Građenje, prostorno uređenje, projektiranje i/ili stručni nadzor građenja, kontrola projekata

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Pravna osoba s poslovnim nastanom u drugoj EGP državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslove kontrole projekata te pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja i koja već ima registrirani poslovni nastan u drugoj EGP državi može u Hrvatskoj privremeno ili povremeno pružati usluge u navedenoj djelatnosti, nakon što ispuni sljedeće uvjete:

 • e-poštom podnese izjavu,
 • dostavi dokaz/potvrdu o pravu obavljanja djelatnosti u državi sjedišta ili važeću licencu/dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira,
 • dostavi dokaz o osiguranju od odgovornosti strane osobe za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama (priznaje se jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe) te
 • dostavi dokaz o uplati upravne pristojbe.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na temelju izjave osobe iz druge EGP države izdaje potvrdu o obavljanju djelatnosti građenja, prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekata u Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi.

Upravne pristojbe

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

20 HRK za upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: upravna pristojba

e-pošta za slanje dokumentacije: strani.izvodaci@mgipu.hr

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniranom PDF obliku i dostavi dokaz o uplati upravne pristojbe
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Potvrda o obavljanju djelatnosti može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Ovlaštena fizička osoba iz druge EGP države, zaposlenik strane pravne osobe koja obavlja djelatnost prostornog uređenja ili djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekata ima pravo u Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslove kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Hrvatskoj, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi sljedeću dokumentaciju:

 1. dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi;
 2. potvrdu da njezin nositelj ima poslovni nastan u državi ugovornici EGP-a u svrhu obavljanja poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslova vođenja građenja u svojstvu ovlaštene osobe;
 3. dokaz o stručnim kvalifikacijama, odnosno dokaz o: formalnom obrazovanju (diploma i diploma supplement), stručnom iskustvu i stručnom usavršavanju;
 4. uvjerenje kojim se potvrđuje da pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno oduzeto, s obzirom na to da se radi o profesiji koja ima utjecaj na javno zdravlje i sigurnost;
 5. dokaz da je kandidat obavljao profesiju najmanje jednu godinu tijekom desetogodišnjeg razdoblja u slučaju da profesija nije regulirana u državi članici poslovnog nastana;
 6. podatke o pojedinostima svakog osiguranja ili drugog načina osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost;
 7. izjavu kandidata da posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Hrvatskoj u svojstvu odgovorne osobe ili da će se u poslovima obavljanja profesije u Hrvatskoj u svojstvu odgovorne osobe koristiti uslugama prevođenja;
 8. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom nadležnog tijela Komore.

Izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj strana ovlaštena fizička osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Hrvatskoj, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi sljedeću dokumentaciju:

 1. podatke o pojedinostima svakog osiguranja ili drugog načina osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost;
 2. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom nadležnog tijela Komore.

Ukoliko dođe do bitnih promjena okolnosti potvrđenih ranije dostavljenim dokumentima, podnose se i dokumenti odlučni za ocjenu te bitne promjene.

Nadležna komora provjerava ispunjava li ovlaštena fizička osoba iz druge EGP države propisane uvjete i o tome izdaje potvrdu.

Profesionalna osoba iz druge EGP države može početi pružati usluge na vlastitu odgovornost odmah nakon dane izjave.

e-pošta za slanje dokumentacije za arhitektonsku struku: clanstvo@arhitekti-hka.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za građevinsku struku: mirko.franic@hkig.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za strojarsku struku: pisarnica@hkis.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za elektrotehničku struku: elektroinzenjeri@hkie.hr

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati naknade na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Potvrda o obavljanju poslova može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Pravna osoba sa sjedištem u drugoj EGP državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te pravna ili fizička osoba obrtnik iz druge EGP države koja obavlja djelatnost građenja može u Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Hrvatskoj.

 1. A) Građenje

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, odnosno izvođač.

Izvođač može započeti obavljati djelatnost građenja ako:

 • je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova;
 • ima zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno voditelja manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi;
 • osigura da građevinske i/ili druge radove koje izvodi na građevini obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije;
 • je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.
 1. B) Prostorno uređenje

Stručne poslove prostornog uređenja ovlašteni arhitekt urbanist može obavljati u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost, u uredu za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ili u zajedničkom uredu.

Ovlašteni arhitekt urbanist može u zajedničkom uredu obavljati sve stručne poslove prostornog uređenja.

