Pružanje socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

Pružanje socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

Socijalne usluge obuhvaćaju sve aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji. Te se usluge organiziraju kao usluge za djecu, mlade, obitelj, te odrasle osobe.
Socijalne usluge u djelatnosti socijalne skrbi su savjetovanje i pomaganje, obiteljska medijacija, pomoć i njega u kući, stručna pomoć u obitelji, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, boravak i smještaj.

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Socijalne usluge u djelatnosti socijalne skrbi mogu pružati ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice, druge domaće i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima i način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim zakonima i propisima za njihovo provođenje.

Ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć i njegu u kući):

 • donošenje akta o osnivanju koji mora biti u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima (usklađenost utvrđuje Ministarstva socijalne politike i mladih)
 • upis u sudski registar
 • ispunjavanje uvjeta prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika (propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/2014, 66/2015)
 • upis u upisnik ustanova (upisnik se vodi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih)

Udruge, vjerske zajednice, druge domaće i strane pravne osobe:

 • ispunjavanje uvjeta prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika (uvjeti su propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/2014, 66/2015)
 • upis u evidenciju pravnih osoba

Fizičke osobe

 • ispunjavanje uvjeta prostora, opreme i potrebnog broja i vrste radnika (uvjeti su propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/2014, 66/2015)
 • upis u evidenciju fizičkih osoba

NADLEŽNO TIJELO

Domovi socijalne skrbi – nadležno tijelo – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 5557-111

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

osim za Domove za starije i nemoćne osobe za koje su nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Centri za pomoć i njegu – nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Udruge, vjerske zajednice i druge domaće i strane pravne osobe – nadležno tijelo Ministarstvo socijalne politike i mladih, osim za starije i nemoćne osobe za koje su nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi (savjetovalište, pomoć i njega u kući) – nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

ISPRAVA ILI UPIS POTREBNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uvjeti za pružanje socijalnih usluga u pogledu prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika

ROK VAŽENJA OVE ISPRAVE ILI UPISA

Spomenuta isprava nema roka

POTREBNA DOKUMENTACIJA

U postupku osnivanja doma socijalne skrbi i centra za pomoć i njegu potrebno je pribaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ovjereni akt o osnivanju doma
 2. Rješenje trgovačkog suda o upisu u sudsku registar
 3. Rješenje kojim se utvrđuje da je akt o osnivanju doma socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima,
 4. Rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uvjeti za pružanje socijalnih usluga u pogledu prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika
 5. Uvjerenje o upisu u upisnik ustanova socijalne skrbi

Udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe:

 1. Rješenje o upisu u odgovarajući registar sukladno posebnim propisima ( npr. Udruge – registar udruga, trgovačko društvo – sudski registar, vjerske zajednice – Evidencija pravnih osoba Katoličke crkve u RH)
 2. Rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika
 3. Rješenje o upisu evidenciju koju vodi jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj pravna osoba ima sjedište

Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi (obiteljski domovi, savjetovališta i pomoć i njega u kući) :

 1. Rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uvjeti glede prostora, opreme i potrebnog broja i vrste radnika
 2. Uvjerenje o upisu u evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi koju vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

Sve dokumente potrebno je dostaviti prevedene na hrvatski jezik.
Potpisi na Odlukama moraju biti ovjereni kod notara ili apostilama.

TROŠKOVI

Na rješenje koji donosi Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi i jedinice lokalne i regionalne samouprave iz područja socijalne skrbi ne plaćaju se pristojbe.

PRAVNI LIJEKOVI

Protiv Rješenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi ne može se izjaviti žalba, ali zainteresirana stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.
Protiv Rješenja kojeg donosi jedinica područne (regionalne) samouprave može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST

 1. Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 33/12)
 2. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014, 66/2015)

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.