Turistički vodiči

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se obavijest Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na pravni@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • EU potvrda ili potvrda o poslovnom nastanu u državi članici EU-a/EGP-a, za obavljanje profesije za koju podnosi prijavu te da u trenutku podnošenja prijave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

Ovi dokumenti podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Prilikom godišnje obnove prijave o pružanju usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi, prijavitelj je dužan dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) može pružati na zaštićenim cjelinama (lokalitetima) za koje je položio posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

 • zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležno upravno tijelo
 • najmanje završena srednja škola
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča
 • poznavanje B2 razine jezika na kojem će se pružati usluge turističkog vodiča i poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na pravni@mints.hr te se pritom dostavlja sljedeća dokumentacija prema općem sustavu:

 • potvrda o državi poslovnog nastana za obavljanje profesije i da u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)
 • dokaz o stručnom iskustvu, ako je obavljao profesiju za koju podnosi zahtjev u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana
 • dokaz o kompetencijama, ako je obavljao profesiju za koju podnosi zahtjev u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana

Naknade

Nema


Prijava

pisarnica@mints.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08,  120/08)

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19, 28/20)


Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku 15 dana Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili na pisarnica@mints.hr, bez plaćanja upravne pristojbe.

Datum ažuriranja: 11. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.