Upravljanje projektom gradnje

Upravljanje projektom gradnje

Djelatnost upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
 • programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa
 • savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine
 • razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.
 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje i koja već ima registrirani poslovni nastan u drugoj EGP državi može u Hrvatskoj privremeno ili povremeno pružati usluge.

 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Pravna ili fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj EGP državi koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje može u Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Hrvatskoj.

Djelatnost upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna ili fizička osoba obrtnik ako:

 • je registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • ima zaposlenog voditelja projekta.

Pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.

Zaposlenik pravne ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti nadzorni inženjer te građevine.

Voditelja projekta imenuje investitor – obveznik javne nabave u slučaju:

 • ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i drugih građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a
 • ulaganja sredstava u gradnju cesta ukupne investicijske vrijednosti veće od 50.000.000,00 kuna bez PDV-a
 • ulaganja sredstava u gradnju zgrada javne namjene ukupne investicijske vrijednosti veće od 35.000.000,00 kn bez PDV-a
 • ulaganja sredstava u istodobnu gradnju više zgrada koje su djelomično ili potpuno namijenjene stanovanju, grade se na području istoga grada ili općine i imaju ukupno više od stotinu stanova.

Zahtjevi za voditelja projekta

Voditelj projekta je fizička osoba koja:

 • ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva
 • je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je na drugi način stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i ima:
 • međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom ili
 • obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

Međunarodno priznati sustavi su:

 • sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA), sa sjedištem u Švicarskoj
 • sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute, PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Obrazovni programi uključuju predmete iz:

 • planiranja i kontrole projekata
 • upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje)
 • ugovornog prava građenja
 • građevinske regulative
 • upravljanja ljudskim potencijalima
 • organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu
 • organizacije građenja.

Ovlaštene fizičke osobe iz druge EGP države

Poslove voditelja projekta može u Hrvatskoj trajno obavljati ovlaštena fizička osoba iz druge EGP države, koja je prošla postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje poslova voditelja projekta provodi odgovarajuća komora, uz sljedeće uvjete:

 • e-poštom podnosi zahtjev za arhitektonsku struku
 • e-poštom podnosi zahtjev za građevinsku struku
 • e-poštom podnosi zahtjev za strojarsku struku
 • e-poštom podnosi zahtjev za elektrotehničku struku
 • i pritom dostavi sljedeću dokumentaciju:
 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi;
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji, odnosno dokaz o formalnom obrazovanju (diploma i diploma supplement), stručnom iskustvu i stručnom usavršavanju;
 • presliku plaćene naknade u skladu s odlukom nadležnog tijela Komore;
 • dokaz o uplati upravne pristojbe.

Nadležna Komora može od podnositelja tražiti i druge dokumente, ovisno o pojedinačnom slučaju, a svi dokumenti koje Komora može pribaviti po službenoj dužnosti biti će pribavljeni na taj način.

Nakon provedenog postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije nadležna Komora donosi rješenje.

Nadležna komora provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

e-pošta za slanje dokumentacije za arhitektonsku struku: clanstvo@arhitekti-hka.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za građevinsku struku: mirko.franic@hkig.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za strojarsku struku: pisarnica@hkis.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za elektrotehničku struku: elektroinzenjeri@hkie.hr

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati naknade i pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Ovlaštena fizička osoba iz druge EGP države koja ispunjava uvjete za voditelja projekta može se, ako to želi, upisati u evidenciju Ministarstva.

Naknade

Hrvatska komora arhitekata:

70 HRK za upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-85986018932

Opis plaćanja: upravna pristojba

3.000 HRK naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Podaci potrebni za e-uplate:

Primatelj: Hrvatska komora arhitekata

IBAN: HR9123600001102088676

Podaci potrebni za uplate iz inozemstva:

Hrvatska komora arhitekata

Ulica Grada Vukovara 271

10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9123600001102088676

SWIFT: ZABAHR2X

Hrvatska komora inženjera građevinarstva:

70 HRK upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-65080653676

Opis plaćanja: upravna pristojba

6.000 HRK naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Podaci za uplatu naknade Komore sukladno odluci Upravnog odbora Komore:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera građevinarstva

IBAN: HR8323600001102087559

Model broj: HR 99

Opis plaćanja: uplata naknade za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

SWIFT: ZABAHR2X

Hrvatska komora inženjera strojarstva

70 HRK za upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358

Opis plaćanja: upravna pristojba

6.000 HRK naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Podaci za uplatu naknade Komore sukladno odluci Skupštine Komore:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera strojarstva

IBAN: HR5623600001102094156

Model broj: HR 99

Opis plaćanja: ime i prezime podnositelja – priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

SWIFT: ZABAHR2X

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

70 HRK za upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-31185646618

Opis plaćanja: upravna pristojba

2.000 HRK naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Podaci za uplatu naknade Komore sukladno odluci Skupštine Komore:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

IBAN: HR7823600001102094148

Model broj: HR 99

Opis plaćanja: ime i prezime podnositelja – priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

SWIFT: ZABAHR2X

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

+385 1 3782 444

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15 i 70/19)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 82/15 i 70/19)

Hrvatska komora arhitekata

Ulica Grada Vukovara 271

10000 Zagreb, Croatia

+385 1 5508 404

clanstvo@arhitekti-hka.hr

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

+385 1 5508 420

info@hkig.hr

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva – pročišćeni tekst

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

+385 1 5508 444

Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe elektrotehničke struke

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

ostvaruje vlastite prihode

Odobrenje:

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja Komore može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela odnosno strukovnih komora te su predstavljene na objedinjeni način.

Ažurirano 29.7.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.