Stručni poslovi zaštite okoliša

 1. izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije,
 2. izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
 3. izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu,
 4. priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta,
 5. izrada studija procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta,
 6. izrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša,
 7. izrada operativnog programa praćenja stanja okoliša,
 8. izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća,
 9. izrada programa zaštite okoliša,
 10. izrada izviješća o stanju okoliša,
 11. izrada izvješća o sigurnosti,
 12. izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
 13. izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
 14. izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
 15. izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime,
 16. izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
 17. izrada i/ili verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova,
 18. izrada i/ili verifikacija izvješća o održivosti proizvodnje biogoriva i izvješća o emisijama stakleničkih plinova,
 19. izrada i/ili verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku fosilnih goriva,
 20. izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;
 21. procjenu šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
 22. određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada,
 23. praćenje stanja okoliša,
 24. obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša,
 25. obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja,
 26. izradu podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša »prijatelj okoliša.

 Uvjeti i potrebni dokumenti) za obavljanje djelatnosti:

 1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti uz koji pravna osoba, odnosno fizička osoba ovlaštenik, mora navesti nazive stručnih poslova odnosno grupu/grupe poslova za koje traži suglasnost.
 2. izvadak iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca, koji Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti
 3. za voditelja stručnih poslova:

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– i druge dokaze sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,

 1. za svakog stručnjaka:

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice,

 1. da raspolaže odgovarajućim radnim prostorom
 2. presliku odgovarajuće potvrde Hrvatske akreditacijske agencije ukoliko je obveza pribavljanja takve potvrde propisana ovim Zakonom, odnosno posebnim propisom,
 3. ostale dokaze sukladno posebnom propisu
 4. Uz zahtjev fizička osoba ovlaštenik dužna je priložiti:

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice,

– za grupe poslova izrade elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša, obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja i izradu podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša«, fizička osoba ovlaštenik dužna je priložiti potvrdu o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite okoliša i područja zaštite prirode nakon pune uspostave sustava prema posebnom propisu kojim se propisuju uvjeti i način polaganja stručnih ispita iz područja zaštite okoliša.

 1. Dodatni uvjeti za voditelje stručnih poslova i ostale stručnjake te dodatni uvjeti za radni prostor, opremu, uređaje i tehnologiju rada propisani su Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Naknada:

70 HRK državnih biljega po izdanom rješenju

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje suglasnost pravnoj osobi (ovlašteniku)

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.