Liberalizacija tržišta usluga

Liberalizacija tržišta usluga je segment regulatorne reforme gospodarstva gdje je cilj primjenom OECD-ove PMR metodologije „nastaviti poticati konkurenciju na tržištu usluga, kroz smanjenje ukupne razine reguliranosti profesija i poticati sprječavanje uvođenja novih regulacija tržišta, usluga i profesija, kako bi se otvorio prostor za povećanje produktivnosti i inovativnosti gospodarstva, (samo)zapošljavanja novih poduzetnika i konkurentnije cijene usluga.” Nacionalni program reformi 2020.

Liberalizacija tržišta usluga olakšava pristup tržištu i konkurenciju, što vodi smanjenju administrativnih troškova, pogotovo prilikom prekograničnog poslovanja. Povećava se broj poduzetnika na tržištu, ali se olakšava i izlazak s tržišta onih koji ne mogu opstati uslijed povećane konkurencije i manje efikasnosti. Time se povećava tržišna dinamika i potiče inovativnost. Istovremeno se potrošačima otvaraju prilike za više izbora i niže cijene, dok se standardi zaštite potrošača zadržavaju a konkurencijom još dodatno jačaju.

Uzimajući u obzir relevantne javne politike i dobre prakse na razini Europske unije, cilj je uklanjati prekomjerne neopravdane i prekomjerne regulatorne i administrativne zahtjeve za pristup tržištu usluga i konkurenciju. Primjeri neopravdanih prepreka su fiksno regulirane cijene i tarife, zabrane i velika ograničenja oglašavanja i marketinga, teritorijalna, brojčana i vremenska ograničenja dozvola (kvote), dokazivanje tržišne opravdanosti, ograničenja prodaje, ograničenja pravnog oblika, vlasničkih i upravljačkih prava za ne-licencirane profesionalce, ograničenja broja ureda i sjedišta, prekomjerna ograničenja multidisciplinarnog pružanja usluga, visoke obveze spram strukovnih udruženja, veliki broj godina radnog iskustva kao uvjet za licencu, prekomjerni administrativni zahtjevi kod pojedinih procedura, ograničenja prekograničnog pružanja usluga i dr. S druge strane, procjenjuje se proporcionalnost regulatornog okvira kako bi se u okviru pravila o slobodi pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU-a jamčila kvaliteta pružanja usluga, vezano uz zaštitu potrošača kao i standarda neovisnosti pojedinih profesija. Među takve zahtjeve spadaju primjerice zaštita titule, osiguranja od odgovornosti te provjere stručnih kvalifikacija i relevantnih znanja. Slijedom svega navedenoga, otvaranje institucionalnog i tržišnog okvira za konkurenciju uzima u obzir i regulatornu kvalitetu te specifičnosti i rizike pojedinih profesija. Isto tako, hrvatsko tržište usluga uspoređuje se po razini regulacije s drugim državama članicama EU-a, uzimajući u obzir kontekst i regulatorne razlike kontinentalno-europskog u odnosu na nordijski i anglosaksonski regulatorni okvir.

Pružateljima usluga iz EU/EGP zajamčeni su, a tako i u Hrvatskoj omogućeni:

 1. sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi i bez diskriminacije)
 2. sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi; u nizu uslužnih djelatnosti, bez poslovnog nastana)

Pritom pravila i regulacije trebaju biti što jednostavniji, jasniji, proporcionalni i nediskriminativni. Također, sve informacije za pružatelje usluga su na jednom mjestu, a procedure se digitaliziraju, dok se svi podaci trebaju prekogranično provjeravati putem zajedničkog IT sustava. Ova Jedinstvena kontaktna točka za usluge pruža niz informacija o navedenom okviru.

Sažeti pregled pokazatelja rezultata:

 1. Liberalizacija tržišta usluga znači međuresorne promjene sektorskih propisa kako bi se uklanjale razne regulatorne i administrativne prepreke lakšem pristupu tržištu i konkurenciji. Cijelu reformu međuresorno koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Provedeno je preko 260 mjera deregulacije u preko 50 uslužnih djelatnosti i profesija do kraja srpnja 2021. godine. Također, u provedbi je preostalih 8 od 20 dodatnih mjera iz prvog akcijskog plana (vidjeti pod: dokumenti 187.-22.), dok Drugi akcijski plan (vidjeti pod:dokumenti 55-10) predviđa provedbu 16 od ukupno 18 mjera tijekom 2021. odnosno 2022, a mjere su provedene.
 2. Prema OECD-ovoj metodologiji PMR 2018, ukupna reguliranost hrvatskog gospodarstva snižena je s najviše EU razine (PMR 2013) na barem prosječnu EU i OECD razinu, a u pojedinim sektorima i ispod tog prosjeka. Navedeni rezultat uključuje razinu reguliranosti pristupa tržištu(pokretanje poslovanja, uslužne i mrežne sektore, javna nabava, prekogranična trgovina i ulaganja, sektor trgovine, taksi i cestovni promet, telekomunikacije te glavne tržišne profesije -računovođe/knjigovođe, agenti za nekretnine, arhitekti i inženjeri građevinarstva). Također, OECD-ovi usporedni podaci pokazuju kako su pravne usluge (odvjetnici i javni bilježnici) reguliranije od prosjeka EU-a, ali su pritom na razini kontinentalnog (srednjoeuropskog) okvira, dok je prodaja lijekova (ljekarne) među najviše reguliranima unutar EU-a.

Liberalizacija tržišta usluga provodi se kao nastavak reforme reguliranih profesija gdje je cilj do kraja 2024. pojednostaviti ili ukinuti najmanje 50 dodatnih regulatornih zahtjeva privatnom sektoru u području profesionalnih usluga.  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Detaljniji pregled metodoloških pokazatelja rezultata:

