Provedba ocjenjivanja i izdavanja hrvatske tehničke ocjene

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ocjenjivanje i izdavanje hrvatske tehničke ocjene provodi hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (dalje u tekstu: HTTO), a za područje proizvoda za koje je imenovano.

HTTO je pravna osoba koja provodi ocjenjivanje i izdaje hrvatsku tehničku ocjenu za područje proizvoda za koje je imenovano.

HTTO mora ispunjavati zahtjeve iz tablice Priloga IV Uredbe o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

Sposobnost Opis sposobnosti Zahtjev
1. Analiza rizika Identificiranje mogućih rizika i koristi od uporabe inovativnih građevnih proizvoda za koje ne postoje utvrđeni/konsolidirani tehnički podaci u vezi s njihovim svojstvima prilikom ugradnje u građevine..
Tijelo za tehničko ocjenjivanje se uspostavlja na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost. Neovisan je od aktera i svih posebnih interesa.

Nadalje, tijelo za tehničko ocjenjivanje ima osoblje koje ima:

(a) objektivnost i jasnu tehničku prosudbu;

(b) detaljno znanje o regulatornim odredbama i drugim zahtjevima koji su na snazi u državama članicama u kojima su imenovani, prema područjima proizvoda za koje će biti imenovan;

(c) opće znanje o građevnoj praksi i detaljno tehničko znanje prema područjima proizvoda za koje će biti imenovan;

(d) detaljno znanje o uključenim posebnim rizicima i tehničkim aspektima postupka građenja;

(e) detaljno znanje o postojećim usklađenim normama i ispitnim metodama unutar područja proizvoda za koji će biti imenovan:

(f) prikladne lingvističke vještine.

Naknada dodijeljena osoblju tijela za tehničko ocjenjivanje ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

2. Utvrđivanje tehničkih kriterija Pretvoriti rezultate analiza rizika u tehničke kriterije za procjenu ponašanja i svojstava građevnih proizvoda u vezi s ispunjavanjem primjenjivih nacionalnih zahtjeva;

Zajamčiti tehničke podatke potrebne sudionicima u postupku građenja kao mogućim korisnicima građevnih proizvoda (proizvođači, projektanti, podugovarači, instalateri).

3. Postavljanje metoda ocjenjivanja Osmisliti i ocijeniti prikladne metode (testove ili izračune) za ocjenjivanje svojstava glavnih značajki građevnih proizvoda, vodeći računa o trenutačnom stanju predmeta.

 

4. Utvrđivanje posebne kontrole tvorničke proizvodnje Razumjeti i ocijeniti proizvodni postupak posebnog proizvoda kako bi se identificirale prikladne mjere kojima se jamči stalnost proizvoda tijekom određenog proizvodnog postupka. Tijelo za tehničko ocjenjivanje ima osoblje s:

(g) odgovarajućim znanjem o odnosu između proizvodnog postupka i značajki proizvoda u vezi s kontrolom tvorničke proizvodnje.

5. Ocjenjivanje proizvoda Ocijeniti svojstva bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju usklađenih metoda prema usklađenim kriterijima.

 

Osim zahtjeva navedenih u točkama 1., 2. i 3., tijelo za tehničko ocjenjivanje ima:

(h) pristup potrebnim sredstvima i opremi za ocjenjivanje svojstava bitnih značajki građevnih proizvoda unutar proizvodnog područja za koje će biti imenovan.

6. Opće upravljanje Zajamčiti dosljednost, pouzdanost, objektivnost i sljedivost stalnom primjenom odgovarajućih metoda upravljanja

 

Tijelo za tehničko ocjenjivanje mora sadržavati:

(i) dokazanu evidenciju poštovanja dobrog upravnog ponašanja;

(j) politiku i dodatne postupke kojima se jamči povjerljivost osjetljivih podataka unutar tijela za tehničko ocjenjivanje i svih njegovih partnera;

(k) nadzor dokumenata kako bi se zajamčila registracija, sljedivost, održavanje i arhiviranje svih relevantnih dokumenata;

(l) mehanizam unutrašnjeg audita i preispitivanje upravljanja kako bi se zajamčilo redovito nadziranje sukladnosti s prikladnim metodama upravljanja;

(m) postupak objektivnog rješavanja priziva i pritužbi.

