Detektivski poslovi

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Pritom se podnosi:

 • Izjava prije prvog pružanja usluge (uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima svakoga osiguranja ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost
 • Dokaz o državljanstvu
 • Potvrdu o državi poslovnog nastana za bavljenje profesijom privatnog detektiva i da u trenutku izdavanja potvrde nema (privremenu ili stalnu) zabranu obavljanja profesije
 • Dokaz o stručnim kvalifikacijama (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnika te dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana)
 • Bilo koji dokaz da je osoba obavljala profesiju privatnog detektiva najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).

Izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge (bez ponovne dostave prethodno navedene dokumentacije).

ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

 • Podnosi zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija koji sadržava:
 • Dokaz o državljanstvu kandidata (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • Dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana,
 • Dokaz o ovlaštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva izdano od nadležnog tijela u državi poslovnog nastana (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik)

Naknada

35 HRK

HR 1210010051863000160

model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 7005-713-OIB

opis plaćanja: rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok: 90 dana (od dana zaprimanja urednog zahtjeva).

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti

Zahtjevi za pravne osobe i obrte

 • Ispunjen obrazac Z-2A
 • Imenovanje odgovorne osobe u pravnoj osobi koja ima dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • Sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s najmanje jednim privatnim detektivom
 • Poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima- (površina najmanje 40m2, koji se mora sastojati od prostorije za prijem stranaka, ureda, čekaonice, priručnog skladišta oružja i sanitarnog čvora).

Obrtniku se može odobriti obavljanje detektivske djelatnosti ako ima:

 • dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • poslovni prostor uređen sukladno posebnim prostorno-tehničkim uvjetima.

Dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova (fizičke osobe)

Uvjeti za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva su da podnositelj zahtjeva:

 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj (ne primjenjuje se na EGP državljane)
 • ima najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • ima završen vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci
 • ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi
 • nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti (što nadležno ministarstvo provjerava po službenoj dužnosti uvidom u kaznene i prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa ili uvidom u uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište)
 • ispunjava sigurnosne uvjete
 • ima položen stručni ispit za privatnog detektiva
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo (ne primjenjuje se na EGP državljane)

Osoba koja ima 3 godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika Ministarstva, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca ili pripadnika sigurnosnih službi, smatra se da ima ispunjen uvjet o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci.

Naknade

1.500 HRK za polaganje stručnog ispita za detektiva

700 HRK za izdavanje rješenja za obavljanje poslova detektiva

Za polaganje ispita

HR 1210010051863000160

model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 7005-713-22632

opis plaćanja: Polaganje stručnog ispita za detektiva

Za izdavanje rješenja za detektive

HR 1210010051863000160

model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: 5002-713-OIB

opis plaćanja: Dopuštenje za obavljanje poslova detektiva 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

+385 1 6122 111

pitanja@mup.hr

Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09)

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10, 104/13)

Pravilnik o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN 121/11)

Odobrenje

Rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva

Svjedodžba o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva

Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dostave rješenja.

 

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.