 • Hrvatska je prema izvješću (PMR 2013) pristupila Europskoj uniji kao njezino najreguliranije gospodarstvo (sa 2,08). S druge strane, prema podacima s početka 2018. godine (PMR 2018) zabilježeni rezultat Hrvatske je 1,43, što je unutar razine EU-a i OECD-a. Prema tome je Hrvatska bila na razini zemalja kao što su Island, Čile, Japan i Izrael, a s manje regulacije unutar Unije od Poljske, Slovačke, Malte, Bugarske, Rumunjske, Austrije, Francuske i Belgije.
 • Ipak, kada se u realnom vremenu gleda i e-registracija poslovnog nastana(Administrative Burden on START-ups), Hrvatska se od kraja 2019. godine nalazi ispod EU-OECD prosjeka (s najviše 1,35, prema OECD-ovoj simulaciji), a uz realne korekcije određenih podataka (Interaction with Interest Groups) i niže. Time se Hrvatska okvirno nalazi na razini usporedive Češke, Slovenije, Mađarske, Estonije i Latvije.
 • Gledajući dva glavna segmenta koje PMR izvješće mjeri, Hrvatska je s 1,82 iznad EU-OECD prosjeka prema utjecaju države kroz javna poduzeća (Distortions Induced by State Involvement), dok je s 1,05 ispod tog prosjeka prema regulaciji pristupa tržištu (Barriers to Domestic and Foreign Entry), a gdje se gledaju registracija poslovnog nastana, pristup tržištu usluga u više sektora te trgovina i ulaganja. Konkretno, Hrvatska je prema regulaciji pristupa tržištu među 10 najmanje reguliranih EU država na unutarnjem tržištu, na razini Nizozemske, Estonije i Mađarske, a manje regulirana od usporedive Češke, Slovačke, Poljske i Rumunjske. Kako je uveden elektronički poslovni nastan, razina reguliranosti pristupa tržištu je prema OECD simulaciji snižena na 0,92, ispod razine Slovenije.
 • Vezano uz regulaciju uslužnih sektora (Barriers in Services Sectors), Hrvatska je s 2,22 među 10 EU država na unutarnjem tržištu s manjom razinom reguliranosti, a ujedno manjom od primjerice Latvije, Slovačke, Poljske i Rumunjske. Pritom je ispod EU prosjeka i blizu OECD prosjeka (10 % ispod EU prosjeka).
 • U slučaju glavnih tržišnih profesionalnih usluga (Professional Services), kao što su računovođe/knjigovođe, arhitekti, inženjeri, agenti za nekretnine i odvjetnici, Hrvatska je s 1,48 ispod EU-OECD prosjeka. Pritom je hrvatsko tržište profesija manje regulirano od usporedivih tržišta Poljske, Latvije, Slovenije, Češke, Slovačke, Njemačke, Austrije, Rumunjske i Bugarske. Također, Hrvatska gotovo najmanje regulira tržišne profesije među državama Srednje Europe koje dijele sličan regulatorni okvir. Nadalje, reguliranost odvjetnika u okviru je usporedivih država Srednje Europe (kao i kod bilježnika), premda je blago iznad EU prosjeka. U odnosu na prethodno PMR izvješće, regulacija odvjetnika blago je snižena (s 5,08 na 3,85), odnosno niža je nego u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji. Nadalje, snižena je regulacija arhitekata i inženjera (kod arhitekata s 3,85 na 1,15) tako da je ispod EU-OECD prosjeka, dok su inženjeri okviru EU prosjeka. Također, Hrvatska je među desetak EU država koje nemaju licenciranje računovođa (0,00).
 • Sektor distributivne trgovine (Retail Distribution)  otvoren je konkurenciji i s 1,22 nešto manje reguliran od EU-OECD prosjeka, uključujući usporedbu s Latvijom, Poljskom i Slovačkom. S druge strane, ljekarne su s 4,50 među najreguliranijima unutar Europske unije, a samo manje od Luksemburga i Španjolske.
 • Reguliranost sektora mrežnih usluga (Total Network Sectors) snižena je na razinu blago iznad EU-OECD prosjeka (s 2,25 na 1,53), a niža je nego u usporedivoj Latviji, Litvi, Poljskoj i Rumunjskoj. Pritom su snižene regulacije u energetici (s 3,02 na 1,49), od električne energije (s 3,85 na 1,50) do prirodnog plina (s 2,16 na 1,48). Također, snižene su regulacije prometu (na 2,15), a regulacija cestovnog prometa među najnižima je na unutarnjem tržištu. Regulacija telekomunikacija je s 0,35 u EU prosjeku i značajno niža od OECD prosjeka. Pritom regulacije mobilnih telekomunikacija gotovo nema (0,02), kao i u svega nekoliko EU država poput Češke i Estonije.

Sažeti pregled deregulacije tržišta usluga

Otvorena prekogranična tržišna konkurencija: U velikoj većini uslužnih djelatnosti domaće je tržište otvoreno konkurenciji s europskog tržišta, odnosno iz stranih zemalja. Obostrano je omogućena sloboda poslovnog nastana na trajnoj osnovi. Također, u nizu djelatnosti obostrano je omogućena sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi za državljane EU/EGP država, bez obvezne registracije poslovnog nastana.

Lakše procedure: Pojednostavljeno je, ubrzano i digitalizirano pokretanje poslovanja. Također, u sve više slučajeva su digitalizirane procedure za pristup tržištu usluga (npr. za arhitekte, inženjere, geodete, detektive, intelektualno vlasništvo, privatno obrazovanje, posredovanje u prometu nekretnina, trgovinu i e-trgovinu), a proces se nastavlja (npr. za turizam i ugostiteljstvo, revizori i porezni savjetnici). Za niz drugih uslužnih djelatnosti skenirana se dokumentacija može predavati e-poštom, bez obveze biljega, pečata i naknadnog slanja klasičnom poštom. Informacije o zahtjevima za uslužne djelatnosti dostupne su sve na jednom mjestu (putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge), bez potrebe lutanja među institucijama.

Manje dupliciranja: Priznaju se istovrijedna osiguranja od profesionalne odgovornosti iz drugih EU/EGP država. Olakšan je pristup reguliranim profesijama kroz automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija za državljane EU-a/EGP-a, a isto vrijedi i za hrvatske profesionalce na EU tržištu. Sve manje se traže podaci od domaćih pružatelja usluga koje država već ima. Podaci za prekogranične pružatelje usluga uvelike se provjeravaju putem IMI sustava, umjesto da se podaci ponovno traže.

Bez licenciranja: Ukinuto je re-licenciranje građevinskih poduzeća, energetskih certifikatora, revizora i psihoterapeuta te licenciranje turističkih pratitelja, posrednika u zapošljavanju i računovođa. Ukinuta je obvezna komora za voditelje građevinskih radova odnosno inženjere gradilišta.

Manje ekskluzivnih prava: Uređenjem interijera i krajobraza može se baviti bilo tko, obzirom da to više nije isključivo pravo arhitekata.

