Stalni sudski tumači

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Stalnim sudskim tumačem može se imenovati fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– opće uvjeti propisani za prijam u državnu službu

– uz znanje hrvatskog jezika da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom

– ima završen sveučilišni diplomski studij

– položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja (osim za kandidate koji su diplomirani pravnici)

– obavljenu stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

Za sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za stalnog sudskog tumača.

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državljanin ako ispunjava navedene uvjete i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine.

Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako:

– u registriranoj djelatnosti imaju i djelatnost poslova prevođenja i

– imaju u stalnom radnom odnosu najmanje jednog sudskog tumača za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.

O početku svoga rada pravne osobe dužne su obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su kod pravne osobe zaposlene.


Potrebni dokumenti

 1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem
 2. Životopis
 3. Domovnica
 4. Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak
 5. Diploma fakulteta
 6. Svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika (razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru) – za kandidate koji nisu završili studij za određeni jezik

Potrebni dokumenti za pravnu osobu:

 1. Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog tumačenja
 2. Dokaz/rješenje iz nadležnog (sudskog) registra da je pravna osoba registrirana za obavljanje poslova sudskog vještačenja
 3. Dokaz/rješenje o imenovanju za stalnog sudskog tumača za zaposlenike koji će obavljati poslove sudskog vještačenja

Naknada

300 HRK sudske pristojbe

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: Model: HR64

Poziv na broj: 5045-3507 – OIB platitelja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC UPLATE IZ INOZEMSTVA NA RAČUN MINISTARSTVA FINANCIJA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE

 OBRAZAC REGULIRANE PROFESIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: lpetrovic@pravosudje.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa (županijski sud nadležan prema mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata)

Vukovarska 49, Zagreb

lpetrovic@pravosudje.hr

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16)

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (NN 88/08, 119/08)


Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o imenovanju stalnim sudskim tumačem


Pravni lijekovi

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim tumačem dopuštena je žalba u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje županijskom odnosno trgovačkom sudu koje je izdalo rješenja, a o žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.