Psihoterapeuti

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri Hrvatskoj komori psihoterapeuta te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, svake se godine šalje e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno na tajnistvo@hkpt.hr, te se dostavlja sljedeća fotografirana ili skenirana dokumentacija:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje profesijom psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut i da u trenutku izdavanja potvrde nema (čak ni privremene) zabrane obavljanja navedene profesije
 • dokaz da je podnositelj izjave obavljao profesiju psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut nije regulirana u državi članici poslovnog nastana
 • dokaz o visokoškolskoj kvalifikaciji
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o nekažnjavanju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj, te dostavu sljedeće dokumentacije:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • dopunsku ispravu o studiju i programu obrazovanja
 • potvrdu matične države članice kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti
 • dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije (C1)
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili potvrdu o kompetentnosti
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • priznavanje kvalifikacije (150 EUR)
 • članstvo u strukovnoj komori (upisnina: 39,81 EUR i 13,27 EUR mjesečna članarina)

Priznavanje kvalifikacije

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o kvalifikaciji (diploma)
 • dopunske isprave (dodatak diplomi, nastavni plan i program)
 • dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu, ako je obavljen
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je takav ispit položen
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • potvrda o kompetencijama
 • za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda o minimalno 3 godine stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici)
 • dokaz o članstvu u inozemnoj psihoterapeutskoj komori ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva komora postoji
 • ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.)

Za dodatne informacije, može se obratiti Hrvatskoj komori psihoterapeuta na e-mail: tajnistvo@hkpt.hr.


Naknade

39,81 EUR za komorsku upisninu (samo za slučajeve s poslovnim nastanom)

13,27 EUR za mjesečnu komorsku članarinu (samo za slučajeve s poslovnim nastanom)

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj: Hrvatska komora psihoterapeuta

OIB: 36141573519

Erste&Steiermarkischebank

IBAN: HR3924020061100956407

Model: 67

Poziv na broj: OIB člana


Prijava

tajnistvo@hkpt.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska komora psihoterapeuta

Trg Drage Iblera 9/5, Zagreb

tajnistvo@hkpt.hr

Zakon o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22)


Odobrenje

Pravilnik o postupku upisa u Imenike, Upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja Imenika, Upisnika i evidencija

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

30 dana za odgovor na zahtjev za učlanjenje u HKPT i na zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije 


Pravni lijekovi

Protiv Rješenja o primanju u članstvo HKPT i Rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije nije dopuštena. Međutim, protiv rješenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.