Psiholozi

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri Hrvatskoj psihološkoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, svake se godine šalje e-izjava izravno na hpk@psiholoska-komora.hr, te se dostavlja sljedeća fotografirana ili skenirana dokumentacija:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje profesijom psiholog i da u trenutku izdavanja potvrde nema (čak ni privremene) zabrane obavljanja navedene profesije
 • dokaz da je podnositelj izjave obavljao profesiju psiholog najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija psiholog nije regulirana u državi članici poslovnog nastana
 • dokaz o kvalifikaciji (diploma)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije: 

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • dopunsku ispravu o studiju i obrazovnom programu
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili potvrdu o kompetentnosti
 • potvrdu matične države kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije (C1)
 • priznavanje kvalifikacije (92,91 EUR)
 • položen psihološki stručni ispit (39,82 EUR)
 • članstvo u strukovnoj komori (upisnina 26,54 EUR i godišnja članarina 96,00 EUR)

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na hpk@psiholoska-komora.hr

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o kvalifikaciji (diploma)
 • dopunske isprave (dodatak diplomi, nastavni plan i program)
 • dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu, ako je obavljen
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je takav ispit položen
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • potvrda o kompetencijama
 • za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda o minimalno 3 godine stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici)
 • dokaz o članstvu u inozemnoj psihološkoj komori ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva komora postoji
 • ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.)

Naknade

92,91 EUR za postupak priznavanja

39,82 EUR za psihološki stručni ispit

26,54 EUR za komorsku upisninu

96,00 EUR za godišnju komorsku članarinu

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Korisnik: Hrvatska psihološka komora

IBAN: HR1123600001101712980

Poziv na broj: HR67 OIB

Svrha: postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije


Prijava

hpk@psiholoska-komora.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vukovarska 78, 10 000 Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska psihološka komora

Selska cesta 90A, 10 000 Zagreb

+385 1 3014 001

hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 84/20)

Pravilnik Komore o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (komora)


Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za reguliranu profesiju psiholog

Rok ishođenja: 90 dana 


Pravni lijekovi

Protiv rješenja Komore može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, fotografirana ili skenirana na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr ili info@mrosp.hr.

Datum zadnjeg ažuriranja: 16. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.