Visoko obrazovanje

ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Suglasnost za osnivanje izdat će se novom sveučilištu koje posjeduje:

 • u postupku inicijalne akreditacije pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje o opravdanosti osnivanja sveučilišta u skladu sa strateškim dokumentom Mreža visokih učilišta;
 • ugovor s već postojećim visokim učilištem o zajedničkom izvođenju studijskog programa koji ima dopusnicu;
 • osnivački akt;
 • elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja predloženih studijskih programa sukladno strateškom dokumentu Mreža visokih učilišta, a u izradi kojeg su sudjelovali i nastavnici iz sustava visokog obrazovanja izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna ili nastavna zvanja u znanstvenom ili umjetničkom polju u kojem će se izvoditi studijski program;
 • dokaze o nastavnicima;
 • dokaze o osiguranju odgovarajućeg prostora i opreme (koji sadrže: vjerodostojne isprave o vlasništvu, pravu korištenja, zakupu ili drugoj valjanoj pravnoj osnovi na temelju koje će se koristiti prostor adekvatan za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u razdoblju od najmanje pet godina; dokaze o osiguranoj vlastitoj opremi ili opremi u najmu za razdoblje od najmanje pet godina potrebnoj za postizanje predviđenih ishoda učenja, a posebice dokaze o dostupnosti obvezne ispitne literature. Broj primjeraka obvezne literature za pojedini kolegij mora u pravilu iznositi 20% od predviđenog broja studenata koji će biti upisani na taj kolegij. Adekvatnost prostornih kapaciteta za izvođenje nastave određuje se stavljanjem u odnos predviđenog broja upisanih studenata s veličinom upotrebljivog prostora, na način da na svakog studenta dolazi u pravilu 1,25 m2 upotrebljivog prostora).
 • bankarsku garanciju o osiguranim sredstvima za početak obavljanja djelatnosti te nastavak i završetak studija u slučaju prestanka rada ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa u korist visokog učilišta s kojim ima sklopljen ugovor.
 • Za ustanove u postupku inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, upis u Upisnik obavlja se na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za osnivanje visokog učilišta i vrijedi do završetka postupka inicijalne akreditacije, a odnosi se isključivo na izvedbu studijskog programa koji ima dopusnicu i koji se izvodi temeljem ugovora s već postojećim visokim učilištem.

Sveučilište, veleučilište i visoke škole osnivaju se kao ustanove koje obavljaju javnu službu. Privatno sveučilište, veleučilište i visoka škola osnivaju se odlukom osnivača. Županije, gradovi i općine osnivaju visoku školu odlukom svoga predstavničkog tijela kao privatno visoko učilište.

Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanje započinje zahtjevom za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja koji se podnosi Ministarstvu. Postupak se provodi u dvije faze: 1. izdavanje suglasnosti za osnivanje visokog učilišta; 2. izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje predloženoga studijskog programa.

Dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja-sveučilište

Protekom najmanje dvije godine od izdavanja suglasnosti za osnivanje visokog učilišta u postupku inicijalne akreditacije dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izdat će se sveučilištu koje ima:

