrvatski državljanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske ili stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak

– navršena 21 godina života (iznimno može imati 18. godina života ukoliko je osposobljena za zvanje  majstora – puškara),

– neosuđivanost i ne vođenje postupka za određena kaznena djela i prekršaje,

– ne postojanje drugih okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno

–  zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja

-dokaz da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja

 Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva, već ga stranka sama sastavlja. Uz zahtjev prilaže izvod iz sudskog registra

Naknada

20 HRK državnih biljega (upravna pristojba) + 250 HRK općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR65

Poziv na broj: 7005-477-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih  poslova (http://www.mup.hr, http://www.mup.hr/41.aspx)

Adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

e-pošta: pitanja@mup.hr

  1. Zakon o oružju („Narodne novine“, broj: 63/07., 146/08. i 59/12.)
  1. Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja („Narodne novine“, broj: 130/12.)
  1. Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12.)
  1. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)
  1. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja („Narodne novine“, broj: 22/13.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

Pravni lijekovi

upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.