Građenje

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik (u nastavku: izvođač), registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

IZVOĐAČ IZ RH:

Izvođač može započeti obavljati djelatnost građenja, ako:

– je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova,

– ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova,

– obavlja djelatnosti građenja poštujući odredbe ovoga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja

– je osigurao da obavljanje poslova građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova.

 STRANI IZVOĐAČ:

 STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-A.

A) Privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti građenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja u toj državi obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što to o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku. Obrazac izjave nalazi se na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Uz izjavu potrebno je dostaviti:

  1. dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe uz eventualna ograničenja, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja (potvrda nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti matične zemlje i registracija) ili važeća licenca odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira
  2. dokaz o osiguranju od odgovornosti strane osobe za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama,

Obrazac obavijesti s prilozima šalje se na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 

E-POSTUPAK za davanje izjave temeljem koje strana osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a obavještava Ministarstvo o obavljanju djelatnosti građenja (odnosno ostalih djelatnosti u gradnji: projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnog istraživanja) u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi:

  • Obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati,
  • Obrazac poslati na e-poštu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima, u skeniranom obliku,
  • Ukoliko se obrazac i dokumenti šalju e-poštom, podnositelj nema obvezu slanja klasičnom poštom ili osobno dostaviti,
  • Obavijest o uredno podnesenoj izjavi. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesene izjave,
  • Nakon uredno podnesene izjave može se započeti obavljati djelatnost građenja (odnosno ostalih djelatnosti u gradnji: projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnog istraživanja)

OBRAZAC IZJAVE TEMELJEM KOJE STRANA OSOBA SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a* OBAVJEŠTAVA MINISTARSTVO O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: strani.izvodaci@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

NAPOMENA: U vezi obavljanja poslova voditelja građenja, voditelja radova kojima je propisano da ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a, zaposlena kod strane osobe, ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru.

Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova voditelja građenja, voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu.

B) Trajno obavljanje djelatnosti građenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnosti građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

pomoć kod ispisivanja obrasca izjave u pisanom obliku: srijedom (9.00-15.00) 01/3782-444

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 129/15)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.