 • potvrdu postojećeg sveučilišta da je sveučilište koje traži izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izvodilo studijski program najmanje dvije godine, u skladu s ugovorom;
 • najmanje šest zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili/i umjetničko-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za preddiplomski studijski program;
 • najmanje tri zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili/i umjetničko-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za diplomski studijski program, uz uvjet da je već akreditiran preddiplomski studij iz znanstvenog ili umjetničkog polja za koji se traži dopusnica;
 • najmanje devet zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili/i umjetničko-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za integrirani preddiplomski i diplomski studijski program;
 • najmanje dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili/i umjetničko-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za poslijediplomski specijalistički studijski program uz uvjet da je već akreditiran diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz znanstvenog ili umjetničkog polja za koji se traži dopusnica;
 • najmanje pet zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili/i umjetničko-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za poslijediplomski sveučilišni studijski program, uz uvjet da je već akreditiran diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz znanstvenog ili umjetničkog polja za koji se traži dopusnica;
 • dokaze o osiguranju odgovarajućeg prostora i opreme (priložiti iste dokaze koji su navedeni za suglasnost za osnivanje sveučilišta);
 • dokaz o osiguranim potrebnim sredstvima, odnosno troškovnik s projekcijom troškova za provođenje studijskih programa, odnosno organizaciju rada sveučilišta, te dokaz o osiguranim sredstvima sukladno troškovniku.
 • Omjer između ukupno broja stalno zaposlenih nastavnika i ukupnog broja studenata ne smije biti veći od 1:30, pri čemu se broj redovitih studenata množi s koeficijentom 1, a broj izvanrednih studenata s koeficijentom 0,5. U slučajevima bitnog odstupanja od omjera u obzir se mogu uzeti i suradnici koji sudjeluju u izvođenju nastave, pri čemu se njihov broj množi s koeficijentom 0,5.
 • Radi utvrđivanja omjera uzima se u obzir isključivo predviđeni broj upisanih studenata u prvoj i drugoj godini izvođenja planiranih studijskih programa.
 • Nositelji kolegija za preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studijski program mogu biti isključivo zaposlenici u znanstveno-nastavnim ili/i umjetničko-nastavnim zvanjima, dok nositelji kolegija za stručni i specijalistički diplomski stručni studijski program mogu biti i zaposlenici izabrani u nastavna zvanja.
 • Nositelji kolegija za poslijediplomski specijalistički i poslijediplomski sveučilišni studijski program osim zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili/i umjetničko-nastavnom zvanju mogu biti svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju koji sudjeluju u ustroju i djelovanju tih programa.

Uvjeti za izdavanje suglasnosti za osnivanje visokih škola i veleučilišta

Suglasnost na osnivanje izdat će se novom veleučilištu ili visokoj školi koje posjeduje:

 • pozitivnu preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje o opravdanosti osnivanja visoke škole ili veleučilišta u skladu sa strateškim dokumentom Mreža visokih učilišta;
 • ugovor s već postojećim visokim učilištem o zajedničkom izvođenju studijskog programa koji ima dopusnicu;
 • osnivački akt;
 • elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja predloženih studijskih programa sukladno strateškome dokumentu Mreže visokih učilišta, a u izradi kojeg su sudjelovali i nastavnici iz sustava visokog obrazovanja izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna ili nastavna zvanja u znanstvenom ili umjetničkom polju u kojem će se izvoditi studijski program;
 • dokaze o osiguranju odgovarajućeg prostora i opreme (koji sadrže: vjerodostojne isprave o vlasništvu, pravu korištenja, zakupu ili drugoj valjanoj pravnoj osnovi na temelju koje će se koristiti prostor adekvatan za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u razdoblju od najmanje pet godina; dokaze o osiguranoj vlastitoj opremi ili opremi u najmu za razdoblje od najmanje pet godina potrebnoj za postizanje predviđenih ishoda učenja, a posebice dokaze o dostupnosti obvezne ispitne literature. Broj primjeraka obvezne literature za pojedini kolegij mora u pravilu iznositi 20% od predviđenog broja studenata koji će biti upisani na taj kolegij. Adekvatnost prostornih kapaciteta za izvođenje nastave određuje se stavljanjem u odnos predviđenog broja upisanih studenata s veličinom upotrebljivog prostora, na način da na svakog studenta dolazi u pravilu 1,25 m2 upotrebljivog prostora);
 • bankarsku garanciju o osiguranim sredstvima za početak obavljanja djelatnosti te nastavak i završetak studija u slučaju prestanka rada ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa u korist postojećeg visokog učilišta s kojim ima sklopljen ugovor o zajedničkom izvođenu studijskog programa.
 • Za ustanove u postupku inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, upis u Upisnik obavlja se na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za osnivanje visokog učilišta i vrijedi do završetka postupka inicijalne akreditacije, a odnosi se isključivo na izvedbu studijskog programa koji ima dopusnicu i koji se izvodi temeljem ugovora s već postojećim visokim učilištem.

Dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja – veleučilište ili visoka škola

Protekom najmanje dvije godine od izdavanja suglasnosti za osnivanje veleučilišta ili visoke škole na temelju propisane dokumentacije u postupku inicijalne akreditacije dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izdat će se veleučilištu ili visokoj školi koje ima:

 • potvrdu postojećeg visokog učilišta da je veleučilište ili visoka škola koja traži izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izvodila studijski program najmanje dvije godine, u skladu s ugovorom o zajedničkom izvođenju studijskog programa;
 • najmanje četiri zaposlenika u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za stručni studijski program;
 • najmanje tri zaposlenika u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju s punim radnim vremenom za specijalistički diplomski stručni studijski program uz uvjet da je već akreditiran stručni studijski program iz znanstvenog ili umjetničkog polja za koji se traži dopusnica;
 • dokaze o osiguranju odgovarajućeg prostora i opreme (priložiti iste dokaze koji su navedeni za suglasnost za osnivanje veleučilišta ili visoka škola);
 • dokaz o osiguranim potrebnim sredstvima, odnosno troškovnik s projekcijom troškova za provođenje studijskih programa, odnosno organizaciju rada veleučilišta ili visoke škole, te dokaz o osiguranim sredstvima sukladno troškovniku.
 • Nositelji kolegija na stručnom studijskom programu te specijalističkom diplomskim stručnom studijskom programu mogu biti isključivo zaposlenici u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim ili nastavnim zvanjima.
 • Omjer između ukupnog broja stalno zaposlenih nastavnika i suradnika i ukupnog broja upisanih studenata ne smije biti veći od 1:30, pri čemu se broj redovitih studenata množi s koeficijentom 1, a broj izvanrednih studenata s koeficijentom 0,5.
 • Radi utvrđivanja omjera u postupku inicijalne akreditacije, uzimat će se u obzir isključivo predviđeni broj upisanih studenata u prvoj i drugoj godini izvođenja planiranih studijskih programa.
 • Od ukupnog broja norma sati za predloženi studijski program najmanje jednu polovicu trebaju izvoditi zaposlenici s punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavno i/ili umjetno-nastavna zvanja.

Minimalne institucionalne pretpostavke visokih učilišta

U svrhu osiguravanja usporedivosti predloženih studijskih programa s akreditiranim srodnim studijskim programima u zemljama Europske unije, visoka učilišta dužna su zadovoljiti sljedeće minimalne institucionalne pretpostavke:

 • donijeti opću strategiju razvoja visokog učilišta, te eventualne pojedinačne strategije ili akcijske planove i godišnje javno izvještavati o njihovoj provedbi;
 • definirati i objaviti svoje standarde i propise za provjeru stečenih ishoda učenja (ispitni postupci) u sklopu svih studija koje visoko učilište izvodi, uključujući metode provjere, osiguranja kvalitete, nepristranosti, transparentnosti, postupaka u slučajevima žalbi i drugim relevantnim područjima;
 • osigurati sudjelovanje studenata u svim procesima vezanim uz osiguravanje kvalitete na visokom učilištu;
 • osigurati sudjelovanje predstavnika tržišta rada u razvoju visokog učilišta;
 • ustrojiti informatički sustav za prikupljanje, vođenje, obradu i izvještavanje o statističkim podacima vezanim uz organizaciju i provedbu studijskih programa, kao i onima koji su potrebni za osiguravanje kvalitete;
 • definirati i objaviti svoje standarde i propise o periodičkoj reviziji studijskih programa koja uključuje vanjske eksperte;
 • definirati i objaviti svoje standarde i propise zaštite studentskih prava, posebice u područjima informiranja studenata, zaprimanja i rješavanja studentskih prigovora, postupaka za zaštitu prava, i definiranja kontakt osoba za pitanja o studentskim pravima;
 • definirati i objaviti svoje standarde i propise trajnog usavršavanja svih zaposlenika visokog učilišta u područjima njihove djelatnosti, te redovito izvještavati o njenoj provedbi;
 • osiguravati kvalitetu rada svih stručnih službi visokog učilišta i redovito izvještavati o njihovom radu.

