Primalje

Zahtjevi

Primjenjuje se Opći postupak priznavanja za inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica Europske unije (treće zemlje)

Dokumenti potrebni za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu

Napomene:

 • dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerenoj preslici (fotokopiji) originala, a po potrebi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, što vrši stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna stručna kvalifikacija;
 • preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik;
 • ukoliko je Zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva biti će pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • Dokaz o državljanstvu (domovnica ili neki drugi dokument kojim se dokazuje državljanstvo ili preslika putovnice, u preslici, neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik),
 • Dokaz o prethodno završenom obrazovanju, svjedodžbe o završenim razredima osnovne i srednje škole u preslici i neovjerenom prijevod na hrvatski jezik,
 • Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,
 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji u preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,
 • Dopunsku ispravu o studiju ili obrazovni program u preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,
 • Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju u preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,
 • dokaz o stručnom iskustvu u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,
 • potvrdu o kompetencijama u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Ostali dokumenti koji se prilažu zahtjevu:

 • dokaz o članstvu u inozemnoj komori, ukoliko podnositelj posjeduje dokaz o članstvu u inozemnoj komori
 • rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o priznavanju inozemne kvalifikacije, ukoliko je podnositelj zahtjeva posjeduje,
 • vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za podnositelje zahtjeva koje su promijenile ime i/ili prezime,
 • punomoć, ovjerena kod javnog bilježnika, o određivanju opunomoćenika za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu,
 • dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija prema općem sustavu u visini 6.000 HRK,
 • potvrda o uplati pristojbe u korist državnog proračuna RH u vrijednosti od 70 HRK.

Za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz primaljske djelatnosti primjenjuje se Automatski postupak priznavanja i to za inozemne stručne kvalifikacije stečene u EU/EGP državama

 • Dokumenti potrebni za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu
 • Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen i dostavljen.
 • Za točnost podataka na obrascu zahtjeva odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom.
 • Ako za vrijeme trajanja postupka priznavanja dođe do promjena podataka o podnositelju zahtjeva (adresa, ime, prezime), o tome je nužno pisanim putem obavijestite Ured Komore.
 • Dokumenti (dokazi) koji se prilažu zahtjevu trebaju biti originali ili ovjerene preslike (fotokopije) originala i po potrebi ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Napomene:

 • prijevod na hrvatski jezik vrši stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana inozemna stručna kvalifikacija;
 • preslike službenih dokumenata u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik;
 • ukoliko je Zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva biti će pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • Dokaz o državljanstvu – domovnicu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje državljanstvo ili presliku putovnice (pasoša).
 • Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju – diplomu/svjedodžbu inozemne školske ustanove
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu – uvjerenje/potvrdu o položenom stručnom (državnom) ispitu – ukoliko je primjenjivo
 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (potvrda nadležnog tijela države iz koje podnositelj zahtjeva dolazi o sukladnosti obrazovanja kojom se potvrđuje da su tijekom obrazovanja stečena znanja i vještine)
 • Dokumentacija uz zahtjev se podnosi u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a iznimno u neovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik uz predočenje izvornika dokumenata.
 • U automatskom sustavu priznavanja inozemne stručne kvalifikacije ne traži se prethodna provjera stručne kvalifikacije.

Ostali dokumenti koji se prilažu zahtjevu:

 • vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za podnositelje zahtjeva koje su promijenile ime i/ili prezime
 • punomoć, ovjerena kod javnog bilježnika, o određivanju opunomoćenika za primanje pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu.
 • dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija prema automatskom sustavu u visini 400 HRK.
 • potvrda o uplati pristojbe u korist državnog proračuna RH u vrijednosti od 70 HRK.

Hrvatska komora primalja (HKP) će u roku od 15 dana od primitka nepotpunog zahtjeva i dokumentacije zaključkom pozvati kandidata da ga dopuni u roku od 90 dana.

