Ugostiteljstvo

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu u županiji gdje se nalazi objekt ili na pravni@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata). Usluga se pruža pod uvjetima propisanim za poslovni nastan (Druga opcija).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
  • OIB ili izvadak iz sudskog (za pravnu osobu) ili obrtnog registra  (za fizičku osobu) s registriranom djelatnošću za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
  • dokaz o „uporabljivosti“ građevine (sukladno Zakonu o gradnji)
  • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
  • uvjeti zaštite od buke (sukladno Zakonu o zaštiti od buke)

Naknade

18,58 EUR za vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering)        

74,32 EUR za vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub

27,87 EUR za vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica

18,58 EUR za vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)

27,87 EUR za vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj

27,87 EUR za vrste: kamp odmorište

92,91 EUR za vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi), lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda do 100 smještajnih jedinica

139,36 EUR za vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi), lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda preko 100 smještajnih jedinica

92,91 EUR za vrste: kamp, glamping do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)              

139,36 EUR za vrste: kamp, glamping preko 100 smještajnih jedinica  

18,58 EUR za vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, ovisno o županiji.

Informacije za plaćanje za skupinu Hoteli i Kampovi daje Ministarstvo.

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)


Prijava

Prva opcija: e-usluga (dostupna za državljane RH i EU-a/EGP-a)

Druga opcija: pisarnica@mints.hr ili Upravna tijela u županijama nadležna za turizam (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp i Glamping:

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6161 243

pravni@mints.hr

Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Upravna tijela u županijama, Gradski ured Grada Zagreba

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN  85/15, 121/16, 99/1825/1998/1932/20, 42/20126/21)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) ; Izmjene i dopune (NN 68/19) ; Izmjene i dopune (NN 120/19)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16); Izmjene i dopune (NN 120/19)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17 – pročišćeni tekst)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 – pročišćeni tekst)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)


Odobrenje 

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta

Rok ishođenja: 60 dana 


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku 15 dana od dana dostave rješenja Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili na pisarnica@mints.hr, bez plaćanja upravne pristojbe.

Protiv rješenja Ministarstva turizma i sporta nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dostave rješenja. Tužba se predaje Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik kod toga Suda ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. studenog 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.