Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ako imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluge upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)  od Hrvatske energetske regulatorne agencije, uz dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Dokazi opće kvalificiranosti:

 • Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) (ZDOED obrazac) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) ili informacija o javnom registru uvidom u koji Agencija može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
 • Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

Dokazi tehničke kvalificiranosti

 • Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine, postrojenja i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;
 • Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina, postrojenja i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
 • Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ako takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)
 • Opis mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, te parametara kvalitete plina;
 • Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om), potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om), potpisan od strane fizičke osobe

Dokazi stručne osposobljenosti

 • Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
 • Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe
 • Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva (ako su sklopljeni)

Dokazi financijske kvalificiranosti

 • Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine
 • Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe

Naknade

497,71 EUR (za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole)

Plaćanje putem internetskog bankarstva:

From: Company title, Company Address

(in case of natural persons use full name for title)

Receiver: HERA, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb, Croatia

VAT No.: HR83764654530

Bank: Hrvatska poštanska banka, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9123900011100027703

BIC code: HPBZHR2X

Reference No.: VAT Number of the natural or legal person submitting the ZDOED Form


Prijava

hera@hera.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6323 700

hera@hera.hr

Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)

Zakon o energiji (NN 120/1214/14102/1568/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 44/22)

Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 38/22)


Odobrenje

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om) i/ili stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)

Rok ishođenja: 30 dana, a u slučaju ispitnog postupka 60 dana


Pravni lijekovi

Protiv Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Upravni spor se pokreće podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, Zagreb.

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. siječnja 2023.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.