Pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča

Turistički vodiči

  • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama
  • podnesena izjava na obrascu

Izjava

a) daje se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,

b) uključuje osobne podatke,

c) daje se za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,

d) podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili ministarstvu nadležnom za turizam

Potrebni dokumenti

Uz obrazac odnosno izjavu,  prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

  1. EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu,
  2. dokaz o državljanstvu,
  3. dokaz o stručnim kvalifikacijama,
  4. dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana

Ovi dokumenti podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu

Radi potrebe vođenja evidencije, molimo kandidate da navedu period u kojem će pružati usluge.

GODIŠNJA OBNOVA PRIJAVE

Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini prema priloženom obrascu.

Naknada

Nema

E-POSTUPAK za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma, Jedinstvena kontaktna točka

Propisi:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati osobe koje su upisane na Listu osoba koje povremeno i privremeno pružaju usluge u RH

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.