Trgovina električnom energijom

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

– dokaz da je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti
– dokaz da je tehnički kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokaz da je stručno osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti,
– dokaz da je financijski kvalificirana za obavljanje energetske djelatnosti,
– izjavu odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika, odnosno izjavu fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerenu od javnog bilježnika,
– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

– ishođenje odgovarajuće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom koju izdaje HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

– ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E koji se nalazi u HRVATSKOM OPERATERU PRIJENOSNOG SUSTAVA

– sklapanje ugovora o energiji uravnoteženja s HRVATSKIM OPERATEROM PRIJENOSNOG SUSTAVA

– podnijeti Zahtjev za sklapanje Sporazuma s HRVATSKIM OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije sa priloženom ovjerenom preslikom Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (iz točke 2.)

– sklapanje sporazuma s HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije u ulozi trgovca električnom energijom

Potrebni dokumenti

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

  1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
  1. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

 3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

 4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

d) Najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6.  Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika.

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

  1. Zahtjev za sklapanje Sporazuma s HROTE-om o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije
  2. Ovjerena preslika Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (iz točke 2.)

Naknada

20.000 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

IBAN: HR9123900011100027703

Poziv na broj: Biti će naveden na računu

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

10.000 HRK

0,14 HRK po megavatsatu (kn/MWh) prodane električne energije koju trgovac prijavljuje HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. kroz ugovorne rasporede

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

IBAN: HR4723400091110177478

Poziv na broj: Biti će naveden na računu

 Nadležno tijelo i propisi

 

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6323-777, +385 1 6323-700
Fax: +385 1 6115-344
hera@hera.hr

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 118/07 i 107/09)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Pravni lijekovi

Protiv rješenja kojim se uskraćuje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.