Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za privremeno/povremeno i trajno pružanje usluga:

 • da zapošljava najmanje 3 radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 • da raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema metodama mjerenja (popis referentnih i ostalih metoda mjerenja je propisan Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora) i
 • da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN 17025) za svaku referentnu metodu mjerenja posebno, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675
 • da ukoliko koristi druge metode mjerenja za koje nisu propisane referentne metode, pravna osoba mora biti akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN 17025) za te metode, uz dokazivanje ekvivalentnosti prema zahtjevu norme HRN CEN/TS 14793 nadležnoj agenciji za akreditaciju.

Potrebni dokumenti:

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz EGP države sjedišta ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti (elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu)
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora
 • potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN 17025) s popisom referentnih metoda ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenima u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 i propisanih Pravilnikom, a za koje se traži dozvola.

Naknade

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) državnih biljega ili uplata na račun

Uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

Odaberite jednu od ove dvije opcije za e-pristup ovoj uslužnoj djelatnosti.

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)

Pravilnik o praćenju emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)

Odobrenje

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.