Lakše priznavanje kvalifikacije: Uvedeno je automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija doktora, zubara, primalja, farmaceuta i medicinskih sestara iz država članica EU koji mogu ostvariti slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj. Uveden je opći sustav priznavanja stručnih kvalifikacija iz trećih zemalja. Europska strukovna kartica izdana za privremeno i povremeno pružanje usluga daje automatsko pravo na obavljanje profesije, bez obveze ispunjavanja dodatnih uvjeta. Osoba koja prvi put želi pružati regulirane profesionalne usluge može o tome elektronički izvijestiti nadležno tijelo ili Jedinstvenu kontaktnu točku za usluge. Zakonski više nije obvezna provjera znanja hrvatskog jezika za profesionalce iz EU/EGP država, osim kod profesija u zdravstvu, zbog sigurnosti pacijenata. Propisan je rok od 30 dana u kojemu je nadležno tijelo dužno donijeti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije nakon provedene dopunske mjere.

Tržišne cijene: Ukidanje fiksnih tarifa omogućilo je slobodno formiranje cijena u nizu profesija i sektora kao što su posrednici u prometu nekretnina, arhitekti, inženjeri, revizori, porezni savjetnici, taksisti, autoškole i energetika.

Mogućnosti oglašavanja: Arhitekti i inženjeri, odvjetnici, ljekarnici i fizioterapeuti više nemaju zabranu oglašavanja (uz obvezu poštivanja profesionalne etike).

Bez ograničenja dozvola i ureda: Uklonjena su teritorijalna ograničenja broja dozvola, kao primjerice za autoškole i taksiste. Taksisti mogu ishoditi dozvole u svakoj lokalnoj jedinici. Time je omogućeno širenje poslovanja profesionalaca i njihova nova ulaganja. Također, osnivači auto škola i privatnih arhiva više moraju elaboratima dokazivati opravdanost svojeg osnivanja. Nema više obrazlaganja ekonomske opravdanosti otvaranja trgovačkih centara. Kao i većina drugih profesija, arhitekti, inženjeri, revizori i odvjetnici mogu slobodno osnivati nove urede.

Odabir pravnog oblika: U velikoj većini profesija nema više ograničenja pravnog oblika. Zato poduzetnici sami odlučuju žele li poslovati kao fizičke ili pravne osobe. Time se uklanjaju troškovi obvezne promjene primjerice iz fizičke u pravnu osobu.

Bez obveze prebivališta i manje potvrda: Arhitekti, inženjeri i geodeti nemaju više obvezu registracije prebivališta u Hrvatskoj.

Arhitekti i geodeti više ne moraju dokazivati da se protiv njih ne vodi kazneni postupak odnosno istraga.

Manje čekanja na licencu: Obvezno radno iskustvo za arhitekte, inženjere i geodete sniženo je na dvije godine, a za veterinare na šest mjeseci, dok se ne traži više za voditelje turističkih agencija.

Slobodnije zapošljavanje: Kao i ostale djelatnosti, građevinari i internetske turističke agencije nemaju više obvezu zapošljavanja minimalnog broja radnika, već o tome samostalno odlučuju. Omogućena je sloboda ugovaranja rada u autoškoli na puno ili nepuno radno vrijeme. Voditelj poslovnice internetske turističke agencije ne mora više prijaviti prebivalište u stanu. Ne mora se više u svakoj poslovnici internetske turističke agencije imati zaposlenog voditelja u punom radnom vremenu.

Detaljni pregled provedenih mjera deregulacije

Arhitekti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju; Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata

 1. Putem sustava e-Građani dostupna je e-usluga, uključujući i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Također, i dalje postoji zamjenska mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.
 2. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu.
 3. Omogućeno je automatsko priznavanje kvalifikacije arhitekata iz drugih država Europskog gospodarskog prostora.
 4. Uklonjena je obvezujuća fiksna regulacija cijena arhitekata.
 5. Nema više ograničenja oglašavanja arhitekata (uz uvjet poštivanja profesionalne etike).
 6. Ovlašteni arhitekti imaju slobodu osnivanja više od jednog ureda.
 7. Ukinuto je brisanje arhitekta iz registra ukoliko poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ne obavlja više od šest mjeseci u kontinuitetu.
 8. Arhitekti nemaju ekskluzivna prava vezana uz građevinske dozvole (već dijeljena prava s inženjerima na dizajn i planiranje, stručni nadzor, certificiranje (nostrifikaciju) projekta i upravljanje projektom gradnje).
 9. Za izradu studije izvedivosti, projekta uređenja interijera i projekta krajobraznog uređenja koji ne sadrži projekt građevine više nije potrebna procedura ovlaštenja.
 10. Poslove voditelja projekta mogu obavljati i osobe koje nisu upisane u evidenciju voditelja projekta.
 11. Ukinuta je obveza vježbeničkog staža kroz stručno radno iskustvo pod vodstvom mentora te je dovoljno ispuniti uvjet od 2 godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva.
 12. Svi ovlašteni arhitekti mogu obavljati poslove nostrifikacije (certifikacije) projekata, izradu i potpisivanje projekata te stručni nadzor građenja.
 13. Ukinut je zahtjev da protiv arhitekta kao podnositelja zahtjeva za odobrenje ne smije biti pokrenuta kaznena istraga.
 14. Ukinuta je obveza da arhitekt iz druge države ima prebivalište u Hrvatskoj.

Inženjeri (građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

 1. Putem sustava e-Građani dostupna je e-usluga (za inženjere građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike). Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Također, i dalje postoji zamjenska mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom.
 2. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).
 3. Uklonjena je obvezujuća fiksna regulacija cijena inženjera.
 4. Nema više zabrane oglašavanja inženjera.
 5. Ovlašteni inženjeri imaju slobodu osnivanja više od jednog ureda.
 6. Ukinuto je brisanje inženjera iz registra ukoliko poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ne obavlja više od šest mjeseci u kontinuitetu.
 7. Inženjeri nemaju ekskluzivna prava vezana uz upravljanje troškovima gradnje (već dijeljena prava s arhitektima na dizajn i planiranje, stručni nadzor, certificiranje (nostrifikaciju) projekta i upravljanje projektima gradnje).
 8. Poslove voditelja projekta mogu obavljati i osobe koje nisu upisane u evidenciju voditelja projekata.
 9. Ukinuta je obveza vježbeničkog staža kroz stručno radno iskustvo pod vodstvom mentora te je dovoljno ispuniti uvjet od 2 godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva.
 10. Za izradu studija izvedivosti nije potrebno ovlaštenje.
 11. Svi ovlašteni inženjeri mogu obavljati poslove nostrifikacije (certifikacije) projekata, izradu i potpisivanje projekata te stručni nadzor građenja.
 12. Ukinuta je obveza da inženjer iz druge države ima prebivalište u Hrvatskoj.

