Praćenje kvalitete zraka

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere. Pritom se moraju ispuniti sljedeći uvjeti koji su isti kao i kod opcije poslovnog nastana. Razlika je što se kod prve opcije šalje e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingor.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz države EU-a/EGP-a ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti (elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma)
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno ugovor o zakupu radnog prostora uz izvadak iz zemljišne knjige zakupodavca
 • potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) ili potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, s popisom referentnih metoda ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja propisanima Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, za koje se traži dozvola
 • ako u Republici Hrvatskoj za određenu referentnu metodu mjerenja ne postoji pravna osoba – referentni laboratorij, priznaje se potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja države članice Europske unije. Potvrda mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije na pisarnica@mingor.hr odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka – jednakovrijedno u zemlji registracije pravne osobe
 • da zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja razine onečišćenosti zraka
 • da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju na otvorenom prostoru odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 • da raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka prema referentnim metodama mjerenja propisanim Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka
 • da je akreditiran prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) za svaku referentnu metodu mjerenja posebno odnosno da ima potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku referentnu metodu mjerenja posebno
 • da ukoliko koristi druge metode mjerenja onečišćujućih tvari u zraku za koje su propisane referentne metode mjerenja propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka pravna osoba mora biti akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije ili imati potvrdu referentnog laboratorija o osiguranju kvalitete mjerenja i podataka za svaku metodu mjerenja posebno te imati potvrdu referentnog laboratorija da su provedeni testovi ekvivalencije drugih metoda mjerenja s referentnim metodama sukladno standardima Europske komisije
 • da ukoliko koristi druge metode mjerenja za koje nisu propisane referentne metode pravna osoba mora biti akreditirana prema zahtjevu usklađene norme (EN ISO 17025) za ispitne i umjerne laboratorije za te metode.

Dostava fotografiranih ili skeniranih sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata) na pisarnica@mingor.hr:

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti u državni EU-a/EGP-a ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti (elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma)
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno ugovor o zakupu radnog prostora uz izvadak iz zemljišne knjige zakupodavca
 • potvrda o akreditaciji praćenja kvalitete zraka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) ili potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, s popisom referentnih metoda ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja propisanima Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, za koje se traži dozvola
 • ako u Republici Hrvatskoj za određenu referentnu metodu mjerenja ne postoji pravna osoba – referentni laboratorij, priznaje se potvrda referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za pojedine metode mjerenja države članice Europske unije. Potvrda mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenoj osobi.

Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mingor.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)


Odobrenje

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka.

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 27. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.