Jedinstvena kontaktna točka

Jedinstvena kontaktna točka

Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Point of Single Contact – PSC.HR) nudi odgovore kako pokrenuti posao na hrvatskom i europskom tržištu usluga.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge nudi odgovore na poduzetnička pitanja o regulativi i procedurama:

  • Kako lakše pokrenuti poduzetničku inicijativu? Stiže i poveznica na elektroničko pokretanje poslovanja.
  • Koje se procedure moraju ispuniti za pojedinu uslužnu djelatnosti? Kako uštedjeti barem 60% na vremenu? Propisani uvjeti, predaja dokumentacije e-poštom, plaćanje naknade Internet bankarstvom i brže ishođenje odobrenja/dozvole.
  • Kako slobodno pružati usluge na EU tržištu? Pristup EUGO mreži.
  • Što donose promjene propisa? Informiranje u novostima.
  • Koje su prepreke poslovanju? Podrška započetoj liberalizaciji tržišta usluga i regulatornoj reformi gospodarstva.

Jedinstvena kontaktna točka ima sljedeće operativne ciljeve do kraja 2018. godine:

  1. Povećati ukupni broj dvojezičnih setova informacija poduzetnicima s trenutnih 220 na barem 270.
  2. Povećati ukupni broj postupaka za slanje e-poštom dokumentacije za dozvolu pružanja usluga u nizu djelatnosti s trenutnih 90 na barem 100.
  3. Uvesti poveznice na barem 15 elektroničkih usluga za ishođenje dozvola pružanja usluga u nizu djelatnosti, dostupnih putem sustava e-Građani.
  4. Omogućiti pokretanje poslovanja u maksimalno 3 dana putem samo jednog elektroničkog postupka do kraja 2018.

Odgovori na upite stižu u roku od 5 radnih dana.

Uvijek možemo biti bolji. Predložite nam poboljšanja portala i korisne informacije poduzetnicima o regulativi i procedurama koje možemo objaviti.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Point of Single Contact) je uspostavljena kroz okvir za slobodno tržište usluga koji je horizontalno uredio Zakon o uslugama. Ujedno je jedan od alata povezanih kroz Centar unutarnjeg tržišta EU kojime se smanjuje lutanje među institucijama.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge informira poduzetnike i o potencijalnim preprekama. Zato se liberalizacija tržišta usluga već provodi zbog uklanjanja prekomjernih regulacija.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge je dio EU Strategije unutarnjeg tržišta kojom se priprema i razvoj novih alata, kao što su Jedinstveni digitalni pristupnik i e-kartica za usluge.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.