Prostorno uređenje

 

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u RH, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju pravna osoba, koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, izjavu dostavlja izravno na prostorno.uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr uz sljedeću dokumentaciju u preslici i prijevodu:

 • dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u državi poslovnog nastana ili važeću licencu/dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • podatci o osiguranju od odgovornosti važećem na teritoriju RH, odnosno EU

Za obavljanje poslova prostornog uređenja fizička osoba arhitektonske struke s poslovnim nastanom u drugoj državi EU-a/EGP-a dostavlja izjavu izravno na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani

Uz izjavu dostavlja se sljedeća dokumentacija u preslici i prijevodu:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a (izjava poslodavca)
 • dokaz da u državi poslovnog nastana nema zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda nadležnog tijela države poslovnog nastana)
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti/stručnoj kvalifikaciji
  ili
  dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje jednu godinu tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani
 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH/EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Ako se dostavlja EU potvrda, nije potrebno dostaviti:

 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi članici (ako je primjenjivo)
 • dokaz da u matičnoj državi nema zabrane obavljanja djelatnosti (ako je primjenjivo)
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti/stručnoj kvalifikaciji

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u RH, uz registraciju poslovnog nastana.

Poslove prostornog uređenja može obavljati ovlašteni arhitekt urbanist u:

 • vlastitom uredu
 • zajedničkom uredu
 • pravnoj osobi

Zahtjev za osnivanje ureda za samostalno obavljanje poslova ili za osnivanje zajedničkog ureda dostavlja se izravno na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani.

Uz zahtjev za osnivanje ureda za samostalno obavljanje poslova dostavlja se fotografirana ili skenirana:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o plaćenoj naknadi.

Uz zahtjev za osnivanje zajedničkog ureda dostavlja se fotografirana ili skenirana:

 • preslika osobne iskaznice
 • ugovor o osnivanju zajedničkog ureda
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Ovlašteni arhitekt urbanist u zajedničkom uredu može obavljati sve stručne poslove prostornog uređenja.

Ovlašteni arhitekt urbanist u vlastitom uredu može samostalno obavljati poslove:

 • izrade urbanističkih planova uređenja

ili

 • obavljati sve stručne poslove prostornog uređenja ako dostavi zahtjev izravno na uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr te dokaz da u obavljanju poslova može osigurati sudjelovanje još jednog ovlaštenog arhitekta urbanista ili dokaz da u obavljanju poslova može osigurati sudjelovanje najmanje tri stručnjaka različitih struka

Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja može započeti obavljati poslove prostornog uređenja ako:

 • dostavi zahtjev za suglasnost za izradu nacrta urbanističkih planova uređenja izravno na uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr i dokaz da u obavljanju poslova može osigurati sudjelovanje jednog ovlaštenog arhitekta urbanista

ili

 • dostavi zahtjev za suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja izravno na uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr te dokaz da u obavljanju poslova može osigurati sudjelovanje još jednog ovlaštenog arhitekta urbanista ili dokaz da uz ovlaštenog arhitekta urbanista u obavljanju poslova može osigurati sudjelovanje još najmanje tri stručnjaka različitih struka

Za upis u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista osobe arhitektonske struke dostavljaju zahtjev na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani, uz sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o priznavanju stručne kvalifikacija
 • dokaz o plaćenoj komorskoj upisnini

Ako je osoba stručnu kvalifikaciju stekla u RH, umjesto rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije dostavlja:

 • dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju arhitekture kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o stručnom radnom iskustvu u trajanju najmanje dvije godine

Priznavanje kvalifikacije za obavljanje poslova prostornog uređenja

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova prostornog uređenja podnose osobe arhitektonske struke izravno na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani

Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija, u preslikama i prijevodu, prema općem sustavu:

 • preslika osobne iskaznice
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje regulirane profesije u državi iz koje dolazite

ili

potvrda poslodavca o stručnom radnom iskustvu u državi poslovnog nastana od najmanje jedne godine tijekom zadnjih deset godina koje je prethodilo pružanju usluga, u slučaju da ta profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana strane ovlaštene osobe

 • dokaz o plaćenoj naknadi.

Naknade

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

199,08 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-prva prijava

199,08 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

398,17 EUR za priznavanje kvalifikacije po općem sustavu

33,18 EUR upis u Upisnik samostalnih ureda

66,36 EUR za upis u Upisnik zajedničkih ureda

132,72 EUR za upisninu u Imenik

238,90 EUR za godišnju članarinu

Primatelj: Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Broj računa: IBAN HR462360000 1500184955

Za uplate iz inozemstva: SWIFT: ZABAHR2X

Opis plaćanja: prezime, ime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija ili naknada za upis u Upisnik ili upisnina u Imenik ili godišnja članarina.


Prijava

Prva opcija: e-usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a:

Druga opcija: za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata

clanstvo@arhitekti-hka.hr za arhitektonsku struku

prostorno.uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr za djelatnost prostornog uređenja


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 404

prostorno.uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

+385 1 5508 411

clanstvo@arhitekti-hka.hr

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)

Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 15/21)

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata

Popis svih obrazaca Hrvatske komore arhitekata 


Odobrenje

 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Potvrda za privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja

Suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

Rok ishođenja 30 dana

 1. Hrvatska komora arhitekata

Potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacija

Rješenje o upisu u imenik Komore (trajno obavljanje poslova u RH)

Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda

Rok ishođenja: 8 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se dostavlja Hrvatskoj komori arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na clanstvo@arhitekti-hka.hr

Hrvatska komora arhitekata će žalbu odbaciti (ako je nepravovremena), zamijenit će pobijano rješenje novim (ako je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana) ili će žalbu dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo može žalbu odbiti, rješenje poništiti djelomično ili u cijelosti ili ga izmijeniti.

Rješenje Ministarstva dostavlja se stranci putem Komore najkasnije u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

Protiv rješenja Ministarstva se ne može izjaviti žalba, ali se u roku 30 dana od primitka rješenja može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda RH.

Datum zadnjeg ažuriranja: 19 prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.