Posredovanje u prometu oružjem

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a; da nema zabrane obavljanja djelatnosti; dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje 2 godine tijekom prethodnih 10 godina
 • dokaz o kvalifikaciji

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim osobama i obrtima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar
 • akt o imenovanju odgovorne osobe za promet oružja i naprava
 • podaci (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati oružjem pri prometu
 • dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja građevina u kojima će se obavljati promet oružja
 • ako je odgovorna osoba stranac, dokaze da stranac zna hrvatski jezik i latinično pismo
 • naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent
 • potvrda o plaćanju naknade (internetsko bankarstvo 23,23 EUR)
 • dokaz da odgovorna osoba ima navršenih 18 godina života
 • da odgovorna osoba ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja tehničkih znanosti ili majstorski ispit za puškara
 • da je odgovorna osoba stručno osposobljena za rukovanje oružjem
 • da je odgovorna osoba zdravstveno sposobna za rukovanje oružjem pri proizvodnji.
 • dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela i prekršaje s elementima nasilja

Naknade

23,23 EUR za odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri prometu vatrenog oružja

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: 5002-713-OIBpravne osobe ili obrta

Svrha: upravna pristojba za posredovanju pri prometu vatrenog oružja

Korisnik: Državni proračun


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Vukovarska 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/20 i 114/22)


Odobrenje

Rješenje za posredovanju pri prometu vatrenog oružja

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost upravnog spora u roku od 30 dana Upravnom sudu nadležnom po mjestu nastana pravne osobe ili obrta ili info@mup.hr .

Datum zadnjeg ažuriranja: 3. ožujka 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.