Socijalni rad

Zahtjevi

Nakon položenog stručnog ispita, socijalni radnik je obvezan podnijeti Komori zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad, najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Zahtjev se podnosi na propisanom Obrascu i uz njega se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. ovjerena preslika diplome završenog temeljnog studija u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, nostrificirana u Republici Hrvatskoj,
 2. ovjerena preslika diplome najvišeg stupnja obrazovanja,
 3. ovjerena preslika domovnice/potvrda o državljanstvu,
 4. ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili ovjerena preslika Rješenja o oslobađanju polaganja stručnog ispita,
 5. fotografija (formata 3,5 x 4,5 cm ili 3,0 x 3,5 cm).

Preslike dokumenata mogu biti ovjerene od tajnika Komore nakon uvida u originale, od poslodavca s potpisom i pečatom ili moraju biti ovjerene od javnog bilježnika.

Ako je socijalni radnik stekao zvanje u odgovarajućoj obrazovnoj ustanovi u inozemstvu, potrebno je da, uz zahtjev, priloži i nostrificiranu diplomu te uvjerenje o položenome stručnom ispitu u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se podnosi poštom ili osobnim dolaskom u ured Hrvatske komore socijalnih radnika, Ilica 35, 10000 Zagreb.

Sve informacije možete dobiti od ponedjeljka do petka u periodu od 08:00 do 16:00 sati na telefon

01 7988574 ili na info@hksr.hr

Član Komore dužan je uredno plaćati članarinu i podmirivati druge obveze prema Komori.

Mjesečna članarina Hrvatske komore socijalnih radnika iznosi 0,7% od neto plaće i uplaćuje se na žiro račun Hrvatske komore socijalnih radnika otvoren kod Hrvatske poštanske banke

IBAN: HR5923900011100572255

MODEL 00

POZIV NA BROJ – OIB člana

OPIS PLAĆANJA – ime i prezime člana, mjesec za koji se uplaćuje članarina

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – SOCIJALNI RADNIK U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 Usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti koje daje stručno mišljenje.

Nakon provedenog postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije nadležna Komora donosi rješenje.

 1. postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pokreću samo osobe koje su stručno (radno) iskustvo stekle izvan Republike Hrvatske
 2. osobe koje su izvan Republike Hrvatske stekle diplomu (obrazovnu kvalifikaciju) socijalnog rada, ali stručno iskustvo u obavljanju djelatnosti socijalnog rada imaju namjeru stjecati u Republici Hrvatskoj nisu dužni pokrenuti postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije iz razloga što im je samo obrazovna kvalifikacija (diploma) inozemno stečena

UPUTE ZA POKRETANJE POSTUPKA:

 • Popis obvezne dokumentacije koja čini uredan zahtjev:
 1. Ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Obrazac zahtjeva je potrebno obavezno vlastoručno potpisati te datirati.

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti  ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen.

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime za vrijeme trajanja postupka priznavanja, o tome pisanim putem obavijestite Hrvatsku komoru socijalnih radnika.

 1. Dokaz o državljanstvu (domovnica)

Domovnicu je potrebno ovjeriti. Ovjeru je moguće napraviti kod javnog bilježnika ili poslodavca s potpisom i pečatom uz navođenje „kopija istovjetna originalu“.

Ukoliko šaljete elektronički zapis iz knjige državljana preuzetog sa sustava e-Građani tada dokument nije potrebno ovjeravati.

Moguće je i original domovnice donijeti na uvid i ovjeru u ured Hrvatske komore socijalnih radnika.

Original je moguće i poslati poštom na uvid i ovjeru prilikom čega je potrebno naznačiti adresu na koju želite da se izvrši povrat Vaše originalne dokumentacije.

 1. Dokaz o završenom formalnom obrazovanju (diploma)

Potrebno je priložiti ovjerenu diplomu preddiplomskog studija I diplomu diplomskog studija.

Ovjeru je moguće napraviti kod javnog bilježnika ili poslodavca s potpisom i pečatom uz navođenje „kopija istovjetna originalu“.

Moguće je i originale diploma donijeti na uvid i ovjeru u ured Hrvatske komore socijalnih radnika.

Originale diploma je moguće poslati poštom na uvid i ovjeru prilikom čega je potrebno naznačiti adresu na koju želite da se izvrši povrat Vaše originalne dokumentacije.

Ukoliko diploma nije izdana na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ukoliko diploma nije izdana na latiničnom ili ćiriličnom pismu, potrebno je zatražiti od nadležne visokoškolske institucije izdavanje nove kvalifikacije na nekom od ta dva pisma.

 1. Dopunska isprava o studiju i obrazovnome programu (dodatak diplomi ili diploma supplement)

Diploma supplement (dodatak diplomi) je dokument u kojem je prijepis ocjena te satnica po kolegijima raspoređena na oblike nastave.

