Provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. Odobreno tijelo je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik
 2. Odobreno tijelo tvori tijelo treće strane, koje je neovisno o organizaciji ili građevnom proizvodu koji ocjenjuje. Tijelo koje je dio profitnog društva ili profesionalnog udruženja koje predstavlja trgovačka društva povezana s projektiranjem, proizvodnjom, nabavom, sastavljanjem, uporabom ili održavanjem građevnog proizvoda koji ocjenjuje može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i odsustvo bilo kojeg oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.
 3. Odobreno tijelo, njegovo generalno rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj građevnog proizvoda koji ocjenjuju, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda koji su potrebni za djelovanje odobreno tijela ili uporabu proizvoda u osobne svrhe.
 4. Odobreno tijelo, njegovo generalno rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izvedbu, trgovanje, ugradnju, uporabu ili održavanje tih građevnih proizvoda, niti predstavljati stranke koje su uključene u navedene aktivnosti. Ne smiju sudjelovati u nijednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe i čestitosti koja je povezana s aktivnostima za koje im je doneseno rješenje. Ovo se, posebno, primjenjuje na konzultantske usluge.
 5. Odobreno tijelo jamči da aktivnosti njegovih ovisnih poduzeća ili podugovaratelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost i nepristranost njegovih aktivnosti ocjenjivanja i/ili provjere.
 6. Odobreno tijelo i njegovo osoblje obavljaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s najvišim stupnjem profesionalne čestitosti i potrebne tehničke stručnosti za posebno područje, te mora biti oslobođeno svih pritisaka i navođenja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njegovu prosudbu ili na rezultate njegovih aktivnosti ocjene i/ili provjere, posebno od strane osoba ili grupe osoba koje dijele isti interes za rezultate tih aktivnosti.
 7. Odobreno tijelo mora moći obavljati sve zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koji mu je dodijeljen u skladu s člankom 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Uredbe o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/13) unutar opsega njihovog rješenja, bez obzira na to da li je navedene zadatke izvršilo odobreno tijelo ili netko drugi u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.
 8. Odobreno tijelo mora u svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, te za svaki tip ili kategoriju građevnih proizvoda, bitnih značajki i zadataka unutar opsega njihovog rješenja, na raspolaganju imati sljedeće:

(a) potrebno osoblje koje posjeduje tehničko znanje te koje je steklo dostatno i prikladno iskustvo za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava;

(b) potreban opis postupaka sukladno kojima se provodi ocjenjivanje svojstava, istovremeno jamčeći transparentnost i mogućnost reprodukcije tih postupaka; mora imati uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se zadaci koje provodi kao odobreno tijelo razlikuju od drugih aktivnosti.

(c) postupke potrebne za obavljanje aktivnosti kojima se vodi računa o veličini društva, sektora u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti proizvodne tehnologije i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog procesa.

 1. Odobreno tijelo mora imati sredstva potrebna za prikladno izvršavanje tehničkih i upravnih zadataka vezanih uz aktivnosti za koje im je doneseno rješenje te također mora imati pristup cjelokupnoj nužnoj opremi ili pogonima.
 2. Osoblje odgovorno za obavljanje aktivnosti u vezi s kojima im je doneseno rješenje, mora imati sljedeće:

(a) valjanu tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve zadatke koje obavlja treća strana u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava unutar odgovarajućeg opsega djelatnosti za koje je tijelu doneseno rješenje;

(b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru koju izvršavaju te dostatno ovlaštenje da obavljaju navedene aktivnosti;

(c) prikladno znanje i razumijevanje primjenjivih usklađenih normi i relevantnih odredaba Uredbe;

(d) sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera izvršeni.

 1. Nepristranost odobrenog tijela, njegovoga generalnog rukovodstva i osoblja za ocjenjivanje mora biti zajamčeno. Plaće i druge nagrade rukovodstva odobrenog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju izvršenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.
 2. Odobreno tijelo mora imati osiguranje od odgovornosti.
 3. Osoblje odobrenog tijela mora se obvezati da će čuvati profesionalnu tajnu u vezi sa svim informacijama dobivenima tijekom izvršavanja svojih zadataka prema članku 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Uredbe, osim u odnosu na Ministarstvo i Državni inspektorat Republike Hrvatske. Isključiva prava moraju biti zaštićena.
 4. Odobreno tijelo sudjeluje u, ili jamči da je osoblje za ocjenjivanje obaviješteno o odgovarajućim normirnim aktivnostima i djelovanjima koordinacijske grupe odobrenih tijela te kao opću smjernicu primjenjuje upravne odluke i dokumente izrađene kao rezultat rada navedene grupe.