Voditelji građevinskih radova i inženjeri gradilišta

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

 1. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, komoru se ne treba obavijestiti.
 2. Ukinuto je obvezno članstvo u strukovnoj komori za voditelje radova odnosno inženjere gradilišta.
 3. Ukinuto je obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti za voditelje radova odnosno inženjere gradilišta.

Graditeljstvo: građenje, upravljanje projektom, ispitivanje dijelova građevine i ispitivanje građevnih proizvoda

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

 1. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, komoru se ne treba obavijestiti.
 2. Ukinuta je procedura licenciranja za izvođače – građevinska poduzeća (izvođač pritom mora biti registriran za građenje, odnosno izvođenje radova i mora imati zaposlenog voditelja za radove koje izvodi).
 3. Ukinuta je obveza zapošljavanja minimalnog broja radnika koji obavljaju poslove građenja (napomena: gradnja je projektiranje i građenje), pa izvođači građevinskih radova samostalno odlučuju koliko im je radnika potrebno.
 4. Osobe koje obavljaju djelatnost ispitivanja dijelova građevina nemaju više obvezu akreditacije.
 5. Upola je snižena naknada za rješenje o ispunjavanju zahtjeva glede ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.
 6. Olakšano je pružanje usluga u graditeljstvu zbog pojednostavljenja i sniženja troškova procedure ishođenja građevinske dozvole.

Energetski certifikatori

Ministarstvo graditeljstva, prostornoga uređenja

Zakon o gradnji

 1. Postoji mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.
 2. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).
 3. Otprilike upola je snižena cijena izobrazbe za energetsko certificiranje u 4 institucije čime je omogućena konkurencija cijena.
 4. Smanjeno je obvezno radno iskustvo za diplomirane inženjere (s 5 godina obrazovanja) s 5 na 2 godine i za inženjere (s 3 godine obrazovanja) s 10 na 5 godina, čime se olakšava pristup licenciranju.
 5. Ukinuta je obveza ovjere dokumenata kod javnog bilježnika prije započinjanja energetskog certificiranja zgrada.
 6. Energetskim certifikatorima je snižena naknada za ishođenje ovlaštenja.
 7. Ukinuta je procedura re-licenciranja svakih 5 godina, čime ukidaju dodatni proceduralni troškovi.
 8. Ukinuto je obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti.
 9. Ukinuta je obveza dostave dokaza da osoba nije kažnjavanja.

Geodeti

Državna geodetska uprava

Zakon o geodetskoj djelatnosti

 1. Putem sustava e-Građani dostupna je e-usluga, uključujući i e-prijavu stručnog ispita. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Također, i dalje postoji zamjenska mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.
 2. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).
 3. Procedura licenciranja je pojednostavljena.
 4. Obvezno radno iskustvo sniženo je na dvije godine.
 5. Nema ograničenja pravnog oblika za geodete.
 6. Ukinuta je obveza posjedovanja geodetske opreme i prostora kao uvjet za pružanje usluga.
 7. Nema ograničenja oglašavanja geodeta (uz uvjet poštivanja profesionalne etike).
 8. Ukinuta je obveza dostave dokaza o prebivalištu geodeta u Hrvatskoj.
 9. Ukinuta je obveza dostave dokaza da se ne vodi kazneni postupak protiv geodeta.
 10. Ukinuta je obvezatnost smjernica Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u pogledu vremenskog opsega potrebnog za obavljanje pojedinog geodetskog posla.

Agenti i posrednici u prometu nekretnina

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

55. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge može se pristupiti e-usluzi predaje zahtjeva za agente (dok se isti integrira u sustav e-Građani, a tako i ishođenje odobrenja). Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla, a naknada je snižena. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

56. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

57. Snižena je cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina.

58. Formiranje cijene prepušteno je tržištu.

Računovođe

Ministarstvo financija

Zakon o računovodstvu

59. Ukinuto je zakonski prethodno planirano licenciranje računovođa.

60. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

Revizori

Ministarstvo financija

Zakon o reviziji

61. Putem sustava e-Građani biti će dostupna e-usluga. Time će biti pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

62. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana.

63. Ovlaštenje za rad revizora nema više ograničenje trajanja, odnosno nije ga potrebno produljivati svake 3 godine, čime se smanjuje administrativno opterećenje.

64. Dovoljno je da se jedan član uprave revizorskog društva služi hrvatskim jezikom, umjesto većine.

65. Ovlašteni samostalni revizor je dobio slobodu osnivanja više od jednog revizorskog ureda, čime je uklonjeno ograničenje poslovnog nastana i otvoren veći prostor za širenje poslovanja.

66. Automatski se priznaje istovrijedno osiguranje revizora od profesionalne odgovornosti iz druge države članice EU, čime se uklanja obveza ponovnog ugovaranja istog osiguranja.

67. Propisana je suradnja s drugim EU državama glede usklađivanja zahtjeva o obrazovnim kvalifikacijama revizora.

68. Zadržano je slobodno formiranje cijena.

69. Omogućeno je oglašavanje revizora (uz uvjet poštivanja profesionalne etike).

70. Nema ograničenja pravnog oblika.

71. Povezana društva revizorskog društva mogu slobodno pružati određene usluge poreznog savjetovanja revizijskim klijentima od javnog interesa.

72. Revizijskom klijentu se može pružati porezne usluge vezane uz pripremu poreznih obrazaca, pomoć kod poreznih inspekcija, izračun poreza, porezno savjetovanje.

73. Uveden je neovisan javni nadzor revizorskih usluga, bez utjecaja komore.

74. Snižen je komorski doprinos.

75. Snižena je komorska članarina.

76. Snižena je naknada za revizorski ispit.

77. Omogućena je konkurencija cijena i organizatora stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, što otvara prostor za niže cijene.

Porezni savjetnici

Ministarstvo financija

Zakon o poreznom savjetništvu

78. Putem sustava e-Građani biti će dostupna e-usluga. Time će biti pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. U međuvremenu se potrebni dokumenti mogu slati e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

79. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

80. Omogućeno je slobodno formiranje cijena porezno-savjetničkih usluga.

81. Omogućeno je oglašavanje poreznih savjetnika (uz uvjet poštivanja profesionalne etike).

82. Ukinuto je ograničenje pravnog oblika društva s ograničenom odgovornošću.

83. Spriječeno je propisivanja višeg iznosa minimalnog kapitala za porezne savjetnike od standardnog za d.o.o.

84. Ukinuto je ograničenje prema kojem državljani EGP-a mogu osnivati samo podružnicu za porezno savjetništvo, a ne i drugi oblik sjedišta.

