Ovlašteni aktuar

Ovlašteni aktuar je osoba koja ima ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Poslovi imenovanog ovlaštenog aktuara (propisani su Zakonom o osiguranju):

Imenovani ovlašteni aktuar treba pri utvrđivanju ispravnosti obračuna tehničkih pričuva:

 1. provjeriti čuva li društvo za osiguranje odgovarajuće podatke za izračun tehničkih pričuva kao i njihovu vjerodostojnost,
 2. provjeriti jesu li metode i temelji obračuna tehničkih pričuva u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima,
 3. provjeriti oblikuju li se tehničke pričuve osiguranja tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju, u skladu s poslovima aktuarske funkcije iz članka 92.f stavka 1. točaka 1. do 6. Zakona o osiguranju. Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se premije osiguranja sukladno aktuarskoj struci i važećim propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:

 1. znanje hrvatskog jezika,
 2. da je uspješno obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara sukladno programu izobrazbe međunarodnih odnosno europskih aktuarskih udruga,
 3. ima dobar ugled, poslovnu sposobnost i najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova,
 4. da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, kaznena djela protiv gospodarstva, kaznena djela krivotvorenja, kaznena djela iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to: kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,
 5. da joj dosad nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju gore navedenim kaznenim djelima.

Nadzorno tijelo propisalo je Pravilnikom o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN, br. 60/14) uvjete za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Dodatne informacije dostupne su na:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN, br. 60/14)

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara pred nadzornim tijelom potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a strani državljani dostavljaju presliku putovnice, ovjerene kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine),
 2. presliku diplome, a u slučaju inozemne isprave i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj Preslike isprava dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), a isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.
 3. potvrdu izdana od Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu o položenim ispitima navedenim u članku 2. stavku 1. točki 1. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, odnosno potvrdu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu o istovrsnosti položenih ispita s programom poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike za osobe koje su uspješno obavile provjeru stručnih znanja u skladu s program o izobrazbi navedenom u članku 2. stavku 1. točki 1. u drugoj obrazovnoj instituciji,
 4. izvornik ili presliku potvrde poslodavca o najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova, a za potvrde poslodavaca koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj treba dostaviti i prijevod potvrde od ovlaštenog sudskog tumača,
 5. izjavu da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela navedena u članku 55. stavku 2. točki 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14) s potpisom kandidata ovjerenim kod javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).
 6. dokaz o plaćenoj naknadi za pristup ispitima.

Agencija će kandidatu koji položi ispit izdati Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana polaganja ispita.

Osoba koja je položila ispite: Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u u Republici Hrvatskoj i Profesionalizam u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva dobit će Uvjerenje o uspješno obavljenoj provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara bez polaganja Dodatnih ispita, ako ispuni i ostale uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. Pravilnikom o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN, br. 60/14) i pod uvjetom da je prije polaganja navedenih ispita položila sve obvezne ispite iz članka 2. stavka 1. točke 1. tog Pravilnika i stekla odgovarajuće radno iskustvo iz članka 5. stavka 1. točke 4. istog Pravilnika. Uz zahtjev za izdavanje navedenog Uvjerenja osoba je dužna dostaviti dokumentaciju propisanu člankom 5. stavka 1. navedenog Pravilnika i dokaz o položenim ispitima u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva.

Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara osoba je dužna dostaviti dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara pred nadzornim tijelom (nije potrebno dostavljati dokumentaciju ako je dostavljena uz zahtjev za za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara pred nadzornim tijelom, a potrebno je dostaviti izjavu iz članka 5. stavka 1. točke 5. tog Pravilnika ako je dostavljena izjava starija od tri mjeseca) i dokaz o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi.

Dodatne informacije dostupne su na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Naknada

Naknade i administrativne pristojbe propisane su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 151/14), koji se može pronaći na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/63/administrativne-pristojbe-i-naknade.html

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24b, 10 000 Zagreb

e-pošta: info@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.