Dodatni uvjeti za izvođenje studijskog programa

Usklađenost studijskih programa u području reguliranih profesija

 • Studijski programi u područjima reguliranih profesija za koje je Direktivom 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. godine i izmijenjenom i dopunjenom Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 20. studenog 2013. godine (u daljnjem tekstu: Direktiva) propisano automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija, moraju biti usklađeni s minimalnim uvjetima osposobljavanja propisanim Direktivom i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15 i 70/19), a usklađenost studijskih programa utvrđuje ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje o čemu donosi mišljenje.

Dodatni uvjeti

 • Sveučilište može akreditirati i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij uz prethodno odobrenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (dalje: Nacionalno vijeće).
 • Stručni studiji izvode se na veleučilištu i visokoj školi. Stručni studiji iznimno se mogu provoditi i na sveučilištu, uz pribavljenu suglasnost Nacionalnog vijeća. Preddiplomski stručni studiji u trajanju do četiri godine može se izvoditi iznimno, uz odobrenje Nacionalnog vijeća u slučaju kada je to sukladno međunarodno prihvaćenim standardima.

Dodatni uvjeti za izvođenje zajedničkog ili združenog studija i prekogranična suradnja

 • Sveučilište, veleučilište ili visoka škola mogu s drugim akreditiranim visokim učilištem u Republici Hrvatskoj ustrojiti zajednički studij na temelju zajednički utvrđenog studijskog programa, pri čemu je samo jedno visoko učilište nositelj.
 • Združeni studij je zajednički program dva ili više visoka učilišta od kojih je najmanje jedno izvan Republike Hrvatske, koji se mogu ustrojiti ako su visoka učilišta akreditirana sukladno s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ili ekvivalentnom standardu kvalitete.
 • Ustroj, izvedba i završetak zajedničkog i združenog studija uređuje se sporazumom između visokih učilišta.
 • Akreditacijski postupak zajedničkog i združenog studija provodi se na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj koja sudjeluju u izdavanju svjedodžbe ili diplome o završenom zajedničkom ili združenom studiju, sukladno s odredbama zakona koji regulira osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju za odgovarajuće visoko učilište.
 • Ustroj, izvedba i završetak zajedničkog i združenog studija uređuje se sporazumom između visokih učilišta, a provodi se sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 • Akreditacijski postupak zajedničkog i združenog studija provodi se na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj koja sudjeluju u izdavanju svjedodžbe ili diplome o završenom zajedničkom ili združenom studiju, sukladno s odredbama zakona koji regulira osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju za odgovarajuće visoko učilište.
 • Inozemno visoko učilište može na teritoriju Republike Hrvatske izvoditi svoje studije pod uvjetima da su: navedeno visoko učilište i studiji koje ono izvodi akreditirani u matičnoj državi, da je navedeno visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta nadležnog ministarstva Republike Hrvatske, kao i u registar ustanova pri trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj, te da je studij, prema postupku koji propisuje ministar, akreditiran od strane nacionalnog akreditacijskog tijela Republike Hrvatske.

Naknade NEMA

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za visoko obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 (0) 1 4569 000

pisarnica@mzo.hr

Postupak vrednovanja provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, – Odluka i Rješenje USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17) propisuje sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) uređuje osiguravanje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupcima inicijalne akreditacije, reakreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava kvalitete (audit).

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 24/10) propisuje sadržaj dopusnice, uvjete za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjeti za izvođenje studijskog programa te uvjeti za reakreditaciju visokih učilišta.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaja dopusnice (NN 83/10) propisuje uvjete za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjete za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaj dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanove kao pravne osobe.

Pravilnik o Upisniku znanstvenih ustanova i Upisniku visokih učilišta (NN, 72/04, 80/04 i 29/18) propisuje ustroj i način vođenja Upisnika znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta, postupak upisa i brisanja iz upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz upisnika te druga pitanja od značaja za upis.

Odobrenje

Suglasnost za osnivanje visokog učilišta

Dopusnica za obavljanje djelatnosti i izvođenje predloženoga studijskog programa

Rok ishođenja: 60 dana, nakon uredno podnesenog zahtjeva, za suglasnost (riječ je o instruktivnom roku); ali najmanje 2 godine od suglasnosti do dopusnice.

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv predmetnog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se predaje neposredno nadležnom sudu u pisanome obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 8. 11. 2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.