Posredovanje u prometu nekretnina

SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu i/ili strukovnoj komori, uz uvjet da se podnese:

ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

  • registracija djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina za trgovačko društvo ili obrt;
  • sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme s barem jednim licenciranim agentom posredovanja u prometu nekretnina;
  • polica osiguranja za štetu koju bi mogli prouzročiti obavljanjem djelatnosti posredovanja na iznos koji ne smije biti manji od 200.000 HRK po štetnom događaju, odnosno 600.000 HRK za sve štetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini (priznaju se police osiguranja iz drugih država EU/EGP);
  • dokaz o najmanje srednjoj stručnoj spremi;
  • dokaz o položenom stručnom ispitu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori;
  • zahtjev koji se ispunjava putem e-usluge (dolje);
  • dokaz o uplati upravne pristojbe (Internet bankarstvom);
  • Posrednik koji je ispunio uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, dužan je jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina (temeljni akt društva, društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnica, ugovor o radu s ovlaštenim agentom te ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika);

Naknade

35 HRK za podnošenje zahtjeva

1.100 HRK za stručni ispit

 

Broj računa za e-plaćanje pristojbe za zahtjev:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta

svrha doznake: upravna pristojba – nekretnine

 

Broj računa za e-plaćanje stručnog ispita:

korisnik: Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

broj računa: HR1423400091100241295

poziv na broj: 05-2493730

svrha doznake: ispit nekretnine

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 6106-111

pisarnica@mingo.hr

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14)

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17)

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13)

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08)

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08)

Odobrenje

Rješenje o upisu agenta u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu obrta ili trgovačkog društva u Registar posrednika u prometu nekretnina

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 11.9.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.