Praćenje kvalitete zraka

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za privremeno/povremeno i trajno pružanje usluga:

 • da zapošljava najmanje 3 radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo sa najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima praćenja kvalitete zraka
 • da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem (osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova)
 • da raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka prema referentnim metodama mjerenja
 • da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN 17025) za svaku referentnu metodu mjerenja posebno (popis referentnih metoda je propisan Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka), odnosno da ima potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku referentnu metodu mjerenja posebno
 • da ukoliko koristi druge metode mjerenja za koje su propisane referentne metode pravna osoba mora biti akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije ili imati potvrdu referentnog laboratorija o osiguranju kvalitete mjerenja i podataka za svaku metodu mjerenja posebno te imati i potvrdu referentnog laboratorija da su provedeni testovi ekvivalencije drugih metoda mjerenja s referentnim metodama.
 • da ukoliko koristi druge metode mjerenja za koje nisu propisane referentne metode pravna osoba mora biti akreditirana prema zahtjevu usklađene norme (EN 17025) za ispitne i umjerne laboratorije za te metode.

Potrebni dokumenti:

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz EGP države sjedišta ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti (elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu)
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora
 • potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN 17025), ili potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka s popisom referentnih metoda ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja za koje se traži dozvola
 • ako u Republici Hrvatskoj za određenu referentnu metodu mjerenja ne postoji referentni laboratorij, priznaje se izvornik ili ovjerena preslika potvrde referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja EGP države. Potvrda mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi za prevođenje.

Naknade

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) državnih biljega ili uplata na račun,

Uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN, 79/17)

Odobrenje

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.