Revizori

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga uz odobrenje za rad u Hrvatskoj, neovisno o tome imate li pritom registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Ovlašteni revizor

 • odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdano od strane nadležnog tijela države EU-a/EGP-a gdje je matični poslovni nastan
 • zahtjev na Obrascu V. (koji se nalazi u prilogu Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu i integriran je u e-uslugu)
 • položen stručni ispit osposobljenosti u Hrvatskoj – provjera poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske, a uključuje najmanje područja računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava, u mjeri u kojoj su oni potrebni za obavljanje zakonske revizije u Republici Hrvatskoj (610,52 EUR)
 • preslika osobne iskaznice ili putne isprave
 • potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv podnositelja zahtjeva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga (ne starija od tri mjeseca)
 • potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad (159,27 EUR)

Revizorsko društvo 

 • odobrenje za rad revizorskog društva izdano od strane nadležnog tijela države EU-a/EGP-a gdje je matični poslovni nastan (ne starije od tri mjeseca)
 • glavni revizijski partner koji obavlja zakonsku reviziju u ime tog revizorskog društva ima odobrenje za rad Ministarstva financija
 • zahtjev na Obrascu VI. (koji se nalazi u prilogu Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu i integriran je u e-uslugu)
 • dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama moglo počiniti obavljanjem revizorskih usluga
 • potvrda o radnom statusu glavnog revizijskog partnera
 • poslovna adresa u Republici Hrvatskoj, ako postoji poslovni nastan u RH
 • potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv revizorskog društva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga (ne starija od tri mjeseca)
 • potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju (530,89 EUR)

Naknade

610,52 EUR za stručni ispit osposobljenosti

159,27 EUR za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru

530,89 EUR za registraciju revizorskog društva

Plaćanje putem internetskog bankarstva – Naknade koje se plaćaju Ministarstvu financija

1.  Naknada za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice za obavljanje zakonske revizije (159,27 EUR)

Račun (IBAN): HR12 1001 0051 8630 00160

Model: HR65

Poziv na broj primatelja: 5673-035-OIB uplatitelja-5 

 1. Naknada za registraciju revizorskog društva iz druge države članice (530,89 EUR)

Račun (IBAN): HR12 1001 0051 8630 00160

Model: HR65

Poziv na broj primatelja: 5673-035-OIB uplatitelja-6

 1. Naknada za polaganje ispita osposobljenosti (610,52 EUR)

Račun (IBAN): HR12 1001 0051 8630 00160

Model: HR65

Poziv na broj primatelja: 5673-035-OIB uplatitelja-9 

 1. Naknada za polaganje popravnog ispita osposobljenosti 76,98 EUR po predmetu

Račun (IBAN): HR12 1001 0051 8630 00160

Model: HR65

Poziv na broj primatelja: 5673-035-OIB uplatitelja-10


Prijava

Prva opcija: e-usluga (dostupna za državljane EU-a/EGP-a)

nadzor.revizije@mfin.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija

Katančićeva 5, 10 000 Zagreb

+385 1 4591 286

nadzor.revizije@mfin.hr

Hrvatska revizorska komora

Radnička cesta 52/V, 10 000 Zagreb

+385 1 4649 618

hrk@revizorska-komora.hr

Zakon o reviziji (NN 127/17)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (NN104/18 i 144/20)

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (NN 27/19 i 51/21)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN 59/19)


Odobrenje

Fizičkoj osobi koja je položila ispit osposobljenosti, Ministarstvo financija izdaje potvrdu o položenom ispitu osposobljenosti, a ako fizička osoba ne položi ispit osposobljenosti Ministarstvo financija joj izdaje rješenje.

Rok: 60 dana


Pravni lijekovi

Protiv upravnih akata nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pri nadležnom upravnom sudu.

Datum zadnjeg ažuriranja: 7. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.