Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

 Uvjeti pravnoj osobi za obavljanje djelatnosti hidrogeoloških istraživanja

 1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove hidrogeoloških istraživanja i/ili geofizičkih istraživanja i/ili bušenje istražnih bušotina i zdenaca,
 2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,
 3. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima hidrogeoloških istraživanja,
 4. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za izradu karata,
 5. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za obradu podataka iz područja hidrogeoloških istraživanja,
 6. da ima u vlasništvu osnovnu opremu za obavljanje hidrogeoloških istraživanja i to najmanje: 1 geološki čekić, 1 kompas, 1 mjerač razine podzemne vode i 1 terenski laboratorij s potrebnim sondama za dubinsko mjerenje kemijskih parametara u podzemnoj vodi (temperatura vode, električna vodljivost, pH vrijednost i slično).
 1. Uvjeti pravnoj osobi za obavljanje djelatnosti geofizičkih istraživanja
 2. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove hidrogeoloških istraživanja i/ili geofizičkih istraživanja i/ili bušenje istražnih bušotina i zdenaca,
 3. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,
 4. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima hidrogeoloških istraživanja,
 5. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za izradu karata,
 6. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije ili rudarstva s položenim stručnim ispitom ili jednog diplomiranog inženjera fizike, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima geofizičkih istraživanja,
 7. da ima u vlasništvu opremu za geofizička istraživanja za dvije ili više metoda: metoda geoelektričnih istraživanja ili seizmičkih istraživanja ili elektromagnetskih istraživanja ili metoda georadara ili metoda karotažnih mjerenja u bušotinama, i to, ovisno o metodi najmanje: 1 instrument za geoelektrična istraživanja s pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za istraživanje metodom refrakcijske seizmike ili plitke reflektivne seizmike sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za elektromagnetska istraživanja sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 georadar sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za karotažna mjerenja u bušotinama sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja,
 8. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za obradu podataka geofizičkih mjerenja,
 9. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za izradu karata,

III. Uvjeti pravnoj osobi za obavljanje djelatnosti bušenja istražnih bušotina i zdenaca

 1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove hidrogeoloških istraživanja i/ili geofizičkih istraživanja i/ili bušenje istražnih bušotina i zdenaca,
 2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,
 3. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, geotehnike, rudarstva, naftnog rudarstva ili inženjera geotehnike, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima bušenja istražnih bušotina i zdenaca,
 4. da ima najmanje jednog kvalificiranog bušača i dva pomoćna bušača, zaposlene na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme,
 5. da ima u vlasništvu, leasingu ili najmu najmanje 1 stroj za bušenje istražnih bušotina sa jezgrovanjem ili 1 stroj za bušenje zdenaca, sa pripadajućim alatom i priborom za bušenje,
 6. da ima u vlasništvu, leasingu ili najmu opremu za čišćenje i osvajanje bušotina i to najmanje 1 kompresor i 1 air-lift,
 7. da ima u vlasništvu, leasingu ili najmu opremu za ispitivanje istražnih bušotina ili zdenaca i to 1 potopnu crpku i 1 agregat,

Potrebni dokumenti:

Prilozi uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova I drugih hidrogeoloških radova:

 1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,
 2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,
 3. propisana upravna pristojba.
 4. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta, u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe
 5. radni životopis zaposlenih uz naznaku poslodavaca/poslodavca kod kojih je traženo radno iskustvo i oznaku osobe nadležne za kontakt radi dokaza postojanja posebnih uvjeta, u izvorniku potpisanom od strane zaposlenika
 6. licence za informatičke programe radi dokaza postojanja posebnih uvjeta
 7. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo, leasing ili najam) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta, u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe
 8. izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su dostavljene isprave vjerodostojne i sadržajno istinite, u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe

 Naknada:

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160, MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnosti.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o vodama (NN, br. 66/19)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju  i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 126/12 i 112/14)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.