Psiholozi

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri Hrvatskoj psihološkoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, svake se godine šalje e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno na hpk@psiholoska-komora.hr, te se dostavlja sljedeća fotografirana ili skenirana dokumentacija:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje profesijom psiholog i da u trenutku izdavanja potvrde nema (čak ni privremene) zabrane obavljanja navedene profesije
 • dokaz da je podnositelj izjave obavljao profesiju psiholog najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija psiholog nije regulirana u državi članici poslovnog nastana
 • dokaz o kvalifikaciji (diploma)
 • dokaz o nekažnjavanju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • dopunsku ispravu o studiju i obrazovnom programu
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili potvrdu o kompetentnosti
 • potvrdu matične države kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije (C1)
 • priznavanje kvalifikacije (700 HRK)
 • položen psihološki stručni ispit 300 HRK
 • članstvo u strukovnoj komori (upisnina: 200 HRK i 720 HRK godišnja članarina)

Priznavanje kvalifikacije

 • Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na hpk@psiholoska-komora.hr
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o kvalifikaciji (diploma)
  • dopunske isprave (dodatak diplomi, nastavni plan i program)
  • dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu, ako je obavljen
  • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je takav ispit položen
  • dokaz o stručnom iskustvu
  • potvrda o kompetencijama
  • za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda o minimalno 3 godine stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici)
  • dokaz o članstvu u inozemnoj psihološkoj komori ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva komora postoji
  • ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.)

Naknade

700 HRK za postupak priznavanja

300 HRK za psihološki stručni ispit

200 HRK za komorsku upisninu

700 HRK za postupak priznavanja

300 HRK za psihološki stručni ispit

200 HRK za komorsku upisninu

720 HRK za godišnju komorsku članarinu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Korisnik: Hrvatska psihološka komora

IBAN: HR1123600001101712980

Poziv na broj: HR67 OIB

Svrha: postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

720 HRK za godišnju komorsku članarinu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Korisnik: Hrvatska psihološka komora

IBAN: HR1123600001101712980

Poziv na broj: HR67 OIB

Svrha: postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije


Prijava

hpk@psiholoska-komora.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vukovarska 78, 10 000 Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska psihološka komora

Selska cesta 90A, 10 000 Zagreb

+385 1 3014 001

hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 84/20)

Pravilnik Komore o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (komora)


Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za reguliranu profesiju psiholog

Rok ishođenja: 90 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja Komore može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, fotografirana ili skenirana na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr ili info@mrosp.hr

Datum zadnjeg ažuriranja: 22. studenoga 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.