Gospodarenje otpadom (ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom)

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

 1. Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada, te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada.
 2. Dozvolom za gospodarenje otpadom određuje se:
 • adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
 • količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje obraditi i vrsta otpada prema ključnim brojevima iz Kataloga otpada,
 • postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima,
 • uvjeti obavljanja tehnoloških procesa (tehničko-tehnološke uvjete obavljanja tehnološkog procesa, sigurnosno-preventivne mjere, obveze praćenja emisija u zrak, vodu, more, tlo i sustav javne odvodnje otpadnih voda, mjere upravljačkog nadzora),
 • mjere za postupanje s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja tehnoloških procesa,
 • datum do kad mora biti obavljena revizija dozvole,
 • mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

Potrebni dokumenti:

 1. Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole podnosi se u pisanom i digitalnom obliku na propisanom obrascu.
 2. Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola s pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom, te podatke o vrstama i količinama otpada.
 3. Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se:
 • Izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra u ovjerenoj preslici
 • akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
 • dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
 • dokaz o imenovanju odgovorne osobe, odnosno presliku radne knjižice ili ugovora o radu za tu osobu,
 • potvrda da joj nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti,
 • elaborat gospodarenja otpadom,
 • dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem na način propisan pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,
 • mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.
 1. Dozvola se ne može izdati ako podnosilac zahtjeva ima obavezu ishođenja dokumenata iz članka 91. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 2. Podnositelj zahtjeva dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom i zamjenika koji će u slučaju spriječenosti odgovorne osobe izvršavati njezine obveze. Za odgovornu osobu i njezinog zamjenika može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • koja ima tri godina iskustva na poslovima gospodarenja otpadom,
 • koja ima zvanje tehničke, tehnološke ili prirodoslovne struke,
 • koja nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola,
 • koja u zadnjih tri godina nije osuđena za kazneno djelo ili prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, odnosno za kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta,
 • koja posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada

Dokumenti

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva), 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

po izdavanju pozitivnog rješenja 1.400 HRK

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: ISHOĐENJE DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: okolis.otpad@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi („Narodne novine“, br. 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina („Narodne novine“, br. 128/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 23/07, 111/07)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („„Narodne novine“, br.“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom („Narodne novine“, br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („„Narodne novine“, br.“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima („Narodne novine“, br. 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida („Narodne novine“, br. 117/14)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada („Narodne novine“, br. 117/14)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“, br. 50/15)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži(„Narodne novine“, br. 88/15, 78/16)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“, br.’, br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (‘„Narodne novine“, br.’, br. 88/15).
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže („Narodne novine“, br. 88/15)
 • Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom („Narodne novine“, br. 99/15)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, br. 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)
 • Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, br., br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, br. 114/15)
 • Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ – Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15, 90/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br.“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („„Narodne novine“, br.“, br. 125/15)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16)
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada („Narodne novine“, br. 75/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“, br. 113/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“, br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola / Rješenje kojim se dozvoljava obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.