Trgovina

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, uz:

 • izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge
 • e-zahtjevza ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor prodavaonice
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana i:

 • e-zahtjevza ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor prodavaonice
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu)

Minimalni tehnički uvjeti

 • Vanjština prodajnog objekta mora biti građevinski dovršena
 • Na vanjskoj strani građevine na vidljivom mjestu mora biti natpis sa nazivom i sjedištem, a radno vrijeme jasno, čitljivo i vidljivo istaknuto na ulazu u prostor.
 • Prostor ispred i ulaz mora biti siguran, nesmetan, uređen, osvijetljen, napravljen od materijala koji se lako čisti i održava. Ulaz može biti s ceste, iz ulice, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza i ne smije biti zajednički sa ulazom u stambene prostore. Izlazna vrata moraju biti najmanje 0,70 m široka. Ako su ulazna i izlazna vrata odvojena, na njima treba biti istaknut uočljiv natpis „ulaz“ i „izlaz“, a moraju omogućavati laku manipulaciju robom.
 • Prostorije (zidovi i podovi) moraju biti građevinski dovršeni i izgrađeni od nepropusnih, neupijajućih, perivih, neotrovnih i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se obavljaju.
 • Prostori (prodajni i pomoćni) moraju biti adekvatno osvijetljeni (prirodno svjetlo kroz vrata i prozore i rasvjetnim tijelima), prozračivani (kroz vrata i prozore i klima uređajima) i grijani ovisno o vrsti robe. Najmanja visina prostora (od završne obrade poda do završne obrade stropa) iznosi 2,8 m. Iznimno, uz uvjet da je u skladu s posebnim propisima, ta visina može biti i manja, ali ne manja od 2,2 m.
 • Ako se radi o prodajnom objektu na više etaža, moraju biti međusobno povezane stepeništem, površine ne manje od 1,10 m2, i teretnim dizalom ako se u prodavaonici prodaju teški i veliki proizvodi, dok prostor površine 1200m2 i više mora imati ugrađeno dizalo za 4 i više osoba ili pokretne stepenice.
 • Prodajni objekti u kojima se obavlja i ugostiteljska djelatnost (izuzev ponude bezalkoholnih napitaka i pića iz automata) mora imati prostor za tu djelatnost funkcionalno odvojen.
 • Površina prodajnog objekta ne smije biti manja od 6m2, osim kioska (u kojem se ne priprema hrana) a koji ne može biti manji od 3,5m2.
 • Prodajni objekti veći od 600m2 moraju imati agregat za dobivanje struje, dok drugi moraju imati uređaje za odgovarajuće osvjetljenje u nuždi. Ovi objekti moraju imati sanitarne prostorije posebno za žene i posebno za muškarce (svaka grupa treba imati najmanje jedan nužnik, a muška i pisoar, te odvojeni prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom).
 • U pretežno samoposlužnim prodajnim objektima mora biti dovoljno košarica za nošenje robe i kolicima za prijevoz robe.
 • U prodajnim objektima odjeće kabine za isprobavanje moraju biti osvijetljene te imati ogledalo, vješalicu i stolac.
 • Sprave za mjerenje, vaganje i ispitivanje robe moraju biti umjerene, a kupcima trgovci trebaju omogućiti uvid u mjerenje.
 • Za praćenje isporuke roba i usluga mora se osigurati naplatni uređaj ili drugi oblik evidencije sukladno posebnim propisima.
 • Prodajni objekti u kojima se prodaje hrana životinjskog podrijetla, mora imati vitrine za hlađenje, ormare za zamrzavanje odnosno škrinje.
 • Ako se u prodajnom objektu prodaje pečeno meso – u komadu ili narezano, i razne salate, u prostoru mora biti dodatni uređaj za umjetno provjetravanje.
 • Ako se prodaje nepretpakirana hrana, potreban je dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje takvom hranom mora imati slavine koje sprječavaju kontaminacije.
 • Prodajni objekti čija je površina 1200m2 i veći, moraju imati osigurano parkiralište.
 • Ako se prodavaonica nalazi u povijesno kulturnim objektima, iznimno se može odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, uz prethodno pribavljanje odobrenja sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Drugi uvjeti (ovisno o vrsti trgovine)

 • Opći sanitarni i zdravstveni uvjeti i uvjeti sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi
 • Uvjeti propisani posebnim propisima, sukladno vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim i drugim karakteristikama robe
 • Uvjeti o gradnji, o higijeni, prevenciji požara, zaštiti na radu i zaštiti okoliša

Uvjeti glede gradnje

Prostornim planovima propisuju se uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj razini i/ili lokaciji. Shodno tome se izdaje akt za provedbu prostornog plana (lokacijska ili građevinska dozvola). Između ostalog se određuje namjena prostora, uvjeti za razvoj djelatnosti te njihov razmještaj u prostoru.

Izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine, između ostalog, prilaže i fotokopiju građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta.

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svojeg trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete (propisane Zakonom o gradnji kao i posebnim propisima). Projektant kao ovlaštena osoba treba u glavnom projektu primijeniti i ispuniti sve posebne uvjete i kroz tehnička rješenja u projektu dokazati, da su ispunjeni svi temeljni zahtjevi za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, gospodarenje energijom i očuvanje topline, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, održiva uporaba prirodnih izvora.

Ukoliko se radi o postojećoj građevini poslovne namjene, u skladu s glavnim projektom mogu se bez građevinske dozvole izvoditi radovi njezine prilagodbe za obavljanje djelatnosti različite od djelatnosti navedene u građevinskoj odnosno uporabnoj dozvoli (primjerice ugostiteljske, turističke ili trgovačke djelatnosti). I za te građevine potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.


Naknade

50 HRK za prodajne objekte izvan prodavaonica (štandovi, tržnice, automati)

130 HRK za prodajne objekte do 200m2

280 HRK za prodajne objekte veće od 200m2

Plaćanja Internet bankarstvom vrše se prema državnom proračunu, a ovisi o nadležnom županijskom uredu.


Prijava

e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 1 6106 304

trgovina@mingor.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08116/0876/09114/1168/13, 30/14, 32/19, 98/19 i32/20) uređuje temeljne uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne mjere.

Ako Zakonom o trgovini nije drugačije određeno, na ugovorne odnose u posredovanju u trgovini primijenit će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/0541/08125/11, 78/15 i 29/18).

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09108/098/10 i 108/14) propisuje minimalne tehničke uvjete za sve vrste prodajnih objekata u kojima se trguje na veliko i malo

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09 i 46/15) propisuje oblike obavljanja djelatnosti trgovine na malo i definiranje prodavaonica prema određenim zajedničkim temeljnim obilježjima.


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na pisarnica@mingor.hr u roku od 15 dana od dostave rješenja.

 


Datum zadnjeg ažuriranja: 22. studenoga 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.