85. Ukinuta je obveza da porezni savjetnik iz EU-a mora odrediti punomoćnika za primanje pismena, ukoliko usluge pruža privremeno i povremeno.

86. Ograničene usluge poreznog savjetovanja mogu slobodno obavljati samostalni ovlašteni revizori i revizorska društva u okviru svoje djelatnosti.

Odvjetnici

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Zakon o odvjetništvu, Pravilnik o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika

87. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge potrebni dokumenti za odobrenje mogu se slati e-poštom.

88. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

89. Odvjetnici iz drugih EU država članica EU-a imaju slobodu osnivanja više od jednog ureda u Hrvatskoj.

90. Odvjetnici iz drugih EU država mogu u Hrvatskoj koristiti hrvatski naziv „odvjetnik“ tako odabere jedan od dva načina: da položi ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske ili da u i Hrvatskoj radi kao odvjetnik pod nazivom zanimanja svoje matične države i nakon minimalno trogodišnje prakse dokaže da je učinkovito i redovito obavljao odvjetnički poziv u Hrvatskoj pod nazivom iz svoje matične države.

91. Omogućeno je slobodno zajedničko pružanje usluga odvjetnika s poslovnim nastanom u Hrvatskoj i u drugoj državi članici EU.

92. Omogućeno je da hrvatsko odvjetničko društvo osnuje odvjetničko društvo u drugoj državi članici EU-a.

93. Od odvjetnika iz druge države članice EU-a ne traži se obvezno komorsko članstvo (već samo predstavljanje komori, dokaz o obavljanju odvjetničkog posla u matičnoj državi i najava o obavljanju poslova u Hrvatskoj).

94. Nema zakonske zabrane da podružnice odvjetničkih društava iz EU-a mogu pružati usluge savjetovanja o pravu svoje matične države, o pravu EU-a, međunarodnom pravu i pravu Republike Hrvatske.

95. Ukinuta je zabrana i smanjena regulacija oglašavanja odvjetnika na razmjerniju razinu, na način da se omogućuje slobodnija komunikacija. Više nije potrebna dugotrajna procedura prethodnog komorskog odobrenja mrežne stranice odvjetnika odnosno odobrenja promjene mrežnih informacija. Nema više izričito propisanog sadržaja mrežne stranice. Podaci o klijentima mogu se objaviti na mrežnoj stranici samo uz njihovo dopuštenje. Odvjetnici se mogu oglašavati, ali moraju pritom poštivati etička načela istinitog i objektivnog informiranja javnosti, pogotovo vezano uz zaštitu klijenata. Odvjetnici mogu jednosmjerno komunicirati svoje usluge na društvenim mrežama.

Taksisti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

96. Omogućeni su slobodni i jednaki tržišni uvjeti za postojeće i nove poslovne modele.

97. Smanjen je broj uvjeta za dobivanje licencije, odnosno ukinuta je obveza trogodišnje škole za KV vozača.

98. Pravilnikom se neće moći regulirati dodatni uvjeti.

99. Do dozvole se može doći jednostavnije, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.

100. Ukoliko se licenca ne izda u navedenom roku, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u narednih 15 dana donijeti rješenje.

101. Sadržaj ispita je pojednostavljen.

102. Cijena ispita je snižena.

103. Omogućen je elektronički postupak predaje zahtjeva, plaćanja pristojbe te ishođenja licencije i dozvole.

104. Maksimalna naknada za licenciju ne može iznositi više od 10 posto mjesečne neto plaće na području jedinice lokalne samouprave koja izdaje dozvolu.

105. Vozač u vozilu može imati samo kopiju dozvole, umjesto originala.

106. Ukinuto je pravo lokalnim jedinicama na ograničenje broja dozvola.

107. Dozvola više ne ovisi o poslovnom nastanu i prebivalištu taksista te se dozvola može dobiti u bilo kojem broju lokalnih jedinica.

108. Cijene se mogu određivati na tržišnoj osnovi.

109. Vožnja se može naplaćivati i putem elektroničke aplikacije, a ne samo putem taksimetra, što je važno za digitalne platforme u okviru ekonomije suradnje.

110. Uvedena je obveza informiranja o cijeni po kilometru putem taksimetra, odnosno o maksimalnoj cijeni putem elektroničke aplikacije.

111. Nema ograničenja pravnog oblika taksista.

112. Taksisti iz drugih država članica EU imaju slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj.

113. Taksisti iz trećih zemalja mogu pružati usluge ako je to uređeno međunarodnim ugovorom.

Autoškole

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

114. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge potrebni dokumenti za odobrenje mogu se slati e-poštom.

115. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčena je sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi).

116. Autoškole mogu samostalno određivati tržišne cijene, bez regulirane minimalne cijene.

117. Ukinuta je mreža autoškola kroz koju se ograničavao dozvoljeni broj autoškola po teritoriju svake županije i ovisno o broju kandidata, uz opravdanje tržišne potrebe.

118. Omogućena je sloboda ugovaranja rada u autoškoli na puno ili nepuno radno vrijeme, kako bi se rad prilagodio tržišnim potrebama.

119. Auto škola smije i izvan sjedišta odnosno u podružnici osposobljavati kandidate za vozače.

120. Autoškole neće morati svakih 7 godina mijenjati aute, odnosno svakih 12 godina autobuse. Dok se tehnička ispravnost uvijek podrazumijeva, autoškole mogu koristiti automobile do 10 godina starosti, a autobuse do 15 godina, što će rezultirati financijskim uštedama.

Trgovina i distribucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o trgovini

121. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge može se pristupiti e-usluzi predaje zahtjeva glede minimalnih tehničkih uvjeta za prostor trgovine (dok se isti integrira u sustav e-Građani, a tako i ishođenje odobrenja). Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla, a naknada je snižena. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

122. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi, a pritom je dovoljno slanje obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

123. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge zahtjev s popratnom dokumentacijom za dozvolu za prostor trgovca (vezano uz minimalne tehničke uvjete) se može predati e-uslugom.

124. Trgovci više nisu obvezni svake godine atestirati vagu, već svake druge godine.

125. Omogućen je nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, čime se omogućava jednostavnije otvaranje novih prodavaonica, bez dodatnog opterećenja.

