Pružanje audiovizualnih medijskih usluga

Audiovizualne medijske usluge elektroničkih publikacija

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu.
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • zahtjev za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija (neprofitni pružatelj);
 • financijsko izvješće za prethodnu godinu ili izjavu da nema obveze dostave izvješća (npr. novoosnovana udruga koja nema financijsko izviješće za prethodnu financijsku godinu);
 • IP obrasci za prethodnu godinu za sve zaposlene ili izjavu potpisanu od strane odgovorne;
 • pravna ili fizička osoba kojoj je Vijeće za elektroničke medije izdalo dopuštenje, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja propisanih uvjeta i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, obavijestiti Vijeće za elektroničke medije radi unošenja izmjena u Upisnik i to u roku od 8 dana.

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Potrebni podaci se unose u web formu te se tako generira obrazac zahtjeva. Zahtjev se potom učita, vlastoručno potpiše od strane ovlaštene osobe i pošalje zajedno s potrebnim prilozima
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF ili jpg obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili dostavom na urudžbeni zapisnik.
 • Dopuštenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom na adresu sjedišta. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja dopuštenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

e-pošta za slanje dokumentacije: info@aem.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31, 10 000 Zagreb

+385 1 488 2765

info@aem.hr

Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)

Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/13, 79/14, 23/17)

Odobrenje

Rješenje kojim se dopušta obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev.

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

 

Audiovizualne medijske –  zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu.
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev
 • izjava da se obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga ne ostvaruje nedopuštena koncentracija vlasništva,
 • izjava o raspolaganju opremom,
 • prijava vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga, dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (samo ako se traži upis neprofitnog pružatelja).
 • pravna ili fizička osoba kojoj je Vijeće za elektroničke medije izdalo dopuštenje, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja propisanih uvjeta i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, obavijestiti Vijeće za elektroničke medije radi unošenja izmjena u Upisnik i to u roku od 8 dana.

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Potrebni podaci se unose u web formu te se tako generira obrazac zahtjeva. Zahtjev se potom učita, vlastoručno potpiše od strane ovlaštene osobe i pošalje zajedno s potrebnim prilozima na aem@hr
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF ili jpg obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili dostavom na urudžbeni zapisnik.
 • Dopuštenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom na adresu sjedišta. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja dopuštenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

e-pošta za slanje dokumentacije: info@aem.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31, Zagreb

+385 1 488 2765

info@aem.hr

Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)

Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/13, 79/14, 23/17)

Odobrenje

Rješenje kojim se dopušta obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev.

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

 

Audiovizualne medijske usluge – satelit, Internet, kabel

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu.
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • zahtjev za obavljanje djelatnosti obavljanja medijskih usluga satelitskog, internetskog, kabelskog prijenosa i drugih dopuštenih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa,
 • izjava da se obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga ne ostvaruje nedopuštena koncentracija vlasništva, obrasci izjave o raspolaganju opremom,
 • prijave vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga,
 • vjerodostojna isprava o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom,
 • vjerodostojna isprava o potrebnom broju radnika ili ovjerenu izjavu o ispunjavanju toga uvjeta,
 • poslovni plan pružatelja medijske usluge za prve 3 godine,
 • vjerodostojna isprava o raspolaganju početnim sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju sredstava (pismo namjere financijske ustanove ili ovjerena izjava fizičke ili pravne osobe o davanju novčanih sredstava na raspolaganje) – BON 1 i BON 2,
 • programska osnova koja mora sadržavati programsku shemu,
 • pravna ili fizička osoba kojoj je Vijeće za elektroničke medije izdalo dopuštenje, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja propisanih uvjeta i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, obavijestiti Vijeće za elektroničke medije radi unošenja izmjena u Upisnik i to u roku od 8 dana.

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Potrebni podaci se unose u web formu te se tako generira obrazac zahtjeva. Zahtjev se potom učita, vlastoručno potpiše od strane ovlaštene osobe i pošalje zajedno s potrebnim prilozima na aem@hr.
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF ili jpg obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili dostavom na urudžbeni zapisnik.
 • Dopuštenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom na adresu sjedišta. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja dopuštenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

e-pošta za slanje dokumentacije: info@aem.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31, 10 000 Zagreb

+385 1 488 2765

info@aem.hr

Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)

Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (NN 134/13, 79/14, 23/17)

Odobrenje

Rješenje kojim se dopušta obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev.

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 20.08.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.