Građenje

Građenje

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik (u nastavku: izvođač), registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

IZVOĐAČ IZ RH:

Izvođač može započeti obavljati djelatnost građenja, ako:

– je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova,

– ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova,

– obavlja djelatnosti građenja poštujući odredbe ovoga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja

– je osigurao da obavljanje poslova građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova.

STRANI IZVOĐAČ:

STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-A.

A             Privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti građenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja u toj državi obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što to o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku. Obrazac izjave nalazi se na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Uz izjavu potrebno je dostaviti:

  1. dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe uz eventualna ograničenja, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja (potvrda nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti matične zemlje i registracija) ili važeća licenca odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira
  2. dokaz o osiguranju od odgovornosti strane osobe za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama,

Obrazac izjave s prilozima šalje se na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Hrvatska ili se dostavlja osobno u Pisarnicu Ministarstva.

NAPOMENA: U vezi obavljanja poslova voditelja građenja, voditelja radova kojima je propisano da ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a, zaposlena kod strane osobe, ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru.

Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova voditelja građenja, voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu.

B             Trajno obavljanje djelatnosti građenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnosti građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Naknada

Upravna pristojba u iznosu od 20 HRK na obrazac pisane izjave

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC IZJAVE TEMELJEM KOJE STRANA OSOBA SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a* OBAVJEŠTAVA MINISTARSTVO O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: strani.izvodaci@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.