Provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere. Pritom se moraju ispuniti sljedeći uvjeti koji su isti kao i kod opcije poslovnog nastana. Razlika je što se kod prve opcije šalje e-izjava izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mingor.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz države EU-a/EGP-a ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno ugovor o zakupu radnog prostora uz izvadak iz zemljišne knjige zakupodavca
 • potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) s popisom referentnih metoda mjerenja emisija (propisano Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora) koje su u skladu s normom HRN EN 14181 za koje se traži dozvola

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije na pisarnica@mingor.hr odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora – jednakovrijedno u zemlji registracije pravne osobe
 • da zapošljava najmanje tri radnika, a od kojih najmanje jednog sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 • da raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema metodama mjerenja propisanima Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka
 • da je akreditirana prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) za referentne metode mjerenja emisija (popis referentnih i ostalih metoda mjerenja je propisan Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora), a koje su u skladu s normom HRN EN 14181.

 

Dostava fotografiranih ili skeniranih sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata) na

pisarnica@mingor.hr:

 • dokaz o registraciji ove djelatnosti iz EGP države sjedišta ili potvrda o uzajamnosti za treće zemlje
 • popis radnika (najmanje 3) s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu i diploma
 • opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno ugovor o zakupu radnog prostora uz izvadak iz zemljišne knjige zakupodavca
 • potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije (EN ISO 17025) s popisom referentnih metoda mjerenja emisija (propisano Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora) koje su u skladu s normom HRN EN 14181 za koje se traži dozvola

Naknade

Nema

Prva opcija: e-Usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

+385 1 3717 111

pisarnica@mingor.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22)

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)

Odobrenje

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Rok ishođenja: 30 dana

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. prosinca 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.