Ovlašteni arhitekt urbanist može samostalno u vlastitom uredu obavljati poslove u vezi izrade urbanističkih planova uređenja ili obavljati sve stručne poslove prostornog uređenja uz uvjet da:

Ministarstvo provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja može započeti obavljati poslove prostornog uređenja ako:

Ministarstvo provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

Upravne pristojbe

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

35 HRK za upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: upravna pristojba

e-pošta za slanje dokumentacije: prostorno.uredjenje.suglasnosti@mgipu.hr

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše

Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku

 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Odobrenje/rješenje o obavljanju djelatnosti može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Nakon dobivanja odobrenja može se započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Ured za samostalno obavljanje poslova prostornog uređenja osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova Hrvatske komore arhitekata, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi:

 1. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom Skupštine Komore;
 2. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Hrvatska komora arhitekata provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

Zajednički ured za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Hrvatske komore arhitekata, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi:

 1. ugovor o osnivanju zajedničkog ureda;
 2. dokaz o uplati upravne pristojbe;
 3. dokaz o uplati naknade sukladno odluci Skupštine Komore.

Hrvatska komora arhitekata provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

e-pošta za slanje dokumentacije: clanstvo@arhitekti-hka.hr

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati naknade i pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova, odnosno upisnik zajedničkih ureda može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 1. C) Projektiranje i/ili stručni nadzor građenja

Poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer može obavljati u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost, samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu.

Pravna osoba može započeti obavljati djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, ako:

 • je registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja;
 • ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova komore, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi:

 1. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom nadležnog tijela Komore;
 2. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Nadležna Komora provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

Zajednički ured za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Komore, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi:

 1. ugovor o osnivanju zajedničkog ureda;
 2. dokaz o uplati upravne pristojbe;
 3. dokaz o uplati naknade sukladno odluci nadležnog tijela Komore.

Nadležna Komora provjerava ispunjavanje uvjeta i o tome donosi rješenje.

e-pošta za slanje dokumentacije za arhitektonsku struku: clanstvo@arhitekti-hka.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za građevinsku struku: mirko.franic@hkig.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za strojarsku struku: pisarnica@hkis.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za elektrotehničku struku: elektroinzenjeri@hkie.hr

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati naknade i pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova, odnosno rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Ovlaštene fizičke osobe iz druge EGP države

Opći sustav priznavanja stručnih kvalifikacija

Poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe, u okviru zadaća svoje struke, može u Hrvatskoj trajno obavljati ovlaštena fizička osoba iz druge EGP države, koja je:

 1. a) prošla postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i
 2. b) koja je upisana u imenik stranih ovlaštenih osoba.

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekata provodi odgovarajuća Komora, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi:

 1. dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi;
 2. dokaz o stručnoj kvalifikaciji, odnosno dokaz o: formalnom obrazovanju (diploma i diploma supplement), stručnom iskustvu i stručnom usavršavanju;
 3. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom nadležnog tijela Komore;
 4. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Nadležna Komora može od podnositelja tražiti i druge dokumente, ovisno o pojedinačnom slučaju, a svi dokumenti koje Komora može pribaviti po službenoj dužnosti biti će pribavljeni na taj način.

Nakon provedenog postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije nadležna Komora donosi rješenje.

Automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija

Na arhitekte koji u Hrvatskoj žele obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti primjenjuju se odredbe o automatskom priznavanju kvalifikacija, uz sljedeće uvjete:

 1. dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi;
 2. dokaz o formalnoj osposobljenosti arhitekta, odnosno dokaz o kvalifikacijama iz priloga V. ili VI. Direktive 2005/36/EU (diploma i diploma supplement izdane od nadležnog tijela navedenog u prilogu V. ili VI. Direktive 2005/36/EU);
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je polaganje stručnog ispita propisano propisima te države EGP-a te je isto navedeno u prilogu V. ili VI. Direktive 2005/36/EU;
 4. potvrda o sukladnosti kvalifikacije sa Direktivom 2005/36/EU izdane od nadležnog tijela (fakulteta, odnosno komore) navedenog u prilogu V. ili VI. Direktive 2005/36/EU;
 5. dokaz o stručnom iskustvu;
 6. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom Skupštine Hrvatske komore arhitekata;
 7. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Upis u Imenik ovlaštenih osoba

Po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ovlaštena fizička osoba iz druge EGP države može se upisati u imenik stranih ovlaštenih osoba, uz sljedeće uvjete:

i pritom dostavi:

 1. rješenje komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije;
 2. popis i opis stručnih poslova, koje je podnositelj zahtjeva obavljao do dana podnošenja zahtjeva za upis u odgovarajući imenik komore;
 3. podaci o prebivalištu (npr. preslika osobne iskaznice);
 4. dokaz o radnom iskustvu (npr. elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz);
 5. fotografiju u digitalnom obliku (veličina za osobnu iskaznicu, rezolucije 300 dpi i 500x400px);
 6. presliku plaćene naknade u skladu s odlukom nadležnog tijela Komore;
 7. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Nadležna Komora može od podnositelja tražiti i druge dokumente, ovisno o pojedinačnom slučaju, a svi dokumenti koje Komora može pribaviti po službenoj dužnosti biti će pribavljeni na taj način.

