Suglasnost članu uprave investicijskog društva

Uprava investicijskog društva mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju investicijsko društvo. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave. Članovi uprave moraju imati stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova investicijskog društva. Pod iskustvom se podrazumijeva najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima investicijskog društva ili drugim usporedivim poslovima.

Uprava investicijskog društva koje nije ovlašteno držati novac i financijske instrumente klijenta, može imati samo jednog člana. Kada takvo investicijsko društvo ima samo jednog člana uprave dužno je propisati dodatne mjere i postupke kojima će se osigurati upravljanje investicijskim društvom pažnjom dobrog stručnjaka.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Član uprave investicijskog društva može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije,sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova investicijskog društva,
 2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u investicijskom društvu, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad,
 3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na investicijsko društvo, članove nadzornog odbora ako ih ima, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo investicijskog društva,
 4. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,
 5. ima dobar ugled,
 6. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za

– kaznena djela iz Kaznenog zakona i to:

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XI. – kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona,

 1. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave investicijskog društva te koja može posvetiti dovoljno vremena ispunavanju obveza iz svoje nadležnosti,
 2. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
 3. nije član uprave, odnosno prokurist:

– drugog investicijskog društva,

– vezanog zastupnika drugog investicijskog društva,

– kreditne institucije,

– društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja,

– društva za upravljanje mirovinskim fondovima,

– mirovinskog osiguravajućeg društva,

– društva za osiguranje,

– društva za reosiguranje,

– druge financijske institucije u smislu zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija,

– društva čiji su financijski instrumenti uvršteni na uređeno tržište,

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi se na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva-Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave investicijskog društva.

Više informacija na slijedećem linku: http://www.hanfa.hr/HR/nav/129/ztk—tehnicke-upute-i-obrasci.html

Uz zahtjev je potrebno priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave i dokumentaciju.

Pisana suglasnost nadzornog odbora odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu investicijskog društva.

Zahtjev mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati te najmanje sljedeće:

 1. a) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište/boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,
 2. b) informacije o obrazovanju, uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
 3. c) informacije o stručnom usavršavanju, uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licenci i slično,
 4. d) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,
 5. e) informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
 6. f) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:
 • opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,
 • organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,
 • opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te
 • broj podređenih radnika,
 1. g) pri inicijalnom imenovanju u tom investicijskom društvu informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti,
 2. h) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona o tržištu kapitala, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,
 3. i) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
 4. j) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki i), a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,
 5. k) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,
 6. l) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,
 7. m) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,
 8. n) informaciju o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene) i
 9. o) informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe s investicijskim društvom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u tom investicijskom društvu, njoj nadređenom i njoj podređenim društvima
 10. p) informaciju o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je proveo podnositelj zahtjeva i obrazloženje procjene.

Zahtjevu se prilažu:

 1. a) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),
 2. b) ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),
 3. c) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju člana uprave, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva, pri čemu valja navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,
 4. d) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu za kojeg je radio posljednje tri godine,
 5. e) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona o tržištu kapitala, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,
 6. f) uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i to:
 7. za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca,
 8. za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,
 9. g) program vođenja poslovanja iz članka 8. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva,
 10. h) obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je provelo investicijsko društvo u skladu s odredbom članka 14. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva.
 11. i) pisana suglasnost nadzornog odbora investicijskog društva odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave
 12. j) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_117_2511.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. Godinu, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2849.html

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: investment.firms@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/nav/254/naslovni-teskt—trziste-kapitala.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Agencija na zahtjev kandidata za član uprave investicijskog društva izdaje suglasnost za imenovanje ako kandidat ispunjava propisane uvjete iz Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o članstvu u upravi investicijskog društva.

Agencija će izdati suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva osobi koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje, dobar ugled, sposobnost, vještine i iskustvo za vođenje poslovanja investicijskog društva kako bi bila u mogućnosti razumjeti djelatnost i glavne rizike investicijskog društva,

– programom dokaže da je sposobna osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje investicijskog društva.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.