Odobrena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti prema zahtjevima uređenima određenim hrvatskim normama uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda i to na način:

 1. Odobreno tijelo za certificiranje proizvoda prema Sustavu 1+ i Sustavu 1 mora biti osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998, te dodatno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 najmanje za jedan građevni proizvod iz područja proizvoda u koji pripadaju građevni proizvodi ili skupina građevnih proizvoda za koje se odobrenom tijelu donosi rješenje.
 2. Odobreno tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje prema Sustavu 2+ mora biti osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998.
 3. Odobreni ispitni laboratoriji za određivanje tipa proizvoda mora biti osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
 4. Odobreni ispitni laboratorij za ocjenjivanje i provjeru svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari, dokazuje ispunjavanje zahtjeva potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz dodatak specifičnih uvjeta iz norma za ispitivanje građevnih proizvoda ili skupina građevnih proizvoda.

Zahtjevi za osoblje smatraju se ispunjenima ako odobreno tijelo, za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda, ima zaposlenog na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom stručnjaka za građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije izdavanje certifikata može biti imenovan.

Stručnjakom za građevni proizvod za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda smatra se osoba koja ima ukupno najmanje pet godine radnog staža na poslovima:
1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;
3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te
4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode, od čega najmanje tri godine radnog staža na jednom od tih poslova.

Za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari te za radnje određivanja tipa proizvoda zahtjevi za osoblje smatraju se ispunjenima ako odobreno tijelo ima zaposlenog na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom stručnjaka za građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za koje radnje odnosno izdavanje certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje može biti imenovan. Za ovaj slučaj stručnjakom za građevni proizvod smatra se osoba koja na propisanim (ranije navedenim poslovima pod točkama od 1.-4.) poslovima ima ukupno tri godine radnog staža, od čega najmanje dvije godine na jednom od tih poslova.

U slučaju ispitnog laboratorija za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari uvjeti osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje te ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje odnose se na znanja i iskustva u vezi s ispitivanjima tih bitnih značajki, neovisno o području proizvoda, odnosno građevnom proizvodu za koji se osoba imenuje.

Stručnjak za građevne proizvode mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu.

Ispunjavanje zahtjeva za osoblje dokazuje se potvrdom nacionalnog akreditacijskog tijela da je u akreditacijskom postupku utvrđena osposobljenost odgovornih osoba za građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda.

Za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava pravna osoba ili fizička osoba obrtnik podnosi zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, koje provjerava ispunjavanje zahtjeva te o tome, po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode, donosi rješenje.

Odobreno tijelo smije početi obavljati zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda po pravomoćnosti rješenja.

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za donošenje rješenja prilaže se:
– popis u kojemu su navedeni vrsta i opseg poslova i radnji, te građevni proizvod odnosno skupina građevnih proizvoda za koje se traži izdavanje rješenja i tehnička specifikacija određena­na za taj proizvod ili skupinu proizvoda,
– rješenje o upisu i izvod iz sudskog registra,
– dokaz o ispunjavanju zahtjeva,
– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je podnositelj zahtjeva ispunio druge uvjete,
– odluku o imenovanju odgovorne osobe za svaki građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za koju se traži davanje rješenja i dokaze da odgovorna osoba ispunjava propisane uvjete,
– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima se obavljaju poslovi,
– dokaz o osiguranju za štetu koju bi pravna osoba mogla učiniti u obavljanju radnji za koje se daje rješenje,
– dokaz o podmirenim troškovima postupka davanja rješenja.

U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje rješenja podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze, te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi.

Odobrena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti prema zahtjevima uređenima određenim hrvatskim normama uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda.

Zahtjevi za osoblje smatraju se ispunjenima ako odobreno tijelo, za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda, ima zaposlenog na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom stručnjaka za građevni proizvod odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije izdavanje certifikata može biti imenovan.

Naknada

35 HRK za rješenje

troškovi postupka donošenja rješenja;

rješenje o ispunjavanju zahtjeva (1.000 HRK)

rješenje o izmjenama ili dopunama rješenja o ispunjavanju zahtjeva u dijelu odgovornih osoba (800 HRK)

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR12100010051863000160

Model: HR62

Poziv na broj: 5665-47061-43-576187

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju zahtjeva za prijavljena i odobrena tijela

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje nadležnom postupovnom tijelu sa svim potrebnim dokumentima
 • Nadležno tijelo provjerava ispunjavanje propisanih zahtjeva te o istom pribavlja mišljenje Povjerenstva za građevne proizvode
 • Rješenje o ispunjavanju zahtjeva donosi se u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva
 • Rješenje se dostavlja putem pošte
 • Pravna osoba ili fizička osoba obrtnika (prijavljeno ili odobreno tijelo) smije početi obavljati zadaće treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda nakon pravomoćnosti rješenja (30 dana od dana primitka rješenja)

ZAHTJEV ZA PROVEDBU ZADAĆA TREĆE STRANE U POSTUPCIMA OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA – odobrena tijela

ZAHTJEV ZA PROVEDBU ZADAĆA TREĆE STRANE U POSTUPCIMA OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA – prijavljena tijela

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: zahtjevi.gp@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Uprava za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Kontaktna točka za građevne proizvode

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/1330/14130/17)

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08147/0987/10129/11)

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)

Ostali propisi iz područja gradnje

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju zahtjeva.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o ispunjavanju zahtjeva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.