Revizori

Reviziju obavljaju revizorska društva u kojima:

– tri četvrtine glasačkih prava imaju revizorska društva, odnosno ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete ili revizorska društva, odnosno revizori ovlašteni u jednoj od država članica Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskog prostora i

– većina, a najviše do tri četvrtine članova uprave moraju biti ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete ili revizori, odnosno revizorska društva ovlaštena u jednoj od država članica Europske unije. Ako se uprava sastoji od samo dva člana, jedan od njih mora biti ovlašteni revizor,

Reviziju obavljaju i samostalni revizori koji su ujedno i ovlašteni revizori.

Revizori iz trećih zemalja mogu obavljati usluge revizije na području Hrvatske kada osnuju podružnicu, na osnovi uzajamnosti između Hrvatske i trećih zemalja.

Ovlašteni revizor je neovisna stručna osoba koja pruža uslugu revizije, a stekla je certifikat Hrvatske revizorske komore za zvanje ovlaštenog revizora.

Samostalni revizor ovlašteni je revizor koji reviziju obavlja kao samostalnu djelatnost i upisan je u registar samostalnih revizora koji se vodi u Hrvatskoj revizorskoj komori. Samostalni revizor je i trgovac pojedinac u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Ovlašteni revizor može osnovati samo jedan revizorski ured u kojem mora biti zaposlen.

Zajednički revizorski ured mogu osnovati dva ili više ovlaštenih revizora radi obavljanja revizorskih. Međusobna prava i obveze ovlašteni revizori ureduju ugovorom. Ovlašteni revizori koji osnivaju zajednički revizorski ured dužni su zahtjev o osnivanju zajedničkoga revizorskog ureda podnijeti Hrvatskoj revizorskoj komori (dalje: Komora), a nakon odobrenja Komore, osnovani zajednički revizorski ured upisuje se u registar zajedničkih revizorskih ureda koji se vodi u Komori.

Revizorsko društvo osniva se kao trgovačko društvo. Uprava revizorskog društva može imati jednog člana ili više članova,a većina članova uprave mora se aktivno služiti hrvatskim jezikom. U revizorskom društvu može se utjecati na upravljanje društvom samo na temelju članskih prava u društvu. Za člana uprave revizorskog društva ne može biti imenovana osoba koja je bila pravomoćno bezuvjetno osuđena na kaznu zatvora više od tri mjeseca u posljednjih pet godina za kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Kako bi stekao certifikat za zvanje ovlaštenog revizora, fizička osoba/kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. mora imati visoko stručno obrazovanje,
 2. mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora ili revizora ovlaštenog u drugoj državi članici,
 3. mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora,
 4. mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, odnosno mora imati dobar ugled.
 5. nakon stjecanja certifikata za zvanje ovlaštenog revizora, ovlašteni revizor ima pravo i obvezu kontinuirano stručno se usavršavati prema programu obrazovanja koji donosi Hrvatska revizorska komora.

Nakon stjecanja certifikata za zvanje ovlaštenog revizora, ovlašteni revizor ima pravo i obvezu kontinuirano stručno se usavršavati prema programu obrazovanja koji donosi Komora.

Ovlašteni revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin kojemu Komora priznaje stečenu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje poslova revizije. Inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje poslova revizije priznaje se nakon provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske potrebnog za obavljanje poslova revizije. Poznavanje zakonodavstva odnosi se na područje računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava prema Programu provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske kojeg utvrđuje Komora. Provjera se vrši na hrvatskom jeziku.

Potrebni dokumenti

Komora vodi sljedeće registre:

 1. Registar revizorskih društava
 2. Registar samostalnih revizora
 3. Registar zajedničkih revizorskih ureda
 4. Registar ovlaštenih revizora
 5. Registar asistenata zaposlenih u revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu i kod samostalnog

revizora.

Upis u komorske registre

Revizorsko društvo upisuje se u registar Komore na temelju zahtjeva i priloženog rješenja nadležnog trgovačkog suda, a samostalni revizor odnosno zajednički revizorski ured na temelju zahtjeva.

