Trgovina drvnom sirovinom

Potrebni dokumenti

Zahtjev za objavu nadmetanja

Svi vlasnici drvnih sortimenata (Hrvatske šume d.o.o., ostali korisnici državnih šuma, šumoposjednici te ostale pravne ili fizičke osobe) mogu podnijeti, temeljem priloženog odobrenja za sječu šuma izdanog od strane ovlaštene osobe u skladu s propisima iz područja šumarstva, Povjerenstvu (Ministarstvo gospodarstva – Za povjerenstvo za provedbu javnih nadmetanja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb) zahtjev za objavu i pristupanje javnom nadmetanju za prodaju određenih drvnih sortimenata.

Dokumentacija za prodaju drvnih sortimenata putem nadmetanja mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te mora sadržavati specifikaciju drvnih sortimenata razvrstanih po vrstama, kvaliteti i izračunu vrijednosti drvnih sortimenata za početnu cijenu nadmetanja.

Drvni sortimenti na stovarištima moraju biti složeni, sortirani, vidno obilježeni sukladno posebnim propisima i pripremljeni za prodaju putem nadmetanja.

Početnu cijenu drvnih sortimenata čini važeća cijena po cjeniku trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., uvećana za troškove do mjesta prodaje

Naknada

Upravna pristojba 50 HRK

Podaci za e-plaćanje:

Državni proračun RH

IBAN HR121001005-1863000160

Poziv na broj 5002-47115-OIB

Ponuda za nadmetanje

Za sudjelovanje na javnom nadmetanju trgovačko društvo/obrt podnosi sljedeću dokumentaciju:

  • Ponuda na propisanom obrascu (objavljen u NN 22/14)
  • izjava kojom se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da pravna ili fizička osoba nije kažnjavana iz područja šumarstava, carinskih propisa ili propisa koji uređuju trgovinu drvnih proizvoda (NN 22/14)
  • izjava kojom se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da pravna ili fizička osoba nema nepodmirenih javnih davanja (objavljena u NN 22/14) i
  • izvadak iz odgovarajućeg registra (sudski registar za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
  • punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi zastupnik
  • izjava o osiguranju odgovarajućih instrumenata plaćanja ponuditelja
  • dokaz o položenom jamstvu (10% isklične vrijednosti sortimenata za koji se podnosi ponuda).

Odobrenje

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao i Obavijest o provedenom javnom nadmetanju na prijedlog Povjerenstva donosi Ministarstvo gospodarstva

Pravni lijek

Na Odluku se, u smislu odredbe članka 8. stavka 15. Uredbe o dražbi određenih drvnih sortimenata (NN 22/2014) može uložiti prigovor ministru nadležnom za gospodarstvo u roku 15 dana od dana dostave odluke, na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Naknada:

Upravna pristojba 50,00 HRK po Odluci.

Podaci za e-plaćanje:

Državni proračun RH

IBAN HR121001005-1863000160

Poziv na broj 5002-47115-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

info@mingo.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)

Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata (NN 22/14)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.