126. Nema posebne dozvole za trgovinu i distribuciju (osim za ukapljeni naftni plin).

127. Nema regulacije cijena niti maksimalnih iznosa sezonskih sniženja.

128. Ukinuta je procedura ishođenja suglasnosti za gradnju velikih trgovačkih centara, uz obrazlaganje gospodarske opravdanosti njihovog otvaranja.

129. Površina skladišta za trgovanje robom na veliko može biti manja od 50 m2 (ali ne manja od 25 m2).

130. Omogućeno je da više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama koristi zajedničko skladište.

131. Ukinut je postupak ishođenja suglasnosti za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko određenim vrstama naftnih derivata i biogoriva, a time i pristojbe od 700 kuna, odnosno 140 kuna za izmjenu podataka.

132. Ukinuta je i obveza raspolaganja posebno opremljenim skladištima za trgovinu na veliko naftnim derivatima i biogorivima, čime je domaćim trgovcima na veliko i uvoznicima omogućen izravni pristup maloprodajnoj mreži.

Turizam

Ministarstvo turizma i sporta

Zakon o pružanju usluga u turizmu

133. Putem sustava e-Građani biti će dostupna e-usluga. Time će biti pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. U međuvremenu se potrebni dokumenti mogu slati e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

134. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

135. Ukinuta je obveza dokazivanja poslovne sposobnosti kao uvjet za turističkog vodiča.

136. Ukinuta je obveza dokazivanja, da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje, osobi koja želi pružati usluge turističkog vodiča.

137. Ukinuta je obveza dokazivanja osobi, koja želi pružati usluge voditelja poslova, da joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje.

138. Ukinuto je reguliranje profesije turističkog pratitelja tj. voditelja putovanja.

139. Ukinuto je ograničenje broja zaposlenih za internet turističke agencije u stambenim prostorima.

140. Ukinuto je ograničenje za internet turističku agenciju da kada posluje u prostoru stambene namjene da u tom prostoru voditelj poslova mora imati prijavljeno prebivalište.

141. Ukinuto je obvezno radno iskustvo za voditelje turističkih agencija.

142. Ukinuto je obvezno poznavanja najmanje jednog stranog jezika na razini B2 za voditelje turističkih agencija.

143. Ukinuta je obveza turističkim agencijama da u svakoj poslovnici ili poslovnom prostoru ima voditelja poslova.

144. Ukinuta je obveza korištenja identifikacijskog koda turističke agencije.

145. Ukinuta je obveza dostave ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija Ministarstvu turizma.

146. Ukinuta je administrativna procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkih agencija, već je samo potrebno dostaviti obavijest Ministarstvu turizma o početku pružanja usluga.

147. Ukinuta je obveza dokazivanja poslovne sposobnosti kao uvjet za voditelja turističkih agencija.

148. Ukinuta je obveza pohađanja seminara prije stručnog ispita za voditelja poslova turističke agencije.

149. Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (ranije seljačkom gospodarstvu).

150. Ukinuta procedura ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje usluga u posebnim oblicima turističke ponude, vezano uz ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.) i procedura ishođenja rješenja o ostalim turističkim uslugama (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju).

151. Proširen je krug pružatelja usluga zdravstvenih i usluga u kongresnom turizmu.

152. Pružanje turističkih usluga u zdravstvenom turizmu je, osim specijalnim bolnicama i lječilištima, omogućeno i ostalim zdravstvenim ustanovama te sektoru privatnog zdravstva.

Ugostiteljstvo

Ministarstvo turizma i sporta

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

153. Putem sustava e-Građani biti će dostupna e-usluga. Time će biti pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. U međuvremenu se potrebni dokumenti mogu slati e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

154. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

155. Produljen rok važenja privremenih rješenja za rad ugostitelja zbog produljenja procesa legalizacije i uređivanja zemljišnih knjiga te je omogućeno podnošenje novih zahtjeva za izdavanje navedenih privremenih rješenja.

156. Ukinut je uvjet prestanka važenja rješenja za ugostiteljski objekt koji ne započne s radom u devet mjeseci.

157. Ukinuta je obveza za iznajmljivače pribavljanja potvrde od ovlaštene zdravstvene ustanove da oni ili netko od članova njihovog domaćinstva koji s njima žive u istoj zgradi, odnosno stanu, nisu evidentirani kao bolesnici od neke zakonski određene zarazne bolesti ili su duševni bolesnici koji zbog svog stanja mogu ometati okolinu.

158. Ugostiteljske usluge može pružati i sektor privatnog zdravstva.

159. Nema ograničenja iznajmljivanja u okviru ekonomije suradnje.

160. Pojednostavljena je procedura ponovne kategorizacije ugostiteljskih objekata a naknada za kategorizaciju smještajnih objekata je ukinuta.

Posredovanje pri zapošljavanju

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zakon o tržištu rada

161. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

162. Ukinuta je obveza ishođenja dozvole za obavljanje posredovanja pri zapošljavanju.

Psihoterapeuti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zakon o psihoterapeutskoj djelatnosti

163. Potrebni dokumenti mogu se slati e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

164. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

165. Zahtjev za dopusnicu se ne plaća.

166. Dopusnica nema više ograničeno trajanje.

167. Nema ograničenja pravnog oblika.

168. Nema ograničenja broja ureda.

169. Cijene privatnih psihoterapeuta se mogu slobodno formirati sukladno tržišnim uvjetima.

170. Sloboda pružanja usluga savjetovanja se zadržava za bilo koga, dok se psihoterapeutom može nazivati osoba s tom titulom.

Intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

171. Putem sustava e-Građani dostupna je e-usluga, kao i e-prijava stručnog ispita. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Također, i dalje postoji zamjenska mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

172. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana.

Privatni detektivi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o privatnim detektivima

173. Putem sustava e-Građani dostupna je e-usluga. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Također, i dalje postoji zamjenska mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

174. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

Veterinari

Ministarstvo poljoprivrede

Zakon o veterinarstvu

Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija i uvjetima za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti

175. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

176. Omogućeno je automatsko priznavanje stručne kvalifikacije.Ukinuta je procedura ishođenja suglasnosti nadležnoga veterinarskog ureda za otvaranje veterinarske ljekarne.

177. Ukinuta je procedura ishođenja suglasnosti nadležnoga veterinarskog ureda za otvaranje veterinarske ljekarne.

178. Obvezno radno iskustvo za imenovanje ovlaštenim veterinarom smanjeno je s dvije godine na šest mjeseci rada u struci.

