Posredovanje u prometu nekretnina

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i polaganja ispita, uz izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim (obrtnici) i pravnim osobama (trgovačka društva) omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana za ovu djelatnost u Hrvatskoj i sljedeću dokumentaciju:

  • e-zahtjev ili ispunjavanje obrazaca
  • sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme s barem jednim licenciranim agentom ili drugi dokaz o punom radnom vremenu
  • polica osiguranja od odgovornosti (minimalni iznos: 200.000 HRK po štetnom događaju, odnosno 600.000 HRK za sve štetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini; priznaju se police osiguranja iz drugih država EU-a/EGP-a)
  • za fizičku osobu agenta: dokaz o najmanje srednjoj stručnoj spremi (rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije ako je ista stečena u drugoj zemlji, izdano od nadležnog tijela države poslovnog nastana), ili EPC kartica
  • za fizičku osobu agenta: dokaz o položenom stručnom ispitu ili EPC kartica
  • obavijest i dokumentacija svake godine prema Hrvatskoj gospodarskoj komori putem Digitalne komore (za registrirane korisnike) ili na adresu nekretnine@hgk.hr; iz obavijesti treba proizlaziti da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti: ugovor o radu s ovlaštenim agentom ili drugi dokaz o punom radnom vremenu te polica osiguranja sklopljena s osiguravajućim društvom

Naknade

1.100 HRK za stručni ispit


Prijava

Prva opcija: e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: nekretnine@mingor.hr (za slanje obrazaca; zahtjev mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe, polica osiguranja mora biti obostrano potpisana, dokumentacija mora biti priložena uredno i cjelovito tako da odgovara izvorniku, a čitljive preslike dokumenata mogu biti u PDF, .jpg i sličnom formatu; pečat nije obvezan, no može se staviti ako se isti koristi u prometu).

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 1 6106 304

nekretnine@mingor.hr

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07144/1214/14)

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17)

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13)

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08137/08)

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08)


Odobrenje

Rješenje o upisu agenta u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu obrta ili trgovačkog društva u Registar posrednika u prometu nekretnina


Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Visoki upravni sud u Zagrebu je revizorski (drugostupanjski) sud.

 


Datum zadnjeg ažuriranja: 7. prosinca 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.