 

Za priznavanje pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu (postupak koji provodi Ministarstvo zdravstva)

Postupak priznavanja pripravničkog staža provodi se na zahtjev stranke koja je okončala postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pri Hrvatskoj komori primalja. Uz zahtjev za priznavanje pripravničkog staža stranka prilaže:

 • izvornik ili ovjerenu presliku dokaza o državljanstvu,
 • izvornik ili ovjerenu presliku dokaza o promjeni prezimena,
 • ovjerenu presliku rješenja Hrvatske komore primalja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije,
 • potvrdu nadležnog tijela o obavljenom pripravničkom stažu s planom i programom staža i vremenskim trajanjem istog (u izvorniku),
 • ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu poslodavca o stečenom radnom iskustvu u struci (ako postoji).

Rok donošenja rješenja: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Protiv rješenja Ministarstva zdravstva nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Nakon provedenog postupka priznavanja pripravničkog staža stranka ima obvezu polaganja stručnog ispita pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva.

 

Naknade

6.000 HRK za opći postupak

400 HRK za automatsko priznavanje

70 HRK za pristojbu

1.500 HRK za dopunsku mjeru provjere kompetentnosti u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Podaci za uplatu

Primatelj: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR0424020061100549055

SWIFT: ESBCHR22

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Opis plaćanja (svrha uplate): Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije ili Naknada za provedbu ispita provjere kompetentnosti

Poziv na broj HR 00 OIB podnositelja zahtjeva

 

600 HRK za stručni ispit

Podaci za uplatu

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 7005-47107-100226

Svrha uplate: troškovi polaganja stručnog ispita

 

Odobrenje

HKP uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje su u Republici Hrvatskoj propisane kao uvjet za obavljanje primaljske djelatnosti.

Opći postupak: Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za primaljsku djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a dokumentacija je kompletna:

HKP poziva kandidata zaključkom da se u roku od 30 dana pismeno očituje o izboru jedne od dopunskih mjera: a) razdoblje prilagodbe do tri godine ili b) provjeru kompetentnosti (ispit)

Pismeno očitovanje o izboru dopunske mjere s vlastoručnim potpisom kandidat šalje na komora@komora-primalja.hr

HKP u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere donosi privremeno rješenje kojim se kandidatu utvrđuje dopunska mjera.

Kandidat se poziva da ispitu provjere kompetentnosti pristupi u roku od 6 mjeseci od dana donošenja privremenog rješenja.

Ako kandidat ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, može podnijeti zahtjev za ponavljanje ispita u roku od 15 dana od dana od kada nije zadovoljio na ispitu.

Ako kandidat ni u ponovljenom roku od 6 mjeseci ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, HKP će rješenjem odbiti zahtjev.

Rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije može biti: 1. Potpuno priznavanje, 2. Odbijanje ili 3. Odbacivanje.

Rješenje u povodu zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije se dostavlja kandidatu najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Rok za donošenje rješenja u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije može se produljiti najviše za 1 mjesec u naročito opravdanim slučajevima.

Po okončanju postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija koju provodi HKP, postupak priznavanja pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu te odobrenje polaganja stručnog ispita, provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora primalja

Snježana Paklec, dipl.iur.

tel. +385 1 5494 688

Mob.: +385 91 345 1092

referentica@komora-primalja.hr; komora@komora-primalja.hr

Propisi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19)

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11, 14/13, 126/14, 135/15)

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv zaključka nije dopuštena žalba. Zaključak se može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Ako podnositelj zahtjeva ne udovolji pozivu, a po zahtjevu se ne može postupiti, HKP će zahtjev odbaciti kao nepotpun.

Protiv rješenja u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za zdravstvo u roku od 15 dana od dana primitka istoga. Žalba se predaje putem Hrvatske komore primalja u pisanom obliku u tri primjerka i plaća pristojbom od 50 HRK.

Datum ažuriranja: 15. listopada 2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.