Zaštita okoliša

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o zaštiti okoliša

179. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge može se pristupiti e-usluzi predaje zahtjeva. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Također, i dalje postoji zamjenska mogućnost slanja potrebne dokumentacije e-poštom. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

180. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

181. Obnavljanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša ne mora se vršiti svake tri godine već svakih pet godina.

182. Ukinuti su uvjeti za radni prostor voditelja stručnih poslova zaštite okoliša.

183. Ukinuta je obveza sudjelovanja i plaćanja troškova stručnog vijeća kod postupka ishođenja suglasnosti na politiku sprječavanja velikih nesreća u području zaštite.

Privatni muzeji

Ministarstvo kulture i medija

Zakon o muzejima

184. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge dokumenti za ishođenje odobrenja mogu se slati e-poštom.

185. Privatnim muzejima iz država Europskog gospodarskog prostora zajamčena je sloboda poslovnog nastana.

186. Ukinuto je ograničenje pravnog oblika osnivanja privatnih muzeja, što znači da privatni muzeji mogu biti fizičke i pravne osobe.

Privatne knjižnice

Ministarstvo kulture i medija

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

187. Privatnim knjižnicama iz država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana.

188. Ukinuto je ograničenje vlasničkog oblika, što znači da se pored javnih mogu otvarati i privatne knjižnice.

189. Knjižnice mogu osnovati fizičke i pravne osobe.

190. Propisano je osnivanje digitalnih knjižnica i knjižnica vjerskih zajednica.

Privatna kazališta

Ministarstvo kulture i medija

Zakon o kazalištima

191. Privatnim kazalištima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora horizontalno se jamči sloboda poslovnog nastana u Hrvatskoj.

192. Privatna kazališta i kazališne družine mogu se osnivati kao ustanove, trgovačka društva i umjetničke organizacije.

Sudski vještaci

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Zakon o sudovima

193. Sudskim vještacima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčena je sloboda poslovnog nastana.

Pogrebnici

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

194. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

195. Priznaje se osiguranje od profesionalne odgovornosti iz druge države EU.

Mediji i novinski nakladnici

Ministarstvo kulture i medija

Zakon o medijima

196. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

Socijalna skrb

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zakon o socijalnoj skrbi

197. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge obrasci i dokumenti se prilikom ishođenja odobrenja za rad mogu slati e-poštom.

198. Privatnim pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

Dadilje

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zakon o dadiljama

199. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.

200. Otvaranjem ovog tržišta konkurenciji, pružateljima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčene su sloboda poslovnog nastana (na trajnoj osnovi) i sloboda prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi), bez početne obveze registracije poslovnog nastana. U posljednjem slučaju, dovoljno je slanje e-obavijesti Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu).

Privatne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

201. Putem sustava e-Građani dostupna je e-usluga. Time je pojednostavljena i ubrzana procedura ispunjavanja zahtjeva i slanja dokumentacije odnosno ishođenja odobrenja za pokretanje posla. Sve informacije o uvjetima za ovu djelatnost dostupne su putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

202. Privatnim školama iz država Europskog gospodarskog prostora jamči se sloboda poslovnog nastana.

Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

203. Pružateljima edukacijsko-rehabilitacijskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora se jamči sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.

Ljekarnici

Ministarstvo zdravstva

Zakon o ljekarništvu; Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i radnika za obavljanje zdravstvene djelatnosti; Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe; Pravilnik o oglašavanju rada ljekarnika

204. Smanjeni su zahtjevi glede oglašavanja ljekarni, uz zadržavanje obveze poštivanja standarda struke.

205. Smanjena je regulacija radnog vremena ljekarni.

Fizioterapeuti

Ministarstvo zdravstva

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti; Odluka o raspisivanju natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost fizikalne terapije u kući; Pravilnik o načinu oglašavanja djelatnosti fizikalne terapije

206. Smanjeni su zahtjevi glede oglašavanja fizioterapeutskih usluga, uz zadržavanje obveze poštivanja standarda struke.

207. Fizioterapeutima su omogućeni jednaki uvjeti pristupa otvorenim javnim natječajima za pružanje usluga fizikalne terapije. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Odluku o raspisivanju natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost fizikalne terapije u kući.

Zubari

Ministarstvo zdravstva

Zakon o dentalnoj medicini

208. Ukinuta je obveza polaganja stručnog ispita za zubare iz EU država.

Serviseri klima uređaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

209. Omogućena je sloboda poslovnog nastana i prekograničnog pružanja usluga za EGP državljane, bez obveze poslovnog nastana za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti.

210. Priznaje se stručni ispit (obvezan prema EU zakonodavstvu) položen u drugoj EGP državi.

211. Obveze polaganja stručnog ispita (koji je obvezan prema EU zakonodavstvu) oslobođene su, zbog sprječavanja dupliciranja, osobe s visokom kvalifikacijom u području strojarstva, sa završenom srednjom strukovnom školom, s položenim majstorskim ispit ili priznatim majstorskim statusom iz područja ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, odnosno osobe koje i prije postupka ishođenja odobrenja imaju položen stručni ispit.

Privatni zaštitari

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o privatnoj zaštiti

212. Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati elektroničkim putem, a obvezna dokumentacija je pojednostavljena.

213. Propisani su jednaki uvjeti pružanja usluga privatne zaštite fizičkim i pravnim osobama iz EU/EGP državama.

214. Omogućeno je fizičkim i pravnim osobama iz EU/EGP državama povremeno obavljanje poslova privatne zaštite u trajanju najviše četiri puta godišnje te privremeno obavljanje poslova u ograničenom i neprekidnom trajanju od najviše tri dana.

215. Čuvari mogu biti i osobe sa završenom osnovnom školom.

Kemikalije

Ministarstvo zdravstva

Zakon o kemikalijama

216. Ukinuta je procedura ishođenja odobrenje za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama.

Sport

Zakon o sportu

217. Sportskom djelatnošću mogu se baviti i EU/EGP državljani.

218. Ukinuto je ograničenja pravnog oblika tako da se sportskom djelatnošću mogu baviti i obrtnici kao fizičke osobe.

Privatni arhivi

Ministarstvo kulture i medija

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

219. Ukinuta je obvezna studija opravdanosti i izvedivosti osnivanja privatnih arhiva.

Energetika

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o tržištu električne energije; Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata; Zakon o plinu

220. Pružateljima usluga u energetike (električna energija, nafta i plin) iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčena je sloboda poslovnog nastana.