Za donošenje Hrvatske tehničke ocjene imenuje se odgovorna osoba koja mora biti zaposlena u HTTO-u na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom te mora biti stručnjak za područje proizvoda za koje je imenovana.

Stručnjakom za područje proizvoda smatra se osoba koja ima ukupno najmanje osam godina radnog staža na poslovima:

  1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
  2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
  3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te
  4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode, od čega najmanje četiri godine radnog staža na jednom od tih poslova.

Odgovorne osobe moraju imati položeni stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu.

Zahtjevi iz tablice Priloga IV Uredbe smatraju se ispunjenima ako HTTO:

– za zahtjeve pod (a), (b), (c), (d) i (f) iz Tablice, zapošljava najmanje 2 osobe koje ispunjavaju uvjete za stručnjaka za područje proizvoda, a na poslovima navedenim pod točkom 3. ili 4.

– za zahtjeve pod (e) iz Tablice, zapošljava najmanje 2 osobe koje ispunjavaju uvjete za stručnjaka za područje proizvoda, a na poslovima navedenim pod točkom 2.

– za zahtjeve pod (g) iz Tablice, zapošljava najmanje 2 osobe koje ispunjavaju uvjete za stručnjaka za područje proizvoda, a na poslovima navedenim pod točkom 1. ili 2.

– za zahtjeve pod (h) iz Tablice, posjeduje ili ima ugovorena sredstva i opremu za ispitivanja primjenjiva na više od jednog proizvoda iz područja proizvoda za koje se tijelo imenuje,

– za zahtjeve pod (i), (j), (k), (l) i (m) iz Tablice, ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17020:2005 ili HRN EN ISO/IEC 17021:2007 ili HRN EN 45011:1998 i to u okviru radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava najmanje jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje je imenovana, a što se dokazuje potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela.

Za imenovanje HTTO-om i provedbu ocjenjivanja i izdavanja hrvatske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda pravna osoba podnosi zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, koje provjerava ispunjavanje zahtjeva te o tome, po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode, donosi rješenje.

HTTO smije početi obavljati propisane zadaće po pravomoćnosti rješenja.

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za donošenje rješenja prilaže se:
– rješenje o upisu i izvod iz sudskog registra,
– dokazi o ispunjavanju zahtjeva,
– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je podnositelj zahtjeva ispunio druge zahtjeve,
– dokaze o zaposlenicima pravne osobe koje mogu biti imenovane kao odgovorne osobe i dokaze da odgovorna osoba ispunjava propisane uvjete,
– odluku o imenovanju odbora,
– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima se obavljaju poslovi,
– dokaz o osiguranju za štetu koju bi pravna osoba mogla učiniti u obavljanju radnji za koje se donosi rješenje,
– dokaz o podmirenim troškovima donošenja rješenja.

U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenja rješenja podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi.

Dokazima o ispunjavanju zahtjeva smatra se:

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz iz kojeg je razvidno da podnositelj zahtjeva zapošljava stručnjake u propisanom broju i kompetencijama;

– potvrda o akreditaciji iz područja proizvoda koju je izdalo akreditacijsko tijelo priznato prema posebnom propisu ili potvrda navedenog tijela da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete.

Troškove postupka određuje ministar posebnom odlukom.

Naknada

upravna pristojba za izdavanje rješenja; 35 HRK rješenje

troškovi postupka donošenja rješenja;

rješenje o ispunjavanju zahtjeva (1.000 HRK)

rješenje o izmjenama ili dopunama rješenja o ispunjavanju zahtjeva u dijelu odgovornih osoba (800 HRK)

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR12100010051863000160

Model: HR62

Poziv na broj: 5665-47061-43-576187

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Uprava za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Kontaktna točka za građevne proizvode

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)

ostali propisi iz područja gradnje

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju zahtjeva i imenovanje HTTO-om.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o ispunjavanju zahtjeva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.