Zastupanje u osiguranju

Djelatnost zastupanja u osiguranju može obavljati:

  1. društvo za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju,
  2. obrt za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju,
  3. društvo za zastupanje u osiguranju druge države članice koje sukladno Zakonu o osiguranju ima pravo obavljati poslove zastupanja u osiguranju na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.

Iznimno, djelatnost zastupanja u osiguranju mogu obavljati i kreditne institucije koje su za pružanje tih usluga dobile dozvolu Hrvatske narodne banke i koje imaju suglasnost nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. koje su za obavljanje tih usluga dobile dozvolu nadzornog tijela sukladno članku 252. ovoga Zakona te investicijska društva koja su dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdanu sukladno Zakonu o osiguranju i zakonu koji uređuje tržište kapitala.

Zastupnik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Poslovi zastupnika u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganja, pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje, sukladno članku 233. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15). Zastupnik u osiguranju smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja, odnosno drugog pravnog odnosa u društvu za osiguranje, društvu za zastupanje u osiguranju, obrtu za zastupanje u osiguranju, kreditnoj instituciji, Financijskoj agenciji, HP-Hrvatskoj pošti d.d. i investicijskom društvu. Iznimno, zastupnikom u osiguranju ne smatraju se osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u društvu za osiguranje. Zastupnik u osiguranju ne smije, u svoje ime i za svoj račun, naplaćivati premije osiguranja niti ostale iznose od ugovaratelja osiguranja.

Društvo za zastupanje u osiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju. Društvo za zastupanje u osiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole nadzornog tijela. Društvo za zastupanje u osiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću. Izraz »zastupanje u osiguranju« odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 252. Zakona o osiguranju. Poslove pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila može obavljati samo društvo za zastupanje u osiguranju i obrt za zastupanje u osiguranju koji imaju dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila.

Obrt za zastupanje u osiguranju je fizička osoba – poduzetnik (obrtnik) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju. Obrt za zastupanje u osiguranju ne može se upisati u obrtni registar prije dobivanja dozvole nadzornog tijela, a osniva se u skladu sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o obrtu. Odredbe Zakona o osiguranju koje se odnose na društvo za zastupanje u osiguranju primjenjuju se i na obrt za zastupanje u osiguranju, osim odredbi članka 235. i članka 252. stavka 3. točke 1. Zakona o osiguranju koje se ne primjenjuju na obrt za zastupanje u osiguranju.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (za fizičku osobu) propisani su Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 97/13,45/14 i 140/14) http://www.hanfa.hr/getfile/41994/pravilnik%20ZIP.pdf.

Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, izdat će se fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o osiguranju i Pravilnikom, i koja je položila ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. poznaje hrvatski jezik i pismo dovoljno da može obavljati poslove zastupanja u osiguranju.
  2. ima najmanje srednju stručnu spremu
  3. nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/2011 i 144/2012) i to:

– glava XXIV.- kaznena djela protiv gospodarstva,

– odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to:

– glava XXI.- kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

ili zakonima drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenih zakona.

  1. protiv nje nije pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/2011 i 144/2012) i to:

– glava XXIV.- kaznena djela protiv gospodarstva,

– odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to:

– glava XXI.- kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

ili zakonima drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima iz navedenih zakona.

Uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju i obrtu za zastupanje u osiguranju i propisani su člankom 252. stavak 3. Zakona o osiguranju. Zahtjev podnosi osnivač društva za zastupanje u osiguranju ili obrta za zastupanje u osiguranju. Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju podnositelj zahtjeva treba priložiti dokaze iz kojih proizlazi da ispunjava sljedeće uvjete:

  1. temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 100.000 kuna (točka 1. ne odnosi se na obrt za zastupanje u osiguranju),
  2. najmanje jedan zastupnik u osiguranju koji će na temelju ugovora o radu biti odgovorna osoba društva zaposlena na puno radno vrijeme,
  3. da s društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. ovoga Zakona.

Navedene odredbe odnose se na odgovarajući način i na druge osobe ovlaštene podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole/suglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti dostupni na: http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Potrebni dokumenti

Potrebni dokumenti dostupni su na:

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Ogledni primjerci zahtjeva, prijave za ispit, izjava

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad

http://www.hanfa.hr/HR/nav/119/trziste-osiguranja—tehnicke-upute-i-obrasci.html

Prijava za ispit

http://www.hanfa.hr/section/75/4

Izjava za kandidate za polaganje ispita

http://www.hanfa.hr/section/75/4

Naknada

Naknade i administrativne pristojbe za izdavanje dozvola za rad i za pristupanje ispitu propisane su:

Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Naknade za nadzor određene su Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju HANFI za 2015. godinu

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Sektor za osiguranja

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: info@hanfa.hr

http://www.hanfa.hr/HR/nav/95/trziste-osiguranja—zakoni-misljenja-i-pravilnici.html

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju koje se izdaje fizičkim osobama

Dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju koja se izdaje obrtima i društvima za zastupanje u osiguranju.

Pravni lijekovi

http://www.hanfa.hr/getfile/41994/pravilnik%20ZIP.pdf

Protiv rješenja Hanfe žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.