Arhivska djelatnost

Arhivska djelatnost – osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 • osiguran potreban i primjeren radni i spremišni prostor
 • odgovarajuća oprema
 • potreban broj stručnoga arhivskog osoblja
 • novčana sredstva za osnivanje i početak rada arhiva, kao i sredstva za njegov rad.

Potrebni dokumenti

 • obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih arhiva i privatnih arhiva
 • obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o razgraničenju nadležnosti specijaliziranih arhiva i arhiva koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove
 • studija opravdanosti i izvedivosti u kojoj treba utvrditi: postojanje minimalnih uvjeta za rad arhiva, izvor, vrstu i količinu gradiva koje će se pohraniti u arhiv te dinamiku preuzimanja, izraditi procjenu potrebnoga spremišnog, radnog i korisničkog prostora i pripadajuće opreme, utvrditi broj i strukturu potrebnoga stručnog, administrativnog i pomoćnog osoblja, izraditi procjenu sredstava za osnivanje arhiva i redovni rad po osnivanju, utvrditi izvor sredstava za osiguranje potrebnog prostora, opreme i osoblja, te trajni izvor sredstava za rad arhiva, utvrditi da su osigurani uvjeti za osnivanje arhiva, uvjeti smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broja i strukture stručnog osoblja.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O POSTOJANJU UVJETA ZA OSNIVANJE SPECIJALIZIRANIH ARHIVA I PRIVATNIH ARHIVA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O RAZGRANIČENJU NADLEŽNOSTI SPECIJALIZIRANIH ARHIVA I ARHIVA KOJI ARHIVSKU SLUŽBU OBAVLJAJU KAO JAVNE USTANOVE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o razgraničenju nadležnosti specijaliziranih arhiva i arhiva koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Ministarstva kulture nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.