Primalje

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj EU/EGP državi, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj i članstva u Hrvatskoj komori primalja.

U tom slučaju, šalje se e-izjava nadležnom tijelu na komora@komora-primalja.hr, uz skeniranu dostavu sljedećih podataka odnosno dokumentacije:

 • dokaz o državljanstvu EU-a/EGP-a
 • potvrda o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje istom profesijom
 • dokaz o nekažnjavanju
 • potvrdu da nadležno tijelo države EU/EGP poslovnog nastana nije privremeno ili trajno izdalo zabranu obavljanja profesije
 • potvrdu o prirodi i trajanju djelatnosti koju je izdalo nadležno tijelo države članice EU/EGP-a poslovnog nastana na temelju prethodnog stručnog iskustva
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o razini znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj (zbog utjecaja na sigurnost pacijenta)
 • podaci o osiguranju

Dokumentaciju je potrebno dostaviti prevedenu na hrvatski jezik, a samo dokaz o stručnoj kvalifikaciji u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od sudskog tumača.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana, te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • rješenje o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj (ovjerena preslika)
 • dokaz o članstvu i odobrenju za samostalan rad Hrvatske komore primalja
 • dokaz o državljanstvu – ovjereni prijevod od sudskog tumača
 • vjenčani list ili drugi dokaz o promjeni imena i/ili prezimena (prijevod)

Priznavanje kvalifikacije 

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Hrvatska komora primalja provodi priznavanje stručne kvalifikacije primalja po automatskom sustavu:

 • ako je stručna kvalifikacija stečena u EU/EGP i ako je podnositelj državljanin države EU-a/EGP-a

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije koje će se provesti po automatskom sustavu podnosi se na komora@komora-primalja.hr ili putem pošte ovjereni prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača

 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju (stručna kvalifikacija primalja)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu kada je to potrebno
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (primalja)
 1. Potrebni dokazi prema automatskom sustavu:
 • dokaz stručne kvalifikacije upisane u točki 5.5.2. Direktive 2005/36 EZ (može se predati i potvrda nadležnog tijela matične države EU-a/EGP-a kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnoj osposobljenosti upravo onaj koji je obuhvaćen Direktivom; Hrvatska komora primalja može navedeno provjeriti s drugim tijelom putem IMI sustava)
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi da stručna kvalifikacija ispunjava minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 40. Direktive 2005/36 EZ i izdana je prije referentnog datuma iz točke 5.5.2. Priloga V uz koju je priložena potvrda koja navodi da ste stvarno i zakonito obavljali predmetne djelatnosti najmanje dvije uzastopne godine tijekom pet godina prije izdavanja potvrde.
 • potvrda nadležnog tijela države EU-a/EGP-a iz koje podnositelj zahtjeva dolazi o stečenim pravima kada stručna kvalifikacija ne udovoljava minimalnim uvjetima osposobljenosti iz članka 40. Direktive 2005/36 EZ ako je osposobljavanje započelo prije referentnog datuma iz točke 5.5.2. Direktive 2005/36 EZ, a nositelj stručne kvalifikacije je stvarno i zakonito obavljao djelatnost primalje najmanje tri godine uzastopno unutar pet godina prije izdavanja potvrde
 • u slučaju da je druga država EU-a/EGP-a već priznala stručnu kvalifikaciju podnositelja zahtjeva stečenu izvan EU-a/EGP-a, zahtjevu je potrebno priložiti:
  1. dokaz da je država EU-a/EGP-a priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji i utvrdila minimalne uvjete osposobljavanja iz članka 40. Direktive
  2. potvrdu iste države EU-a/EGP-a o najmanje tri godine stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti primalje u toj državi EU-a/EGP-a
 1. Potrebni dokazi prema općem sustavu priznavanja dostavljaju se nadležnom tijelu putem komora@komora-primalja.hr ili putem pošte:
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o prethodno završenom obrazovanju
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  1. diplomu (ovjereni prijevod sudskog tumača)
  2. dodatak diplomi
  3. studijski nastavni plan i program važeći u vrijeme završetka studija
 • dokaz o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju
 • dokaz o stručnom iskustvu gdje je primjereno (ovjereni prijevod sudskog tumača)
 • dokaz o članstvu u inozemnoj komori primalja (ako je član)
 • potvrda o kompetentnosti (ovjereni prijevod sudskog tumača)

Hrvatska komora primalje, kao nadležno tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva u provedbi gore navedenih postupaka da dostavi i druge dokaze sukladno Prilogu VII. Direktive 2005/36 EZ:

 • dokaz o dobrom karakteru ili ugledu
 • dokaz da nadležno tijelo države EU-a/EGP-a iz koje dolazi nije podnositelju zahtjeva zabranilo obavljanje profesije primalje u slučaju teže povrede pravila struke ili kaznenog djela (ti se dokumenti mogu zamijeniti izjavom koju podnositelj zahtjeva daje pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom ili pred javnim bilježnikom)
 • dokaz da je osiguran od financijskih rizika koji proizlaze iz njihove profesionalne odgovornosti na teritoriju RH ili EU
 • punomoć za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu
 • dokaz o uplati naknade

Naknade

795,10 EUR za opći postupak

53,01 EUR za automatsko priznavanje

198,78 EUR za dopunsku mjeru provjere kompetentnosti u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Upravna pristojba ne plaća se na zahtjev, rješenje niti žalbu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR0424020061100549055

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Svrha uplate: Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije ili Naknada za provedbu ispita provjere kompetentnosti

Korisnik: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb, Hrvatska 


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

+385 1 4607 555

pisarnica@miz.hr

Hrvatska komora primalja

Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb

+385 1 5494 688

komora@komora-primalja.hr 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13) 


Odobrenje

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po automatskom sustavu:

Rješenje Hrvatske komore primalja o upravnom zahtjevu

Rok ishođenja za automatsko priznavanje: u roku od 30 dana a najdulje u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Po završetku postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provedenog po općem sustavu:

Rješenje Hrvatske komore primalja o upravnom zahtjevu

Rok ishođenja za opći sustav priznavanja: u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva, a može se produžiti za najviše mjesec dana ako postoje opravdani razlozi. 


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja na Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na komora@komora-primalja.hr.

U žalbi žalitelj treba navesti rješenje koje pobija, naziv strukovne komore kao javnopravnog tijela koje je donijelo i zbog čega je nezadovoljan rješenjem. Ako žalitelj iznosi nove činjenice i nove dokaze dužan je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka pred strukovnom komorom.

Kada strukovna komora u zdravstvu, kao prvostupanjsko tijelo zaprimi žalbu ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Ako žalba nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, strukovna komora će rješenjem odbaciti žalbu rješenjem.

Ako strukovna komora ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Ministarstvu zdravstva kao drugostupanjskom tijelu.

Ministarstvo zdravstva mora rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe mjesno nadležnom Upravnom sudu (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. Tužba se podnosi neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.