Iz dopunske isprave obavezno mora biti vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja). Pri tome je potrebno dostaviti dodatke diplomi preddiplomskog studija i diplomskog studija. Kopije dopunskih isprava treba biti dostavljena na neovjerenom prijevodu na hrvatski.

Također, potrebno je dostaviti dokument u kojem je vidljiv opis sadržaja i ishodi učenja pojedinih kolegija.

Potrebno je na sluzbenik1@hksr.hr poslati skenirane originale diploma za preddiplomsku i diplomsku razinu te skenirane originale pripadajućih prijepisa ocjena. Ukoliko navedeni dokumenti nisu izdani na hrvatskom jeziku, potrebno je dostaviti skenirane prijevode sudskog tumača.

 1. Potvrda o nekažnjavanju

Potvrda o nekažnjavanju matične države potrebna je kako bi se potvrdilo da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti socijalnog rada.

Ukoliko osoba ima dvojno državljanstvo potrebno je dostaviti potvrde država u kojima ima priznato državljanstvo.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva član Komore (ili druge sličnog strukovnog, regulatornog, tijela) u drugoj državi (državi u kojoj je stjecao stručno iskustvo) potrebno je dostaviti potvrdu tijela o nepostojanju zabrane obavljanja djelatnosti socijalnog rada.

 1. Napisana, vlastoručno potpisana i datirana izjava sa sadržajem:

Ja XY, pod kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljujem da u državi XY (u slučaju dvojnog državljanstva – navesti obje države) nisam član strukovne komore ili druge organizacije koja bi mogla izdati potvrdu da nemam zabranu obavljanja profesije socijalnog rada.

*Ukoliko je primjenjivo

 1. Dokaz o stručnom iskustvu (ispis HZMO o osiguranicima, radna knjižica, ovjerena potvrda poslodavaca, ugovori o radu).

*Ukoliko osoba nema stručno iskustvo, treba napisati, datirati i potpisati izjavu iz koje je to vidljivo.

 1. Uvjerenje o položenome relevantnom stručnom ispitu

*Ukoliko osoba nije položila stručni ispit, treba napisati, datirati i potpisati izjavu iz koje je to vidljivo.

 1. Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

*Ukoliko osoba nema stručno usavršavanje i osposobljavanje, treba napisati, datirati i potpisati izjavu iz koje je to vidljivo

 1. Napisati, datirati i potpisati izjavu sa sadržajem:

Ja XY kao podnositelj zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije –socijalni radnik, ovlašćujem Hrvatsku komoru socijalnih radnika da u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija dostavi dokumentaciju koju sam dostavio/la uz  zahtjev: Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i  nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje; te da se navedena dokumentacija obradi u navedenim tijelima, a radi dobivanja mišljenja o usporedivosti ishoda učenja podnositelja zahtjeva sa obrazovnim sustavom u Republici Hrvatskoj, odnosno provjere akreditiranosti studijskog programa i/ili visokog učilišta.

Napomena: Svi dokumenti na kojima je potreban vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva moraju biti dostavljeni u originalu poštom ili osobno u ured Hrvatske komore socijalnih radnika.

 1. Potvrda o znanju hrvatskog jezika na minimalno C1 razini

Primjenjivo je u slučaju da podnositelj zahtjeva nije izvorni govornik hrvatskog jezika.

Potrebno je dostaviti potvrdu nadležne ustanove koja provodi ispit provjere znanja hrvatskog jezika.

 1. Potvrda o uplati upravne pristojbe

20 HRK za Tar. Br. 1 (zahtjev)

za Tar. Br. 2 (rješenje)

Uplata upravne pristojbe može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na sljedeći račun:

IBAN DRŽAVNOG PRORAČUNA: HR1210010051863000160

Opis plaćanja: Državne upravne pristojbe

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-OIB

Ako se uplata upravne pristojbe vrši izravno na propisani račun, uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplati i to:

 • presliku naloga za plaćanje (uplatnica) – ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, ili
 • potvrdu o provedenom nalogu za plaćanje – ako je pristojba plaćena internet bankarstvom.
 1. Potvrda o uplati i naknade za troškove postupka

Visina naknade za troškove vezane uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija:

Priznavanje u općem sustavu priznavanja kvalifikacija EGP-a 2500,00 kuna
Priznavanje u općem sustavu priznavanja kvalifikacija trećih država* 3500,00 kuna

*U ovu kategoriju država pripada i Bosna i Hercegovina

 

DOPUNSKE MJERE
Ispit provjere kompetentnosti                                    750,00 kn  po nastavnom sadržaju
Razdoblja prilagodbe do 3 godine
za pohađanje i polaganje kolegija na obrazovnoj ustanovi 120 kn po ECTS bodu
za kvalificiranog stručnjaka za nadzor 400,00 kn po mjesecu
  za ustanovu/udrugu u kojoj se provodi terenska praksa 1000,00 kuna po mjesecu terenske prakse                                                

*Primjenjivo u slučaju da podnositelju zahtjeva budu izrečene dopunske mjere.