221. Određivanje cijena električne energije i nafte prepušteno je tržištu.

222. Ukinuta je kategorija povlaštenih i tarifnih kupaca struje i plina.

223. Ukinuta je obveze proizvođača plina da cjelokupnu proizvedenu količinu prirodnog plina plasira opskrbljivačima na teritoriju Hrvatske.

224. Uvedeni su natječaji za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina.

Telekomunikacije

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zakon o elektroničkim komunikacijama

225. Omogućena je sloboda poslovnog nastana pružatelja telekomunikacijskih usluga.

Financijske usluge

Ministarstvo financija

Zakon o tržištu kapitala

226. Omogućena je sloboda poslovnog nastana pružatelja financijskih usluga.

Peljari, brodovi i nautika

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zakon o hrvatskom registru brodova

227. Olakšano je pružanje usluga nautičkog turizma.

228. Pojednostavljena je i digitalizirana registracija brodova.

229. Pojednostavljen je postupak oslobađanja broda od obveznog lučkog peljarenja, na način da je u postupku izdavanja odobrenja na zahtjev vlasnika broda, brodara ili kompanije potrebno da brod udovoljava isključivo zahtjevima sposobnosti za plovidbu i da zapovjednik posjeduje Svjedodžbu o oslobađanju od obveznog lučkog peljarenja

230. Postupak oslobađanja broda od obveznog peljarenja uveden je jedinstveni kriteriji za stjecanje Svjedodžbe neovisno o dužini broda i pojednostavljeni su uvjeti stjecanja Svjedodžbe o oslobađanju od obveznog lučkog peljarenja, tako što je ukinuta podjela na brodove do 50 m dužine i veće od 50 m te je skraćen rok s najmanje 36 na najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda.

231. Produljena je valjanost Svjedodžbe o oslobađanju od obveznog lučkog peljarenja s 2 na 4 godine.

Pošta

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zakon o poštanskim uslugama

232. Pružateljima poštanskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je omogućena sloboda poslovnog nastana na trajnoj osnovi, uz ishođenje s odobrenja putem e-usluge.

233. Ukinut je monopol na pružanje rezerviranih poštanskih usluga.

234. Nema ograničenja pravnog oblika pružanja poštanskih usluga.

235. Pojednostavljeno je prekogranično pružanje poštanskih usluga glede dostave paketa, uz transparentno formiranje cijena.

Zdravstvena zaštita

Ministarstvo zdravstva

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

236. Uveden je sustav privatnih ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

237. Definirana je privatna praksa u ordinaciji bez koncesije tj. vremenskog ograničenja dozvole.

238. Privatni zdravstveni radnici mogu pružati zdravstvene usluge i u dislociranom prostoru odnosno području, kao i u posebnom vozilu.

239. Olakšan je razvoj usluga privatnog zdravstvenog turizma.

240. Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici, a isti će moći pružati i ugostiteljske usluge.

Vezani obrti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zakon o obrtu

241. Produljeno je ukupno trajanje sezonskog obavljanja obrta sa 6 na 9 mjeseci.

242. Ukinuto je reguliranje djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.

243. Kod vezanih obrta su dovoljne 2 godine radnog iskustva ako osoba ima odgovarajuću srednju stručnu spremu. Potreban je ispit, ali osoba može pružati uslugu i bez ispita, ukoliko osnuje trgovačko društvo.

244. Nije potreban majstorski ispit već samo odgovarajuća srednja stručna sprema za obrtničke profesije kao što su mljekar, pekar, galanterist, fotograf, ljevač, kovač, limar, brodski mehaničar, pećar, mehaničar-poljoprivredne mehanizacije, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, krovopokrivač, glazbalar, graditelj orgulja, tapetar, urar, elektroničar-mehaničar, fasader, soboslikar-ličilac, autolimar, autolakirer, kozmetičar i pismoslikar.

245. Omogućeno je da usluge knjigovodstvenih poslova pružaju i osobe sa završenom gimnazijom (pored osoba sa završenom srednjom stručnom spremom za zanimanje ekonomist).

Regulirane profesije

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

246. Uveden je opći sustav priznavanja stručnih kvalifikacija iz trećih zemalja.

247. Europska strukovna kartica izdana za privremeno i povremeno pružanje usluga daje automatsko pravo na obavljanje profesije, bez obveze ispunjavanja dodatnih uvjeta.

248. Osoba koja prvi put želi pružati regulirane profesionalne usluge može o tome elektronički izvijestiti nadležno tijelo ili Jedinstvenu kontaktnu točku za usluge.

249. Zakonski više nije obvezna provjera znanja hrvatskog jezika za profesionalce iz EU/EGP država, osim kod profesija u zdravstvu, zbog sigurnosti pacijenata.

250. Propisan je rok od 30 dana u kojemu je nadležno tijelo dužno donijeti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije nakon provedene dopunske mjere.

251. Inozemni pružatelji usluga podložni su profesionalnim pravilima izravno povezanim sa stručnim kvalifikacijama, umjesto propisima kojima se utvrđuju stručne kvalifikacije.

252. Propisan je rok od šest mjeseci u kojem kandidat mora ponovno položiti stručni ispit, ako ga nije položio.

253. Dopušteno je pružanje reguliranih profesionalnih usluga osobama iz trećih zemalja pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane Hrvatske (ako ima tri godine stručnog iskustva u istoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji, što dokazuje potvrdom iz te zemlje).

254. Uvedena je izričita obveza nadležnih tijela da odobre djelomičan pristup reguliranoj profesiji ako su kumulativno ispunjeni svi propisani uvjeti.

255. Uvedeno je automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija doktora, zubara, primalja, farmaceuta i medicinskih sestara iz država članica EU-a koji mogu ostvariti slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Zaklade

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Zakon o zakladama

256. Pojednostavljen je i ubrzan postupak osnivanja zaklada.

257. Ukinuto je ograničenje vremena osnivanja odnosno trajanja zaklade.

258. Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba, čime nema ograničenja pravnog oblika.

259. Više se ne propisuje obveza traženja suglasnost o svrsi zaklade.

Zaklade se mogu baviti i gospodarskom djelatnošću odnosno pružanjem usluga.

Trgovačka društva i obrti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (sustav START)

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Zakon o trgovačkim društvima; Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar; Zakon o obrtu

260. Hrvatskim državljanima (i pružateljima usluga) omogućena je elektronička registracija poslovnog nastana u obliku trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o) te obrta.

Datum ažuriranja: 29. srpnja 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.