Prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnja i servisiranje uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere. Pritom se moraju ispuniti sljedeći uvjeti koji su isti kao i kod opcije poslovnog nastana. Razlika je što se kod prve opcije šalje e-izjava izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingor.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima
  • dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
  • elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o radnom stažu za zaposlene osobe

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije na pisarnica@mingor.hr odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • da je pravna ili fizička osoba – obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti servisiranja uređaja i opreme
  • da zapošljava jednu ili više stručno osposobljenih osoba (ovlaštenih osoba) koje rukuju kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima
  • da posjeduje opremu za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

Dostava fotografiranih ili skeniranih sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata) na pisarnica@mingor.hr:

  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima
  • dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
  • elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o radnom stažu za zaposlene osobe

Naknade

Nema

pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mingor.hr

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)

Odobrenje

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Rok ishođenja: 30 dana

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana nadležnom Upravnom sudu:

USOS-Pisarnica@usos.pravosudje.hr

Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. prosinca 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.