Zahtjev za upis pravne osobe u pripadajući registar u dva istovjetna primjerka (obrazac zahtjeva za upis – ZU-1) i, Komori je dužna podnijeti:

– osoba ovlaštena za zastupanje revizorskog društva, odnosno samostalni revizor ili

– osoba ovlaštena za zastupanje zajedničkog revizorskog ureda.

Uz zahtjev za upis podnosi se ista vrsta dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za rad revizorskog društva odnosno samostalnog revizora. Izdavanjem dozvole za rad uvjetuje se podnošenje zahtjeva za upis u pripadajući registar.

Upis u registar ovlaštenih revizora provodi se na temelju zahtjeva ovlaštenog revizora (obrazac zahtjeva za upis – ZU-2) i izdanog certifikata o zvanju ovlaštenog revizora. Izdavanjem certifikata ovlašteni revizori smatraju se upisanim u registar Komore.

Upis asistenata u registar asistenata provodi se na temelju zahtjeva (slobodna forma) osobe ovlaštene za zastupanje revizorskog društva odnosno samostalnog revizora ili zajedničkog revizorskog ureda u kojem je asistent zaposlen. Uz zahtjev za upis prilažu se dokumenti o ispunjenju propisanih uvjeta:

– diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi,

– potvrda o zaposlenju u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora u trajanju od najmanje jedne godine, te

– potvrda o obavljanju određenih poslova u reviziji pod nadzorom mentora ovlaštenog revizora.

Izdavanje dozvole za rad

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad odnosno za obavljanje usluga revizije podnosi se Komori.

Zahtjevu za izdavanje dozvole revizorskom društvu treba priložiti:

 1. statut revizorskog društva ili drugi odgovarajući akt o osnivanju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
 2. dokaz o tome da osobe koje osnivaju društvo ispunjavaju uvjete iz članka 4. i 7. (ovlašteni revizor) Zakona o reviziji, osim ako su te osobe upisane u registar Komore,
 3. za revizorska društva i ovlaštene revizore države članice Europske unije, odnosno drugih država, mišljenje nadležne revizorske institucije (instituta, komore, udruge i slično), koje obuhvaća:

– sadržaj propisa određene države koji uređuju uvjete za obavljanje usluga revizije i provjere kvalitete rada obavljanja tih usluga,

– izjavu nadležne revizorske institucije da revizorsko društvo ili ovlašteni revizor u državi članici, odnosno drugoj državi, ima pravo obavljati usluge revizije ili da postoje moguća ograničenja u obavljanju tih usluga,

– izjavu nadležne revizorske institucije da će Komoru obavještavati o svim mjerama provjere kvalitete rada izrečenima revizorskom društvu ili ovlaštenom revizoru države članice, odnosno druge države.

Zahtjevu za izdavanje dozvole za samostalne revizore prilaže se:

 1. potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 2. potvrda o zadovoljavanju uvjeta propisanih člankom 4. i 7. (ovlašteni revizor) Zakona o reviziji.

Sva dokumentacija koja je potrebna za upis u registar i/ili izdavanje dozvole za rad, dostavlja se Komori u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji.

Naknada

70 HRK za izdavanje dozvole za rad, u državnim biljezima

40 HRK za izdavanje potvrde iz registra, u državnim biljezima

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj:

IBAN:

Model:

Poziv na broj:

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija

Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose – Sektor za financijski sustav

Katančićeva 5, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4591-333

ufs@mfin.hr

Hrvatska revizorska komora

Radnička cesta 52, V. kat, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4649-618

hrk@revizorska-komora.hr

Zakon o reviziji (NN146/05, 139/08, 144/12)

Statut Hrvatske revizorske komore (NN 43/10, 131/13, 76/14)

Pravilnik o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (NN 32/07)

Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije (NN 67/16)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Certifikat o zvanju ovlaštenog revizora

Dozvola za obavljanje usluga revizije

Pravni lijekovi

Komora, na temelju potpunog i dokumentiranog zahtjeva, izdaje dozvolu za obavljanje usluga revizije revizorskom društvu i samostalnom revizoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Protiv rješenja Komore donesenom u postupku izdavanja dozvole za obavljanje usluga revizije, podnositelj zahtjeva može, sukladno članku 74. Zakona o reviziji, pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.