Prvi upis u Imenik ovlaštenih osoba

Osobe koje traže upis u odgovarajući imenik Komore, a poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja još nisu obavljale u svojstvu odgovorne osobe, umjesto rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije prilažu dokaz o formalnom obrazovanju (diplomu i diplomu supplement).

Nakon upisa u imenik nadležna Komora donosi rješenje.

e-pošta za slanje dokumentacije za arhitektonsku struku: clanstvo@arhitekti-hka.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za građevinsku struku: mirko.franic@hkig.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za strojarsku struku: pisarnica@hkis.hr

e-pošta za slanje dokumentacije za elektrotehničku struku: elektroinzenjeri@hkie.hr

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati naknade i pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, rješenje o upisu u imenik stranih ovlaštenih osoba, odnosno rješenje o upisu u imenik ovlaštenih osoba, može se na zahtjev (od nadležnog postupovnog tijela) dobiti e-poštom. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Nakon dobivanja rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore može se započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Naknade

Hrvatska komora arhitekata

70 HRK za upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-85986018932

Opis plaćanja: upravna pristojba

1.500 HRK za prvo povremeno i privremeno pružanje usluge

1.500 HRK za svaku godišnju obnovu obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluga

1.000 HRK za poslovni nastan – upisnina

1.800 HRK za poslovni nastan – godišnja članarina

Podaci potrebni za e-uplate:

Primatelj: Hrvatska komora arhitekata

IBAN: HR9123600001102088676

Podaci potrebni za uplate iz inozemstva:

Hrvatska komora arhitekata

Ulica Grada Vukovara 271

10000 Zagreb, Croatia

IBAN: HR9123600001102088676

SWIFT: ZABAHR2X

Hrvatska komora inženjera građevinarstva:

70 HRK upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-65080653676

Opis plaćanja: upravna pristojba

2.800 HRK za prvo povremeno/privremeno pružanje usluge

500 HRK administrativni trošak provjere inozemne stručne kvalifikacije za povremeno/privremeno pružanje usluge

1.800 HRK za godišnju obnovu potvrde o privremenom/povremenom pružanju usluge

1.000 HRK upisnina za poslovni nastan

1.800 HRK godišnja članarina za poslovni nastan

Podaci za uplatu naknade Komore sukladno odluci Upravnog odbora Komore:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera građevinarstva

IBAN: HR8323600001102087559

Model broj: HR 99

Opis plaćanja: uplata naknade za

SWIFT: ZABAHR2X

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike:

70 HRK upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-31185646618

Opis plaćanja: upravna pristojba

3.920 HRK za prvo povremeno/privremeno pružanje usluge

1920 HRK za godišnju obnovu potvrde o privremenom/povremenom pružanju usluge

2.000 HRK upisnina za poslovni nastan

1.920 HRK godišnja članarina za poslovni nastan

Podaci za uplatu naknade Komore sukladno odluci Skupštini Komore:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

IBAN: HR7823600001102094148

Model broj: HR 99

Opis plaćanja: uplata naknade za

SWIFT: ZABAHR2X

Hrvatska komora inženjera strojarstva

70 HRK upravne pristojbe – dokaz o uplati:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model broj: HR 64

Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358

Opis plaćanja: upravna pristojba

3800 HRK za prvo povremeno/privremeno pružanje usluge

1800 HRK za godišnju obnovu potvrde o privremenom/povremenom pružanju usluge

2.000 HRK upisnina za poslovni nastan

1.800 HRK godišnja članarina za poslovni nastan

Podaci za uplatu naknade Komore sukladno odluci Skupštini Komore:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera strojarstva

IBAN: HR5623600001102094156;

Model broj: HR 99

Opis plaćanja: uplata naknade za

SWIFT: ZABAHR2X

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

+385 1 3782 444

strani.izvodaci@mgipu.hr

prostorno.uredjenje.suglasnosti@mgipu.hr

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15 i 70/19)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)

Hrvatska komora arhitekata

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

+385 1 5508 404

clanstvo@arhitekti-hka.hr

Statut Hrvatske komore arhitekata neslužbeni pročišćeni tekst u pdf formatu

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

+385 1 5508 420

info@hkig.hr

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe građevinske struke

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera građevinarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

+385 1 5508 444

Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (NN 137/15, 35/19)

Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe elektrotehničke struke

Pravilnik o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

ostvaruje vlastite prihode

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Odluka o visini upisnine, članarine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva

Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Rješenje o upisu u imenik Komore

Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja Komore može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela odnosno strukovnih komora te su prikazane na objedinjeni način.

Datum ažuriranja: 20.01.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.