Umjetničko stvaralaštvo

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • Podnijeti zahtjev za upis u Registar umjetničkih organizacija
 • Statut umjetničke organizacije
 • Odluka o osnivanju umjetničke organizacije
 • Popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i OIB) i potpisima ovjerenim kod javnog bilježnika (1x)
 • Potvrda odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici (ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije)
 • Ako se osniva kazalište kao umjetnička organizacija, potrebno je dostaviti potvrdu o ispunjavanju uvjeta o raspolaganju kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osob­ljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.
 • Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu kulture prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva

Naknade

35 HRK

Podaci za plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

Broj računa: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-756-OIB UPLATITELJA

Svrha doznake: uplata pristojbe za donošenje rješenja o umjetničkoj organizaciji

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA

OBRAZAC STATUTA UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

OBRAZAC ODLUKE O OSNIVANJU UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo  kulture

Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije  

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 – Ispravak)

Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, 57/09)

Odobrenje

Rješenje o osnivanju umjetničke organizacije

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.