Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Operater postojećeg postrojenja koje ispunjava uvjete za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, uključujući operatera postrojenja za proizvodnju električne energije koje proizvodi toplinu i malog postrojenja koje može biti isključeno iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, podnosi zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša.

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca koji sadrži:

  • podatke o djelatnostima, metodološko izvješće i izvješće o verifikaciji u pisanom i elektroničkom obliku
  • podaci o djelatnostima i metodološko izvješće dostavljaju se na obrascu o podacima o djelatnostima i obrascu o metodološkom izvješću koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama. Obrazac o podacima o djelatnostima i obrazac o metodološkom izvješću potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje

Naknada:

35 HRK (za podnošenje zahtjeva) državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

Odaberite jednu od ove dvije opcije za e-pristup ovoj uslužnoj djelatnosti.

  • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

  1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
  2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
  3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
  4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
  5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoe.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18 )

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (NN 70/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.