Stručni ispiti u socijalnoj skrbi

Stručni ispit ima pravo i obvezu polagati:

  • pripravnik nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci
  • osoba koja ima radni staž u struci dulji od 12 mjeseci
  • stručni radnik koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke

Pravo na polaganje stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi ima i osoba koja je obrazovnu kvalifikaciju stekla izvan Hrvatske, ukoliko je ista priznata od nadležnog tijela

Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio stručnog ispita kandidat polaže usmeno, a posebni dio pisano i usmeno. Pisani dio stručnog ispita sastoji se od izrade pisane zadaće iz područja za koje se kandidat osposobljava odnosno koje radi.

Stručni ispiti se u pravilu provode jednom mjesečno u prostorijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na lokaciji Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, a rokovi za održavanje istih utvrđuju se za svaki mjesec posebno.


Prijava

Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se poslodavcu koji ovjerava podatke iz prijave te ovjerenu prijavu dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Prijava se dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem pošte na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pisarnica@mrosp.hr na Obrascu OZP te se pri tome dostavlja sljedeća dokumentacija:

  • pripravnička knjižica (ovjerena od glavnog stručnog voditelja)
  • preslika diplome o završenoj stručnoj spremi
  • preslika ugovora o radu, odnosno ugovora o provođenju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
  • potvrda o radnom stažu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (najkasnije do dana polaganja stručnog ispita)
  • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje nadležna strukovna komora (za regulirane profesije koje su obrazovnu kvalifikaciju stekle izvan Republike Hrvatske)
  • dokaz o plaćenim troškovima ispita (dostavlja se na samom ispitu).

Troškovi

Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je uputio pripravnika ili stručnog radnika na ispit.

Ako je poslodavac ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, čije se obavljanje djelatnosti financira iz državnog proračuna, ista nije dužne snositi troškove stručnog ispita već se putem Ministarstva terete sredstva državnog proračuna.

Stručni radnik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita a kojem nije utvrđena obveza polaganja ispita ili koji nije u radnom odnosu, a želi polagati ispit, troškove ispita snosi sam.

Troškovi polaganja stručnog ispita po kandidatu iznose:

106,18 EUR za stručni ispit iz 6 predmeta koji polaže: socijalni radnik i pravnik

92,91 EUR za stručni ispit iz 5 predmeta koji polaže: psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, odgojitelj, kineziterapeut i drugi stručni radnici – propisani člankom 22. (1.-9.) Pravilnika

26,54 EUR troškovi popravnog ispita za svaki predmet koji kandidat ponavlja na stručnom ispitu


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vukovarska 78, 10 000 Zagreb

+385 1 5557 343

info@mrosp.hr

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22)

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN 148/22)


Odobrenje

Rješenje o pravu na polaganje stručnog ispita

Rok ishođenja: 30 dana

Rješenje se dostavlja kandidatu najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita moguće je dostaviti elektroničkom poštom, a naknadno se dostavlja i putem pošte.

Iz evidencije o kandidatima koji su položili stručni ispit izdaje se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.


Pravni lijekovi

Protiv rješenja o polaganju stručnog ispita ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku putem pošte odnosno dostavlja se u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava ili usmeno na zapisnik.

Datum zadnjeg ažuriranja: 28. lipnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.