Osposobljavanje certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

Osposobljavanje certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

Osposobljavanje certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

 1. PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA CERTIFICIRANIH INSTALATERA PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja daje se pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
 • stručne osobe koje će voditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer strojarstva ili mehatronike, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer strojarstva ili mehatronike ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci
 • stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje strojarskog ili mehatroničkog usmjerenja i najmanje deset godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području plitkih geotermalnih sustav i dizalica topline, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
 • stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz područja zaštite na radu su osobe koje imaju završen preddiplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle stručni naziv inženjer sigurnosti, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke,ili nastavnik praktične nastave odgovarajućeg smjera, a koje imaju položen stručni ispit iz zaštite na radu sukladno propisima iz područja osposobljavanja iz zaštite na radu, odnosno završile su odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci
 1. raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja

– tehnički opremljenim prostorom smatra se specijalizirana učionica za termotehničke sustave sa sljedećom opremom: ploča, računalo, LCD projektor, demonstracijski razvod kruga izbora topline kojeg čine (u dijelovima) PE, PeX cijevi, cirkulacijska pumpa, ventil (zatvarajući, nepovratni, odzračni, sigurnosni), ekspanzijska posuda, mjerni uređaji (manometri, termometri, kalorimetri), demonstracijski razvod vodenog kruga grijanja kojeg čine (u dijelovima) bakrene, PP i PVC cijevi, cirkulacijska pumpa ( s frekventnom regulacijom i zaslonom), ventili (mješajući s el.mot. pogonom 2-4 min, prekretni(aksijalni) s el.motornim pogonom 3-4 sek., razdjelni ormari s razdjelnicima- s mjeračima protoka i el.motornim pogonom, balansirajući ventili, ekspanzijska posuda, akumulacijski spremnik (termometar na spremniku), spremnik PTV-a s ugrađenim izmjenjivačem (termometar na spremniku), tlačna pumpa za vodu s manometrom, sitni potrošni materijal (koljena, spojnice, prijelazni komadi, spojni materijali), set alata za rezanje cijevi, set alata za oblikovanje, spajanje,zavarivanje i lemljenje cijevi,uređaj za prikupljanje fluoriranih radnih tvari (HFC), uređaj za provjeru propuštanja radnih tvari, manometarska baterija s cijevima za radne tvari, dizalica topline tlo-voda s pristupom krugu radne tvari, dizalica topline zrak-voda s pristupom krugu radne tvari, mjerilo utroška električne energije, kalorimetri, hidraulički planovi izvedenih sustava, refraktometar za analizu koncentracije glikola

 1. zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova
 2. ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe

II RADOVI UGRADNJE PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE

Nositelj osposobljavanja izdaje Certifikat za radove ugradnje plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (III. stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): trogodišnje strukovno obrazovanje strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima postavljanja i održavanja instalacija i/ili termotehničkih sustava
 2. završila je Program izobrazbe propisan Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalni sustav i dizalice topline (NN 56/15)
 3. položila je provjeru znanja koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela sukladno Programu izobrazbe

Napomena: Fizička osoba kojoj je izdan Certifikat za radove ugradnje plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, ne može u svojstvu fizičke osobe (certificiranog instalatera) izvoditi radove ugradnje plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, već mora biti zaposlenik izvođača. Izvođač je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova, koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisima.

Potrebni dokumenti

za Nositelja Programa osposobljavanja:

 1. preslike diploma odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručnog usavršavanja;
 2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručnog usavršavanja;
 3. preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe;
 1. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15);
 1. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja;
 2. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa osposobljavanja;
 3. javnobilježnički ovjerena izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;
 4. ugovor o djelu predavača na Programu osposobljavanja koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa osposobljavanja;
 5. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

za fizičku osobu (instalatera) koja podnosi zahtjev Nositelju Programa osposobljavanja:

 1. preslika odgovarajuće svjedodžbe ili diplome
 2. presliku potvrde Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu(elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci
 3. opis radnog iskustva na poslovima u struci
 4. presliku Uvjerenja o uspješno završenom Programu izobrazbe propisanu Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15).

Fizičkoj osobi iz druge države članice EU, odnosno fizičkoj osobi iz RH, izdaje se Potvrda za obavljanje radova ugradnje plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline u RH, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi članici ako:

 • posjeduje certifikat za ugradnju plitkih geotermalnih sustava I dizalice topline izdan u drugoj državi članici Europske unije u skladu s kriterijima navedenim u članku 14. i prilogu IV. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ.

Potrebni dokumenti

za fizičku osobu:

 1. zahtjev prema Prilogu 3 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15).
 2. certifikat izdan u drugoj državi članici;
 3. pisanu izjavu tijela koje je izdalo certifikat da je certifikat izdan u skladu s kriterijima propisanima u članku 14. i prilogu IV. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ.

Prilozi zahtjevu moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe.

Naknada

70 HRK upravna pristojba za podnošenje zahtjeva za dodjelu suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRASCI U VEZI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Danijela.Knez@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

energetska.ucinkovitost@mgipu.hr

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

 • ovlaštenje se daje na deset godina

Certifikat za radove postavljanja solarnih toplinskih sustava

 • certifikat izdaje Nositelj Programa osposobljavanja na pet godina

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.