Stalni sudski vještaci

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

stalnim sudskim vještacima može biti imenovana fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru

2) da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to:

a) najmanje 8 godina – ako je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

b) najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij

c) najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija

3) da je uspješno završila stručnu obuku (iznimno liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita stoga nisu dužni završiti stručnu obuku)

4) ima sklopljenu policu osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka

Za sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijem u državnu službu.

Poslove sudskog vještačenja mogu obavljati pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– ako su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje, a što dokazuju rješenjem iz nadležnog sudskog registra,

– ako je utvrđeno da su njihovi zaposlenici imenovani stalnim sudskim vještacima, što se dokazuje rješenjem o imenovanju za stalnog sudskog vještaka za područje određenog županijskog odnosno trgovačkog suda,

– ako za zaposlenike koji su imenovani stalnim sudskim vještacima imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.

Potrebni dokumenti za fizičku osobu:

 1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom određene struke
 2. Životopis
 3. Domovnica
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak
 5. Diplome kojima se dokazuje stručnost
 6. Potvrda o radnom stažu na poslovima u struci (izdana od strane poslodavca)
 7. Polica osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka sklopljen sa osiguravajućim društvom po vlastitom izboru (osigurana svota iznosi najmanje 200.000 HRK). Kandidati za sudske vještake ugovor o osiguranju sklapaju nakon obavljene stručne obuke odnosno neposredno prije polaganja prisege za sudskog vještaka

Potrebni dokumenti za pravnu osobu:

 1. Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja
 2. Dokaz/rješenje iz nadležnog (sudskog) registra da je pravna osoba registrirana za obavljanje poslova sudskog vještačenja
 3. Dokaz/rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka za zaposlenike koji će obavljati poslove sudskog vještačenja
 4. Dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja

Naknada

300 HRK sudske pristojbe

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: Model: HR64

Poziv na broj ovisi o nadležnom sudu

Uplate iz inozemstva

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC UPLATE IZ INOZEMSTVA NA RAČUN MINISTARSTVA FINANCIJA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE

OBRAZAC REGULIRANE PROFESIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: lpetrovic@pravosudje.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa (županijski ili trgovački sud nadležan prema mjestu prebivališta kandidata)

Vukovarska 49, Zagreb

lpetrovic@pravosudje.hr

 Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18)

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14, 123/15 , 29/16)


Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o imenovanju stalnim sudskim vještakom


Pravni lijekovi

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim vještakom dopuštena je žalba u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje županijskom odnosno trgovačkom sudu koje je izdalo rješenja, a o žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.