Osposobljavanje certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

Osposobljavanje certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

Osposobljavanje certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

 1. PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA CERTIFICIRANIH INSTALATERA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja daje se pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava
 • stručne osobe koje će voditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer strojarstva, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer strojarstva ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci
 • stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja su osobe koje imaju završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje strojarskog ili mehatroničkog usmjerenja, najmanje deset godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području solarnih toplinskih sustava, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer strojarstva, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području solarnih toplinskih sustava
 • stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz područja zaštite na radu su osobe koje imaju završen preddiplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle stručni naziv inženjer sigurnosti, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, ili nastavnik praktične nastave odgovarajućeg smjera a koje imaju položen stručni ispit iz zaštite na radu sukladno propisima iz područja osposobljavanja iz zaštite na radu, odnosno završile su odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registrirani za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci
 1. raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja:

– tehnički opremljenim prostorom smatra se radni prostor na kosom ili ravnom krovu ograđen zaštitnom ogradom i specijalizirana učionica za termotehničke sustave s opremom: ploča, računala, LCD projektor, programski paket za simulaciju rada toplinskog sustava, solarni kolektori (pločasti i/ili vakumski), set za montažu pločastog kolektora na kosi i ravni krov, odzračni ventil, solarni spremnik topline (minimalne zapremnine 100 l), ulazni set hladne vode (glavni zaporni ventil, redukcijski ventil, nepovratni ventil, filtar s omekšivačem, ekspanzijska posuda, sigurnosni ventil), set izlaza tople vode (miješajući termostatski ventil, zaporni ventil, termometar, zaobilazni vod), solarni set (ekspanzijska posuda, cirkulacijska pumpa, nepovratni ventil, sigurnosni ventil, termometar, manometar, zaporni ventil, PP slavine), solarna diferencijalna automatika, senzori temperature, bakrene cijevi, bakreni fitinzi, izolacija za cjevovod Armaflex, set alata za rezanje i spajanje cijevi, set alata za montažu, solarna tekućina, aerometar, piranometar, didaktički model solarnog sustava za pripremu tople vode i sustava za grijanje prostora;

 1. zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;
 2. ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe.

 II . RADOVI POSTAVLJANJA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

Nositelj osposobljavanja izdaje Certifikat za radove postavljanja solarnih toplinskih sustava fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (III. stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): trogodišnje strukovno obrazovanje strojarskog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima postavljanja i održavanja instalacija i/ili termotehničkih sustava;
 2. završila je Program izobrazbe propisan Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (NN 33/15) i izmjenama istog pravilnika (NN 56/15);
 3. položila je provjeru znanja koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela sukladno Programu izobrazbe;
 4. posjeduje liječnički potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra.

Napomena: Fizička osoba kojoj je izdan Certifikat za radove postavljanja solarnih toplinskih sustava ne može u svojstvu fizičke osobe (certificiranog instalatera) izvoditi radove postavljanja solarnih toplinskih sustava već mora biti zaposlenik izvođača. Izvođač je pravna osoba ili fizička osoba- obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisima.

Potrebni dokumenti

za Nositelja Programa osposobljavanja:

 1. preslike diploma odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručnog usavršavanja
 2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručnog usavršavanja
 3. preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe
 1. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1, Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (NN 33/15) i izmjenama istog pravilnika (NN 56/15);
 1. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja;
 2. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa osposobljavanja;
 3. javnobilježnički ovjerena izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;
 4. ugovor o djelu predavača na Programu osposobljavanja koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa osposobljavanja;
 5. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

za fizičku osobu (instalatera) koja podnosi zahtjev Nositelju Programa osposobljavanja:

 1. preslika odgovarajuće svjedodžbe ili diplome;
 2. presliku potvrde Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu(elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci;
 3. opis radnog iskustva na poslovima u struci;
 4. za osobe koje su završile odgovarajući program formalnog obrazovanja odraslih: preslika dokumenta kojim se dokazuje da je osoba završila odgovarajući program formalnog obrazovanja odraslih, presliku Uvjerenja o uspješno završenom Programu izobrazbe preslika odgovarajuće svjedodžbe ili diplome kojom dokazuje da posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje), opis radnog iskustva na poslovima postavljanja solarnih toplinskih sustava; presliku potvrde Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na radovima postavljanja solarnih toplinskih sustava
 5. liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3 m

Fizičkoj osobi iz druge države članice EU, odnosno fizičkoj osobi iz RH, izdaje se Potvrda za obavljanje radova postavljanja solarnih toplinskih sustava u RH temeljem certifikata izdanog u drugoj državi članici ako:

 • posjeduje certifikat za postavljanje solarnih toplinskih sustava izdan u drugoj državi članici Europske unije u skladu s kriterijima navedenim u članku 14. i prilogu IV. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ.

Potrebni dokumenti

za fizičku osobu:

 1. zahtjev prema Prilogu 3 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (NN 33/15) i izmjenama istog pravilnika (NN 56/15);
 2. certifikat izdan u drugoj državi članici;
 3. pisanu izjavu tijela koje je izdalo certifikat da je certifikat izdan u skladu s kriterijima propisanima u članku 14. i prilogu IV. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ.

Prilozi zahtjevu moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe.

Naknada

70 HRK upravna pristojba za podnošenje zahtjeva za dodjelu suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRASCI U VEZI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Danijela.Knez@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

energetska.ucinkovitost@mgipu.hr

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (NN 33/15)

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (NN 56/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

 • ovlaštenje se daje na deset godina

Certifikat za radove postavljanja solarnih toplinskih sustava

 • certifikat izdaje Nositelj Programa osposobljavanja na pet godina

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.