Obveznik plaćanja dužan je propisanu naknadu uplatiti na žiro račun Hrvatske komore socijalnih radnika prije podnošenja zahtjeva, a troškove provedbe dopunske mjere prije početka obavljanja dopunske mjere.

Ako obveznik plaćanja uz zahtjev nije izvršio uplatu ili nije platio u cijelosti propisani iznos naknade, pozvat će se obveznika plaćanja zaključkom da najkasnije u roku od 8 dana po primitku zaključka plati propisani iznos. Ako obveznik plaćanja uplati propisani iznos u navedenom roku smatrat će se da je propisani iznos naknade uredno plaćen. Ako obveznik plaćanja ne plati propisani iznos ili ga uplati u nedostatnom iznosu, smatrat će se da je odustao od podnijetog zahtjeva.

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:
Primatelj: Hrvatska komora socijalnih radnika, Ilica 35, 10000 Zagreb
Broj žiro-računa primatelja (IBAN): HR5923900011100572255, Hrvatska poštanska banka
Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Napomena: U slučaju da ste preplatili naknadu za priznavanje, pisanim putem možete zatražiti povrat preplaćenog iznosa (navesti: adresu e-pošte i adresu prebivališta, datum uplate, iznos za koji tražite povrat te broj bankovnog računa koji glasi na ime podnositelja zahtjeva – u privitku e-maila poslati skenirane obje strane relevantne bankovne kartice).

Za informacije u vezi postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija ili predmeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, podnositelj zahtjeva ili opunomoćena osoba možete se obratiti  stručnoj suradnici usmeno, u osobnom kontaktu ili telefonski  utorkom i četvrtkom od 09:00 do 11:00 sati na telefon: +385 (1) 3640545. Pismeni upiti šalju se na sluzbenik1@hksr.hr

Prikupljenu dokumentaciju šaljete ili osobno dostavljate isključivo na adresu:

Hrvatska komora socijalnih radnika, Ilica 35, 10000 Zagreb

VAŽNE INFORMACIJE

 1. Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji – u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, već temeljem rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaju nadležna tijela.
 2. Osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u toj reguliranoj profesiji.

Ukoliko ste već ranije ishodili navedena rješenja Agencije potrebno ih je priložiti zahtjevu.

POTVRDE

Potvrda o sukladnosti obrazovanja s Direktivom 2005/36/ez Europskog parlamenta i Vijeća  o priznavanju stručnih kvalifikacija

Osobe kojima je za potrebe rada u inozemstvu ili edukacije potrebna potvrda o sukladnosti obrazovanja zahtjev za pokretanjem postupka izdavanja potvrde podnose na propisanom obrascu .

U slučaju da podnositelj zahtjeva nije član Hrvatske komore socijalnih radnika, ispunjenom, vlastoručno potpisanom i datiranom obrascu zahtjeva je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Domovnicu
 • Diplomu socijalnog rada preddiplomske te diplomske razine
 • Uvjerenje o položenom državnom (stručnom) ispitu

Dokumentaciju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika ili poslodavca s potpisom i pečatom uz naznaku „kopija istovjetna originalu“. Originalnu dokumentaciju je moguće poslati poštom uz naznaku adrese na koju će povrat originalne dokumentacije moći biti izvršen. Originalnu dokumentaciju moguće je donijeti osobno na uvid i ovjeru u Hrvatsku komoru socijalnih radnika.

EU potvrda

Osobe kojima je potrebna EU potvrda zahtjev za izdavanje potvrde podnose na propisanom obrascu.

Ispunjenom, vlastoručno potpisanom i datiranom obrascu zahtjeva je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Domovnicu
 • Presliku osobne iskaznice
 • Diplomu socijalnog rada preddiplomske te diplomske razine
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB) – ukoliko nije naznačen na osobnoj iskaznici
 • Elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dokumentaciju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika ili poslodavca s potpisom i pečatom uz naznaku „kopija istovjetna originalu“. Originalnu dokumentaciju je moguće poslati poštom uz naznaku adrese na koju će povrat originalne dokumentacije moći biti izvršen. Originalnu dokumentaciju moguće je donijeti osobno na uvid i ovjeru u Hrvatsku komoru socijalnih radnika.

Propisi

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 16/19)

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalni rad

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 79/19)

Direktiva 2005/36/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija

ODOBRENJE

Rješenje o izdavanju Odobrenja za samostalan rad

PRESTANAK ČLANSTVA

Rješenje o prestanku članstva u Hrvatskoj komori socijalnih radnika

INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

PRAVNI LIJEKOVI I ŽALBE

Protiv ovih rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.8.2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.