Taksi prijevoz

SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućeno vam je dovesti putnike iz države članice poslovnog nastana – bez prava ukrcaja putnika u povratku.

U ostalim slučajevima, potrebna je registracija poslovnog nastana za navedenu djelatnost – informacije u nastavku.

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Republici Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj, te ishođenje Licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i dozvole grada ili općine na čijem području namjeravate obavljati prijevoz. Licencija za autotaksi prijevoz izdaje se na zahtjev podnesen u elektroničkom obliku nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o upisu odnosno registraciji djelatnosti – zbog jednostavnosti postupka, predlaže se dostaviti dokaz; ukoliko se takav dokaz ne dostavi, nadležno tijelo provjerit će po službenoj dužnosti, odnosno za državljane EU-a/EGP-a putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI)
  • presliku/e prometnih dozvola za vozila kojima će obavljati djelatnost
  • dokaz o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za upravitelja prijevoza
  • dokaz o financijskoj sposobnosti – važeća policu osiguranja za sve putnike u vozilu
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta dobrog ugledaizvod iz prekršajne i kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrdu o ispunjavanju tih uvjeta, koju je izdalo nadležno sudbeno ili upravno tijelo u jednoj ili više država članica u kojima je upravitelj prijevoza ili bilo koja druga relevantna osoba prije imala boravište
  • dokaz o uplati upravne pristojbe

Osim licencije za autotaksi prijevoz potrebno je imati i dozvolu za sve gradove ili općine na čijem području se obavlja prijevoz. Za dobivanje dozvole autotaksi prijevoznik mora predati:

  • zahtjev u elektroničkom obliku ili pisanom obliku na adresu grada ili općine
  • dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole

Naknade

92,91 EUR za upravnu pristojbu za Licenciju Zajednice

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: 5002 – 1087 – OIB

Model : 64

Svrha: za izdavanje licencije za autotaksi prijevoz

Korisnik: Državni proračun

Naknada za dozvolu grada ili općine na čijem području se želi obavljati autotaksi prijevoz

Iznos naknade ovisi o gradu ili općini te broju vozila kojima se obavlja prijevoz.

Najviša naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Naknada u Gradu Zagrebu: 92,91 EUR

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
IBAN: HR3423600001813300007
model: 68
poziv na broj: 5789 – OIB

Korisnik: Grad Zagreb

Naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju taksi vozila i to u sljedećim rasponima:

1-2 vozila – kao za 1 dozvolu

3-10 vozila – kao za 6 dozvola

11-50 vozila – kao za 30 dozvola

51-100 vozila – kao za 70 dozvola

100+ vozila – kao za 100 dozvola


Nadležno tijelo i propisi

Županije i Grad Zagreb – nadležna upravna tijela

Gradovi i općine – izdavanje dozvola

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – zakonodavna nadležnost

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6169 050

episarnica@mmpi.hr

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

Pravilnik o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača (NN 14/22)

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza (NN 25/19 i 4/21)


Odobrenje

Licencija za obavljanje autotaksi prijevoza putnika

Rok ishođenja: 30 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva sa svim dokazima)

Dozvola za autotaksi prijevoz

Rok ishođenja: 15 dana (od zaprimanja urednog zahtjeva)

Dozvola grada ili općine na čijem području se obavlja taksi prijevoz – uz uvjet da je dobivena licencija za obavljanje autotaksi djelatnosti na području Hrvatske.

Ne postoji ograničenje broja dozvola za autotaksi prijevoz.

Ukoliko se dozvola ne izda u navedenom roku, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u narednih 15 dana donijeti rješenje.

Vozač u vozilu može imati samo kopiju dozvole, umjesto obveznog originala.


Pravni lijekovi

Protiv odluka upravnog tijela županije odnosno grada Zagreba u postupku izdavanja licencije za autotaksi prijevoz podnosi se žalba Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na uprava-ceste@mmpi.hr.

Rok za rješavanje žalbe: 60 dana

U slučaju negativnog odlučivanja o izdavanju dozvole za određeni grad ili općinu od strane upravnih tijela tog grada ili općine, podnosi se žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na uprava-ceste@mmpi.hr.

Rok za rješavanje žalbe: 15 dana

Datum zadnjeg ažuriranja: 14. travnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.